Search form

Ɛst gir 9

Zuwifuw b'u mɔnɛ bɔ

1Saan kalo tan ni filanan tile tan ni saba loon, n'o ye *Adari kalo ye, o y'a sɔrɔ masacɛ ka sɛbɛ nunu sera. 2Zuwifu juguw halakira o loon na. Mɔgɔ si tun te se ka lɔ u ɲakɔrɔ, bari siya tɔw bɛɛ tun siranna u ɲa kosɔbɛ. 3Masacɛ ka sɛbɛnnikɛlaw n'a ka dakɔrɔsigiw, n'a ka lasigidenw, tun be zuwifuw dɛmɛ, bari u tun be siran Maridose ɲa kosɔbɛ. 4-5Sɛbɛ nunu kɔnɔnakuma kɛra sababu ye a tɔgɔ bɔra fɔɔ ka se maraw bɛɛ la, a tun be barika sɔrɔla ka taga ɲa.

6Zuwifuw tun ye mɔgɔ kɛmɛ duuru le faga Suzi dugu kɔnɔ min ye masadugu ye, 7ani ka Parisannɛsitayini faga, ani Delifɔn, ni Fasiga, 8ani Faridala, ni Bareya, ni Saribaka, 9ani Marimasimu, ni Aritifayiyɔsi, ani Arisayiyɔsi, ni Zabutayiyɔsi, 10minw tun ye u jugu, Amedata dencɛ Aman, yɛrɛboɲala deen tan ye. O kɔ, u y'u bololafɛnw ta o loon na. 11O loon kelen na, mɔgɔ minw tun fagara Suzi dugu kɔnɔ, u nana o daa fɔ masacɛ ye.

12A y'a fɔ a ka muso Ɛsitɛri ye ko: «Zuwifuw ye mɔgɔ kɛmɛ duuru faga Suzi dugu kɔnɔ min ye masadugu ye. U ye mun le kɛ ne ka mara tɔ nunu kɔnɔ sa? I be mun le fɛ tugu? N be o kɛ i ye.» 13Ɛsitɛri y'a fɔ masacɛ ye ko n'a be sɔn, ko a ka sira di zuwifuw ma, u k'o ɲɔgɔn kɛ sini tugu ka kɛɲɛ ni masacɛ ka sira dinin ye bii, ko a ka sira di k'u ka Aman deen tan nunu suuw dulon lɔgɔ kan. 14Masacɛ ye sira di, u y'o fɔ Suzi dugu kɔnɔ, u ye Aman deen mɔgɔ tan nunu suuw dulon lɔgɔ kan. 15Zuwifu minw tun be Suzi dugu kɔnɔ, olu ye ɲɔgɔn lajɛn Adari kalo tile tan ni naaninan loon tugu, ka mɔgɔ kɛmɛ saba faga Suzi dugu kɔnɔ, nga u ma maga u bololafɛnw na.

16Zuwifu tɔw minw tun be masacɛ ka maraw la, olu ye ɲɔgɔn lajɛn k'u juguw kɛlɛ janko k'u yɛrɛ kisi. U banbana k'u yɛrɛ bɔsi u juguw bolo. U y'u faga fɔɔ ka se mɔgɔ waa tan ni duuru (15 000) Adari kalo tile tan ni sabanan loon. Nga u ma maga u ka bololafɛnw na.

17Tile tan ni naaninan loon na, zuwifuw lafiɲɛna ka ɲanagwɛ, ka nisɔndiya. 18Minw be Suzi dugu kɔnɔ, olu ye ɲɔgɔn lajɛn kalo tile tan ni sabanan loon, ani tile tan ni naaninan loon fana. Kalo nin tile tan ni duurunan loon, olu fana lafiɲɛna ka ɲanagwɛ, ka nisɔndiya. 19O le y'a to zuwifu minw be kongo duguw kɔnɔ, olu be Adari kalo tile tan ni naaninan loon le kɛ u ka ɲanagwɛlon ye ka nisɔndiya kosɔbɛ, ka to ka fɛɛn dɔw di ɲɔgɔn ma. Minw be masadugu la, olu b'u ta kɛ tile tan ni duuru nan loon.

Hakilijigi ɲanagwɛ sigiko

20Maridose y'o koow sɛbɛn k'o ci zuwifuw bɛɛ ma minw yɔrɔ tun ka surun ani minw yɔrɔ tun ka jan, masacɛ Aritasɛrisɛsi ka maraw bɛɛ la, 21k'a fɔ u ye k'u ka ɲanagwɛ kɛ saan o saan *Adari kalo tile tan ni naaninan loon, ani a tile tan ni duurunan loon, 22u k'u jati loonw ye u ye hɛrɛ sɔrɔ minw na, k'u yɛrɛ bɔsi u juguw bolo, ani k'o jati kalo ye, u ka dusukasi yɛlɛmana ka kɛ nisɔndiya ye, u ka nisɔngoya yɛlɛmana ka kɛ ɲanagwɛ ye min na. Ko u ka ɲanagwɛ, ka nisɔndiya o loon nunu na, ka to ka dumuni di ɲɔgɔn ma, ani ka dɛsɛbagatɔw sɔn. 23Maridose tun ye min sɛbɛn, Zuwifuw sɔnna o ma: 24Maseduwanika Amadatɔsi dencɛ Aman tun y'u kɛlɛ cogo min na, a tun ye kala la k'u fagako latigɛ cogo min na, 25ani a tun tagara cogo min na masacɛ fɛ janko ka Maridose dulon lɔgɔ kan. Nga a tun ye kojugu min labɛn zuwifuw kama, o koo segira ka ben a yɛrɛ kuun na, ale Aman n'a deenw dulonnan lɔgɔ kan.

26O le y'a to, u y'o loon nunu wele ko Purimu ɲanagwɛlon. Bari u ka kaan na, purimu kɔrɔ ko Ala ka latigɛ. Bataki nin kɔnɔnakuma kosɔn, u tun ye fɛɛn minw ye ani koo minw kɛra u la, o bɛɛ kosɔn, 27Maridose y'o latigɛ, zuwifuw sɔnna ma, ani u kɔmɔgɔw, ani mɔgɔ minw tugura u kɔ, k'u bena to k'o loon fila nunu bato saan o saan o waati kelen na, ka kɛɲɛ ni min fɔr'a kɛko la kudayi mara bɛɛ kɔnɔ. U kɔmɔgɔw bɛɛ ka kan k'u hakili to o loon nunu na, k'u bato u ka soow kɔnɔ ni maraw bɛɛ kɔnɔ ani dugubabaw bɛɛ kɔnɔ. 28Ko Purimu ɲanagwɛ kɛko man kan ka dabila abada zuwifuw fɛ, ani u kɔmɔgɔw ka kan k'u hakili to a la.

29-30Aminadabu denmuso Ɛsitɛri, n'o ye masacɛ muso ye, ani zuwifucɛ Maridose ye sɛbɛ dɔ ci tugu janko ka se ka loon nunu wajibiya, min koo fɔra sɛbɛ dɔ nin kɔnɔ. 31U cira janko Purimu ɲanagwɛlon nunu kɛwaati ka yira, ka kɛɲɛ ni zuwifucɛ Maridose ni masacɛ ka muso Ɛsitɛri ka latigɛ ye. U ye min latigɛ u ka kɛnɛya kama. 32O la, Ɛsitɛri ka kuma kama, Purimu ɲanagwɛlon nunu wajibiyara, ka kɛ kudayi koo ye, ani u y'o koo sɛbɛn sɛbɛ dɔ kɔnɔ, ani u ka to mɔgɔ hakili la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index