Search form

Amɔ 1

1- Amɔsi min tun ye Tekowa dugu begɛnmarala dɔ ye, ale ka kuma filɛ. Ala ye min yir'a la Isirayɛli mara koo la, ka Oziyasi to masaya la Zuda mara kunna, ani Zowasi dencɛ Zerobowamu tun ye masacɛ ye Isirayɛli mara kunna. O kɛra saan fila, dugukolo ka sɔrɔ ka yɛrɛyɛrɛ. 2- A ko:

«Masaba be sɔngɔra *Siyɔn,

a be pɛrɛnna Zeruzalɛmu.

Sagaw ka ɲiminikɛyɔrɔw be halakila.

Karimɛli kulu sanfɛla be jara.»

Isirayɛli mara lamini halakiko

3- Masaba ko:

«Damasikaw ye kojugu kɛ,

u ye kojugu caaman kɛ,

o la, ne tena n ka latigɛta to yen!

Bari u ye Galaadikaw tɔɔrɔ ni fariya ye.

4Ne bena tasuma mana masacɛ Azayɛli ka soo kan,

tasuma bena Bɛnadadi ka masaso jɛni.

5Ne bena Damasi dugu donda sɔgɔlan kari,

ne bena Bikeyatavɛni masacɛ halaki,

ne bena Bɛtedɛn dugutigi halaki.

Sirikaw bena minɛ ka taga Kiri jamana na.»

Masaba le ko ten.

6- Masaba ko:

«Gazakaw ye kojugu minw kɛ,

u ye kojugu caaman minw kɛ,

ne tena o yafa.

Bari u ye jamaba minɛ,

u tagara u di jɔnya la Edɔmu.

7Ne bena tasuma mana Gaza dugu kan.

N ben'a ka dakamanasow jɛni.

8Ne bena Asidɔdi masacɛ halaki,

n bena Asikalɔn dugutigi faga.

N bena wili Ekurɔnkaw kama.

Filisi minw tun kisira,

ne bena olu halaki.»

Matigi, Masaba le ko ten.

9- Masaba ko:

«Tirikaw ye kojugu minw kɛ,

u ye kojugu caaman minw kɛ,

ne tena o yafa.

Bari u ye mɔgɔ caaman minɛ,

u tagara u di jɔnya la Edɔmu.

Bɛɛn min tun b'u cɛ,

u yɛrɛ ma miiri o la.

10Ne bena tasuma mana Tiri dugu kan,

ne ben'a ka masasow jɛni.»

11- Masaba ko:

«Edɔmuw ye kojugu caaman minw kɛ,

u ye kojugu naani minw kɛ,

ne tena o yafa.

Bari, u ye murujanjanw ta u balimaw kama,

u y'u gwɛn n'o ye k'u tɔɔrɔ.

U ma makari hali dɔɔni yɛrɛ.

Bari, u dusu tun dimina ka tɛmɛ.

U ye dimi mara, daan te min na.

12Ne bena tasuma mana Teman kan,

ne bena Bɔsira dakamanasow jɛni.»a

13- Masaba ko:

«Amoniw ye kojugu caaman minw kɛ,

u ye kojugu naani minw kɛ,

ne tena o yafa.

Bari, u ye Galaadi mara muso kɔnɔmanw kɔnɔ faran,

waasa u ka mara ka boɲa.

14Ne bena tasuma mana Araba dugu kan,

ne ben'a ka dakamanasow jɛni,

n bena u jɛni kɛlɛ loon na, mankanba kɔnɔ,

i ko fɔɲɔba mankan, sanfɔɲɔba!

15U ka masacɛ bena minɛ ka taga jɔnya la,

a ka ɲamɔgɔw bena minɛ ka taga n'a ye.»

Masaba le ko ten.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index