Search form

Amɔ 4

Samari musow ka koo

1Aw, *Basan misiw,

aw minw be Samari kulu kan,

aw minw be to ka fantanw tɔɔrɔ,

aw minw be ben dɛsɛbagatɔw kan,

aw minw be to k'a fɔ aw ka sotigiw ye ko:

«Na ni dɔrɔ ye, n b'a min!»

aw ye mɛnni kɛ.

2Matigi, Masaba ka tilenninya kosɔn, a ko:

«Tiɲɛ na, loon dɔ bena se,

u bena aw minɛ ni dulenw ye,

u bena aw kɔmɔgɔw minɛ ni jaanw ye.

3Aw bena bɔ ni dugu laminikogo woow ye,

aw bɛɛ b'aw taayɔrɔ ɲini.

U bena aw gwɛn ka taga Arimɔn.»

Masaba le ko ten.

Sarakafu

4«Aw ye taga Ala ka soo, Betɛli dugu kɔnɔ ka kojugu kɛ,

aw ye taga Giligali ka dɔ fara aw ka juguya kan.

Aw ka na n'aw ka sarakaw ye sɔgɔma joona,

aw k'aw ka jakaw bɔ o tile sabanan loon.

5Aw ye taga n'aw ka buru ye

k'o kɛ foli saraka ye Ala ma.

Aw ka wango la ko aw ye boɲafɛn di ne ma,

bari o le ka di aw Isirayɛlidenw ye.»

Matigi, Masaba le ko ten.

Isirayɛlidenw te sɔn ka kɔsegi Ala ma

6Masaba ko:

«Ne le ye kɔngɔ don aw ka duguw bɛɛ la,

ne le y'a kɛ dumuni dɛsɛra aw ka sigiyɔrɔw bɛɛ la.

Nga aw ma sɔn ka kɔsegi ne ma.

7A tun tora kalo saba, aw ka sumanw be mɔ,

ne ye sanji tigɛ.

Ne y'a kɛ sanji benna dugu dɔ la ka dɔ to.

N y'a kɛ a benna foro dɔ la k'o ɲigi

k'a sɔrɔ dɔ sumanw jara.

8Dugu fila,

dugu saba wilila ka dɛmɛdɛmɛ

ka taga jii min dugu wɛrɛ la.

O bɛɛ n'a ta,

u minnɔgɔ ma ban.

O n'a ta bɛɛ aw ma sɔn ka kɔsegi ne ma.»

Masaba le ko ten.

9«Ne y'a kɛ sigɛn y'aw ka sumanw jɛni,

k'a kɛ u tolila.

Ne y'a to aw ka nankɔw,

n'aw ka *ɛrɛzɛnsunw cɛnna.

Tɔɔnw y'aw ka torosunw,

n'aw ka olivuyiriw ɲimi.

Nga aw ma sɔn ka kɔsegi ne ma.»

Masaba le ko ten.

10«Fɔɲɔbana min ye Ezipiti jamana sɔrɔ,

ne y'a kɛ o ɲɔgɔn wilila aw kan.

Ne y'a to u y'aw ka kanbelenw faga ni murujan ye,

k'aw ka soow minɛ.

Ne y'a to aw ka kɛlɛdenw suuw kasa wilila

u ka sigiyɔrɔ la, aw y'o mɛn.

Nga aw ma sɔn ka kɔsegi ne ma.»

Masaba le ko ten.

11- «Ne y'aw halaki i ko Sodɔmu ni Gɔmɔri

fɔɔ aw tɔɔ tora fitini.

Kala tɔɔ be to tasuma fɛ cogo min na,

aw tɔɔ tora ten.

Nga aw ma sɔn ka kɔsegi ne ma.»

Masaba le ko ten.

12«Ayiwa Isirayɛlidenw,

ne bena min kɛ aw la,

o le ye nin ye.

Ne bena o kɛ aw la minkɛ,

aw k'aw yɛrɛ labɛn k'aw ka Ala kunbɛn.»

13Min ye kuluw ni fɔɲɔ dan,

ale min b'a ka kolatigɛninw yira adamaden na,

ale min be tilefɛ yɛlɛma ka kɛ suu ye,

ale min be taama tintinw kan,

a tɔgɔ ko Masaba, Setigi Ala.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index