Search form

Amɔ 7

Tɔnwulen

1Matigi, Masaba ye fɛɛn min yira ne la, o filɛ: A tun be tɔnwulenw labɛnna caaman. O y'a sɔrɔ masacɛ niyɔrɔ suman tun tigɛra ka ban. Biin minw be nugu sumanw tigɛnin kɔ, olu tun be nugura.

2U tun be dugukolo biinw bɛɛ ɲimina minkɛ, ne ko: «Matigi, Masaba, yafa i ka mɔgɔw ma! Yakuba kɔmɔgɔw bena balo cogo di? See t'u ye.»

3Masaba nana makari. A ko: «O koo nin tena kɛ.»

Tasuma

4Matigi, Masaba ye fɛɛn min yira ne la, o filɛ: Matigi, Masaba tun ye tasuma labɛn k'a ka mɔgɔw ɲaa gwan u ka kojugu kosɔn. A tun be dugukolo jukɔrɔ jii banna, ka forow jɛni. 5Ne y'a fɔ ko: «Matigi, Masaba, o lalɔ sa! Yakuba kɔmɔgɔw bena balo cogo di? See t'u ye.» 6Masaba makarila. A ko: «O koo nin fana tena kɛ.»

Solɔbaga ka minan dɔ

7Matigi ye fɛɛn min yira ne la, o filɛ: A tun lɔnin be kogo dɔ kan kogo tilenfɛn b'a bolo. 8Masaba ye ne ɲininga ko: «Amɔsi, i be mun le yera?» Ne y'a jaabi ko: «Ne ɲaa be kogo tilenfɛn na.» Masaba ko ne ma: «Ne bena kogo tilenfɛn nin jigi n ka jama Isirayɛli cɛma. Ne tena yafa u ma tugu fewu! 9- Sɔnnikɛyɔrɔ minw be Isiyaka ka somɔgɔw fɛ, ne bena olu halaki. Ka Isirayɛli ka batolikɛyɔrɔw ci. Ne bena wili masacɛ Zerobowamu ka mɔgɔw kama ni murujan ye.»

Amɔsi gwɛnko ka bɔ Betɛli

10Sarakalasebagaw ɲamɔgɔ min tun be Betɛli dugu kɔnɔ, n'o ye Amaziyasi ye, ale ye mɔgɔ ci ka ta'a fɔ Isirayɛli masacɛ Zerobowamu ye ko: «Amɔsi b'a fɛ ka janfa siri i la Isirayɛlidenw cɛma dɛ! Jamanadenw te sera k'a ka kuma muɲu tugu dɛ! Bari a b'a fɔra ko:

11‹Murujan le bena Zerobowamu halaki,

Isirayɛlidenw bɛɛ be minɛ

ka taga fɔɔ yɔrɔjan na!› »

12O kɔ, Amaziyasi y'a fɔ Amɔsi ye ko: «Kira, tɛmɛ! taga Zuda mara la k'i ka kiraya kɛ yen k'i ka balo sɔrɔ. 13Kana kirayakuma fɔ yan Betɛli tugu. Bari, yan ye masacɛ ka batolikɛyɔrɔ ye, jamana ka batolikɛyɔrɔba lo!»

14Amɔsi ye Amaziyasi jaabi ko: «Ne tun te kira ye, ne te kiraya kɛ n ka balo kama, nga ne ye begɛnmarabaga le ye, yiriforo be n fɛ. 15Masaba ye ne to n ka begɛnw kɔfɛ ka n wele, k'a fɔ n ye ko: ‹taga kiraya kɛ n ka jama Isirayɛli ye.› 16Ele Amaziyasi do ko ne kana kirayakumajugu fɔ Isirayɛlidenw koo la, ko ne kana dajugu la Isiyaka ka somɔgɔw kan. O la, i tulo malɔ Masaba ka kuma na sisan.

17«Masaba ko:

‹I ka muso bena kɛ jantara ye dugu kɔnɔ.

I dencɛw n'i denmusow bena faga ni murujan le ye.

Juruw bena la k'i ka forow tilan.

Ele yɛrɛ bena taga sa dugukolo min kan,

o yɛrɛ danganin be.

Isirayɛlidenw bena minɛ ka taga fɔɔ yɔrɔjan.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index