Search form

Amɔ 7:10

Amɔsi gwɛnko ka bɔ Betɛli

10Sarakalasebagaw ɲamɔgɔ min tun be Betɛli dugu kɔnɔ, n'o ye Amaziyasi ye, ale ye mɔgɔ ci ka ta'a fɔ Isirayɛli masacɛ Zerobowamu ye ko: «Amɔsi b'a fɛ ka janfa siri i la Isirayɛlidenw cɛma dɛ! Jamanadenw te sera k'a ka kuma muɲu tugu dɛ! Bari a b'a fɔra ko:

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index