Search form

Bar 1

Daminɛ kuma

1Baruki ye kitabu min sɛbɛn k'a to Babilɔni, o filɛ nin ye, ale min tun ye Ɛlikiyasi dencɛ Azadiyasi deen Sedesiyasi dencɛ Maaseyasi deen Neriyasi dencɛ ye. 2Babilɔnikaw ye Zeruzalɛmu minɛ k'a jɛni saan min na, saan duuru o kɔ, a ye nin sɛbɛ o saan kalo duurunan tile wolonwulanan loon.

3Baruki y'a kalan Zowakimu deen Yoyakin ɲana, min tun ye Zuda mara masacɛ ye, ani jama bɛɛ ɲana min tun nana ka mɛnni kɛ. 4Mɔgɔ minw bɛɛ tun siginin be Babilɔni, Sudi baa daa la, faamaw, ni masadenw, ani cɛkɔrɔbaw, ni jama bɛɛ, u bɛɛ tun bɛ yen, mɔgɔbabaw fara tɔw kan. 5Jama tun be suun na, u tun be kasira fana ka to ka Matigi daali. 6O kɔ, u ye wari kɛ ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ n'u kelen kelen bɛɛ seko ye 7k'a ci Salɔmu dencɛ Ɛlikiyasi dencɛ Zowakimu ma Zeruzalɛmu, ale min tun ye sarakalasebaga ye, ni sarakalasebagaw tɔw ma, ani jama min bɛɛ tun be n'a ye Zeruzalɛmu. 8U juguw tun ye minan minw ta Matigi ka soo kɔnɔ ka taga n'u ye, Baruki tun ye olu ta *Siwan kalo tile tannan loon, janko k'u kɔsegi Zuda mara la. O tun ye warigwɛminanw ye, Zoziyasi dencɛ Sedesiyasi le tun k'u k'o lalaga, ale min tun ye Zuda mara masacɛ ye. 9U y'o lalaga Zekoniyasi nunu minɛnin kɔ Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri fɛ. A tun ye Zekoniyasi minɛ Zeruzalɛmu, ka Isirayɛlidenw ɲamɔgɔw minɛ, n'u ka bololabaarakɛlaw,a n'u ka faamaw, ani jamanadenw, ka taga n'u ye Babilɔni.

10U y'a fɔ ko: «An ye wari ci aw ma janko aw ka wusulan ni begɛnw ni kɔnɔninw san, k'u kɛ saraka jɛnitaw ye, ni hakɛ yafa sarakaw. Aw ka suman sarakaw ni saraka tɔ nunu bɔ Matigi, an ka Ala ka sarakabɔyɔrɔ kan, 11ka Ala dali Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri n'a deen Balitazari ye janko u sii ka caya i ko sankolo be dugukolo sanfɛ kudayi cogo min na, 12janko Matigi ka barika don an na, k'an nisɔndiya, Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri n'a deen Balitazari ka to k'an mara, an ka baara kɛ u ye waatijan na, an koo ka diya u ye fana. 13Aw ka Matigi an ka Ala daali anw ye fana, bari an y'a hakɛ ta. Fɔɔ ka se bii ma, Matigi diminin be an kɔrɔ kosɔbɛ. 14An ye kitabu min ci aw ma, aw k'o kalan Matigi ka soo kɔnɔ Gwatakɔrɔsigi ɲanagwɛ la a n'a daganin be loon minw na janko mɔgɔw ka lɔ u ka hakɛ la.

Babilɔni taabagaw ka dalili

Nimisali dalili

15«Aw k'a fɔ ko: ‹Matigi, an ka Ala, i tilennin lo, nga maloya ye anw ta ye i n'a fɔ a be cogo min na bii. Maloya ye anw, Zuda mara mɔgɔw ni Zeruzalɛmukaw, 16n'an ka masaw, n'an ɲamɔgɔw, n'an ka sarakalasebagaw, n'an ka kiraw, ani an bɛmaw ta ye. 17Bari an ye e Matigi hakɛ ta. 18An ma kɛ lanamɔgɔw ye, an ma ele Matigi, an ka Ala ka kuma bato, i tun b'a fɔra an ye tuma min na ko an ka sariyaw sira taama, i ye minw sigi an ye. 19Kabini loon min na i y'an faaw bɔ Ezipiti jamana na fɔɔ ka na se bii ma, an ma tilen e ma, Matigi, an ka Ala, an m'i ka kuma jati. 20O le kosɔn, tɔɔrɔw tugunin b'anw kɔ i n'a fɔ an be cogo min na bii. Ele Matigi barika la, e ka baarakɛla Musa y'an lasɔmi danga minw la, e bɔra n'an faaw ye loon min na Ezipiti jamana na janko ka jamana diman d'an ma, o kojugu nunu y'an sɔrɔ. 21I ye kiraw ci an ma, nga an ma sɔn ka ele Matigi, an ka Ala ka kuma mɛn olu fɛ. 22An kelen kelen bɛɛ tugura an ka nigɛjuguw kɔ, ka batofɛn wɛrɛw bato. An ye kojugu kɛ ele Matigi, an ka Ala ɲakɔrɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index