Search form

Bar 2

1« ‹O la Matigi, i tun ye min fɔ an kama, n'an Isirayɛlidenw ka kititigɛlaw kama, e ye min fɔ an ka masaw kama, n'an ka ɲamɔgɔw, ani Isirayɛli ni Zuda mara mɔgɔw kama, i y'o kɛ. 2I ye koo minw kɛ Zeruzalɛmu la, o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yɔrɔ si diɲɛ kɔnɔ. A kɛra i ko a sɛbɛnnin be Musa ka sariyasɛbɛ kɔnɔ cogo min na. 3Gwɛlɛya sababu y'a kɛ dɔw y'u yɛrɛ wolodenw ɲimi. 4Masa minw bɛɛ b'an lamini na, ele Matigi y'an ka mɔgɔw jɛnsɛn olu cɛma k'u don u bolo janko u lamini siyaw bɛɛ k'u lɔgɔbɔ ani k'u nɛni. 5Sanni an ka see sɔrɔ, u sera anw le kɔrɔ, bari an ma ele Matigi, an ka Ala ka kuma bato. O la, an ye e hakɛ ta.

6« ‹Matigi, an ka Ala, i tilennin lo, nga maloya ye anw n'an faaw ta ye, i n'a fɔ a be cogo min na bii. 7Matigi, i tun ye tɔɔrɔ min bɛɛ fɔ an kama, o bɛɛ y'anw sɔrɔ. 8O bɛɛ n'a ta, an ma i daali ko i k'o nigɛjuguw bɔ an kelen kelen bɛɛ la. 9O le kosɔn, i y'a to o tɔɔrɔ nunu y'an sɔrɔ, bari ni ele Matigi y'a fɔ ko an ka koo minw bɛɛ kɛ, i ye kantigi ye olu la. 10I y'o sariya minw sigi anw ye, e tun b'a fɔra an ye tuma min na ko an k'o bato, an ma mɛnni kɛ i fɛ.

Dalili

11« ‹Matigi, Isirayɛli ka Ala, i ye kabakow ni taamasiɲɛw kɛ ni sebagayaba ye, k'i ka jama bɔ Ezipiti jamana na. I y'i tɔgɔ boɲa i n'a fɔ a be ye bii cogo min na. Sisan 12an sɔnna ko an ye hakɛ kɛ, an murutira e ma, Matigi an ka Ala. An ma i ka fɔta si bato. 13An tɔɔ ye mɔgɔ damani ye siya wɛrɛw cɛma, i y'an jɛnsɛn minw cɛma. O la, kana dimi an kɔrɔ tugu.

14« ‹Matigi, an ka dalili mɛn, n'an ka ɲinita, an kisi e tɔgɔ kosɔn. Minw y'an minɛ k'an bɔ an ka jamana na, i k'an koo diya olu ye 15janko dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ k'a lɔn ko i ye Matigi, an ka Ala ye, ani ko i ye an Isirayɛlidenw woloma ka kɛ i ta ye. 16Matigi, k'i to i ka sigiyɔrɔ la sankolo la, i k'an filɛ ka janto an na. I tulo malɔ ka mɛnni kɛ, 17k'i ɲaa yɛlɛ ka filɛli kɛ. Mɔgɔ minw sara n'u be lahara, nii te olu minw na tugu, olu tena ele Matigi ka boɲa n'i ka tilenninya fɔ do. 18Nga mɔgɔ min nii tɔɔrɔnin be kosɔbɛ, min be taamana a kuun birinin, a barika bannin, min ɲaa te yeli kɛ ɲanaman, kɔngɔtɔ, o le bena i ka boɲa n'i ka tilenninya fɔ, Matigi!

19« ‹O la, an faaw n'an ka masaw ye kotilennin minw kɛ, an t'an jigi la olu kan k'an ka dalili kɛ ele Matigi, an ka Ala fɛ. 20Bari i dimina an kɔrɔ kosɔbɛ, i ko i tun y'a don i ka baarakɛlaw daa la cogo min na, minw ye i ka kiraw ye, ko 21ele Matigi ko an ka biri ka kolo Babilɔni masacɛ ye, k'o la, an bena to jamana nin kɔnɔ i ye min di an faaw ma.b 22Nga ele Matigi ko ni anw ma kolo Babilɔni masacɛ ye ka kɛɲɛ n'i ka fɔta ye, 23ko i ben'a kɛ nisɔndiya ni dusudiya mankan, ani kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso ka dɔnkiliw lako be dabila Zuda mara duguw la, ani Zeruzalɛmu. Jamana bɛɛ bena kɛ yɔrɔlakolon ye, a kɔnɔ mɔgɔw bena bɔ yen pewu. 24Nga i tun b'a fɔra an ye tuma min na ko an ka kolo Babilɔni masacɛ ye, an ma mɛnni kɛ i fɛ. O le kosɔn, i tun ye kuma minw don i ka baarakɛlaw, i ka kiraw daa la, i y'o kɛ. I tun ko u bena an ka masaw n'an faaw kolow bɔ kaburuw kɔnɔ. 25An faaw n'an ka masaw sara tɔɔrɔjuguw kɔnɔ, kɔngɔ, ni kɛlɛ, ani jɔnya la jamana wɛrɛ kɔnɔ. A filɛ, u kolow tonin be kɛnɛma. Tilefɛ, tile b'u jɛni, sufɛ, u be to nɛnɛ la. 26Soo min tun lɔra e tɔgɔ la, a be cogo min na bii, ele y'a kɛ ten Isirayɛli ni Zuda mara mɔgɔw ka juguya kosɔn.

27« ‹O bɛɛ n'a ta Matigi, i muɲuna an kɔrɔ kosɔbɛ ka makari an na sɔbɛ la 28i ko i tun y'a don i ka baarakɛla Musa daa la cogo min na i y'a fɔ a ye loon min na ko a k'i ka sariya sɛbɛn Isirayɛlidenw ye. E tun ko 29ni an ma e ka kuma bato, jamaba nin bena dɔgɔya ka kɛ fitini, siyaw cɛma i bena u jɛnsɛn ka taga minw fɛ. 30Ko bari i y'a lɔn ko an tena mɛnni kɛ i fɛ, sabu an ye siya tulogwɛlɛn ye. Ko nga k'an to jamana wɛrɛ kɔnɔ, u y'an minɛ ka taga n'an ye min na, ko an bena miiri, 31k'a lɔn ko e le ye Matigi ye, an ka Ala. Ko i bena hakiliɲuman d'an ma, ka tulow di an ma an ka se ka mɛnni kɛ. 32Ko u y'an minɛ ka taga n'an ye jamana min na, k'an to o yɔrɔ la, an bena i tanu, i ye min ye, an hakili bena jigi o la. 33Ko an bena an ka tulogwɛlɛya dabila, n'an ka kɛwalijuguw, bari koo min ye an faaw sɔrɔ tuma min na u ye e Matigi hakɛ ta, an hakili bena jigi o la.

34« ‹Ko i bena an segi o jamana na, e y'i daa di an faa Ibrayima ni Isiyaka ani Yakuba ma min kosɔn, an bena kɛ o tigiw ye. Ko i bena an caya, ko an tena dɔgɔya tugu. 35Ko i bena bɛn n'an ye kudayi, janko i be kɛ an ka Ala ye, an fana ka kɛ i ka jama ye. Ko i ye jamana min di an, i ka jama Isirayɛli ma, ko i ten'an gwɛn ka bɔ a kɔnɔ tugu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index