Search form

BEL 1

Daniyɛli ka koo ni Bɛli murutigiw

1Masacɛ Asitiyazi sanin kɔ, Sirusi le sigira masaya la. Ale tun ye pɛrɛsi ye. 2Daniyɛli tun ye masacɛ ka terigwɛlɛnw dɔ ye. A koo tun ka di masacɛ ye ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan. 3Joo dɔ tun be Babilɔnikaw fɛ, a tɔgɔ tun ko Bɛli. Mugu kilo kɛmɛ duuru ɲɔgɔn, ni saga bi naani ani dɔrɔdagab wɔɔrɔ le tun be kɛ k'a sɔn loon o loon. 4Masacɛ tun be joo nin jati kosɔbɛ. Loon o loon, a tun be ta'a sɔn. Nga Daniyɛli tun be to k'a ka Ala le bato. Masacɛ y'a fɔ a ye loon dɔ ko: «Mun na i te Bɛli sɔn?» 5A y'a jaabi ko: «Adamadenw bolo ye fɛɛn min dilan, ne t'o bato, fɔɔ Ala yɛrɛyɛrɛ, min ye sankolo ni dugukolo dan. Adamadenw bɛɛ ka koo be ale lo bolo.» 6Masacɛ y'a fɔ a ye ko: «E ka jati la, Bɛli te batofɛn ɲanaman ye kɛ? A be fɛɛn min bɛɛ dumu ani a be min min loon o loon, i t'o yera wa?» 7Daniyɛli yɛlɛla k'a fɔ ko: «Masacɛ, kana i yɛrɛ nigɛ, joo nin dilannin be ni bɔgɔ ye, ka zira kɛ k'a mɔn. A fana ma deli ka fɛɛn dumu, walima k'a min.» 8Masacɛ dimina. A ye joo nin murutigiw wele k'a fɔ u ye ko: «Dumuni minw be kɛ ka joo nin sɔn, n'aw ma se k'o dumubaga fɔ ne ye, aw be faga. 9Nga n'aw y'a yira ko Bɛli le b'a dumu, Daniyɛli le be faga. Bari a bena kɛ Bɛli tɔgɔ cɛnbaga ye.» Daniyɛli y'a fɔ masacɛ ye ko a ye min fɔ, k'o ka kɛ. Bɛli murutigiw tun ye mɔgɔ bi wolonwula ye. U ka musow n'u deenw ma jati. 10Masacɛ tagara ni Daniyɛli ye Bɛli sɔnso kɔnɔ. 11Bɛli murutigiw y'a fɔ ko: «Ayiwa, anw bena bɔ. Ele masacɛ ka dumuni nin bila, ani dɔrɔ diman ɲagaminin. O kɔ, i ka bɔ ka daa tugu k'i ka taamasiɲɛ kɛ a kan n'i ka bololanigɛ ye. 12N'i segira sini sɔgɔma ka n'a sɔrɔ ni Bɛli m'a bɛɛ dumu, an be faga. Nga n'a dumuna, Daniyɛli le bena faga. Bari a bena ye ko a ye galon le la anw kan.» 13Murutigi nunu lanin tun b'u yɛrɛ la kosɔbɛ. Sabu, u tun ye daa dɔ sɔgɔ dogo la tabali jukɔrɔ. Tuma o tuma, u tun be don n'o yɔrɔ le ye ka sarakafɛn nunu ta.

14U bɔra ka ban tuma min na, dumuni min ka kan ka bila Bɛli ye, masacɛ y'o bila. Daniyɛli y'a fɔ a ka baaradenw ye k'u ka na ni bugurigwɛ ye. U nana n'o ye k'a seriseri jobon nin kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ, masacɛ kelenpe ɲana. U bɔra ka daa tugu, ka taamasiɲɛ kɛ a kan ni masacɛ ka bololanigɛ ye ka taga. 15Murutigiw nana sufɛ i n'a fɔ u be deli k'a kɛ cogo min na, olu n'u ka musow n'u deenw. U ye dumuni nin bɛɛ dumu ka dɔrɔ nin bɛɛ min.

16Masacɛ wilila sɔgɔma joona ka na ni Daniyɛli ye. 17A ye Daniyɛli ɲininga ko: «Daniyɛli, taamasiɲɛ b'a nɔɔ na wa?» Daniyɛli ko: «A b'a nɔɔ na, masacɛ!» 18U ye daa yɛlɛ tuma min na, masacɛ ye filɛli kɛ dumuni bilayɔrɔ la, a kulera! A y'a fɔ ko: «Ele Bɛli ka bon, dibidibi te i ka koo la!» 19Daniyɛli yɛlɛla! A ma sɔn masacɛ ka don jobon nin kɔnɔ. A y'a fɔ a ye ko: «Duguma filɛ, sennɔ nunu ye jɔn ta ye?» 20Masacɛ ko: «N ɲaa be cɛɛw sennɔ na, ni muso ani denmisɛnw ta la.» 21A dimininba k'u ka murutigiw minɛ ka na, n'u ka musow n'u deenw. U tun be don ni daa dogonin min ye ka dumuni nunu dumu u bilayɔrɔ la, u y'o yira masacɛ la. 22A y'u faga, ka Bɛli don Daniyɛli bolo. Daniyɛli y'a walaka k'a sɔnso ci fana.

Daniyɛli be Babilɔni saba faga

23Babilɔnikaw tun be to ka saa belebeleba dɔ jati kosɔbɛ k'a sɔn. 24Masacɛ y'a fɔ Daniyɛli ye loon dɔ ko: «I tena se k'a fɔ ko nin te batofɛn ɲanaman ye do. E k'ale bato sa!» 25Daniyɛli ko: «Ne bena Matigi, n ka Ala le bato. Ale dama ɲanaman lo. 26Ayiwa, masacɛ, n'i ye sira di ne ma, ne bena saa nin faga. N tena muru ta a kama, walima bere.» Masacɛ ko: «N ye sira d'i ma.» 27O la, Daniyɛli ye yiri ɲaji ta, ni sogotulu ni sogo dɔ sii. A y'u ɲagami ɲɔgɔn na k'o tobi. A y'o mɔnmɔn ɲɔgɔn na ka taga o fili saa daa la, ale y'o kunun, a fununa ka ci. Daniyɛli kulera k'a fɔ ko: «Aw ka batofɛn nin tɛ?» 28Babilɔnikaw y'o mɛn tuma min na, u dimininba wilila masacɛ kama. U tora k'a fɔ ko: «Masacɛ y'a yɛrɛ kɛ Zuwifu ye! A y'a to u ye Bɛli walaka, ka saba nin faga, ka murutigiw halaki!» 29O kɔ, u tagara masacɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye ko: «Daniyɛli don an bolo, n'i banna, an b'i faga, e n'i ka somɔgɔw.» 30Masacɛ y'a ye ko mɔgɔ nunu b'u sɔbɛ la minkɛ, a dɛsɛra ka Daniyɛli di u ma.

Daniyɛli ni jaraw ka koo

31U ye Daniyɛli fili jaraw ma dingɛ kɔnɔ, a ye tile wɔɔrɔ kɛ yen. 32Jara wolonwula le tun be dingɛ nin kɔnɔ. Loon o loon, u tun be to ka adamaden suu fila ni saga fila le d'u ma. Nga nin loon nin na, u ma foyi d'u ma, janko u ka Daniyɛli ɲimi. 33O y'a sɔrɔ kira Abakuki tun be Zude mara la. A tun ye baga tobi, ka buru tigɛtigɛ k'a don sinsin na, a tun be tagara n'o ye foro la k'a di sumantigɛlaw ma. 34Matigi ka mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye ko: «Taga ni dumuni nin ye Babilɔni k'a di Daniyɛli ma jaraw ka dingɛ kɔnɔ.» 35Abakuki y'a jaabi ko: «Matigi, ne ma deli ka taga Babilɔni, ne te dingɛ nin fana yɔrɔ lɔn.» 36Matigi ka mɛlɛkɛ ye Abakuki minɛ a kunsigi ma ka taga n'a ye teliya la fɔɔ ka tɛmɛ fɔɲɔ yɛrɛ kan, ka ta'a bila dingɛ nin daa la Babilɔni. 37Abakuki pɛrɛnna ko: «Daniyɛli, Daniyɛli! Dumuni filɛ Ala ye min ci e ma! N'a minɛ.» 38Daniyɛli ko: «Ee! Ala, e y'i hakili to ne la. I koo ka di minw ye, i te olu fili.» 39A wilila ka dumuni kɛ. Matigi ka mɛlɛkɛ ye Abakuki ta ka kɔsegi n'a ye o yɔrɔnin bɛɛ a ka jamana na. 40A tile wolonwulanan loon, masacɛ nana ko a bena Daniyɛli sayako kasi kɛ. A gwɛrɛla ka filɛli kɛ dingɛ kɔnɔ, a ye Daniyɛli siginin ye hɛrɛ la. 41Masacɛ kulera! A y'a fɔ ko: «See b'i ye Matigi, Daniyɛli ka Ala! I kelenpe le fana be yen!» 42O kɔ, u ye Daniyɛli bɔ dingɛ kɔnɔ, minw tun be Daniyɛli ka saya fɛ, u ye olu fili yen. O yɔrɔnin bɛɛ, jaraw y'u ɲimi masacɛ ɲana.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index