Search form

Kɔl 4

1- Kuntigiw, koo minw ka ɲi ani minw bɛnnin lo, aw fana k'o kɛ aw ka jɔɔnw ye, aw ka l'a la ko kuntigi dɔ be aw fana fɛ arijana na.

Ladili wɛrɛw

2Aw ka jija Aladali la, ka barika la a ye kosɔbɛ. 3Aw ka Ala daali an ye fana, janko an ka waajuli ka se ka sabati, an ka se ka Krista ka koo dogonin fɔ ne be kaso la min kosɔn, 4ne ka se k'o fɔ ka gwɛ. 5- Minw ma la Matigi la, aw ka taama ni hakilitigiya ye olu cɛma, n'aw ye sababuɲuman sɔrɔ, aw ka banba ka Matigi koo fɔ u ye. 6Aw k'aw ka kuma fɔcogo ɲa tuma bɛɛ, a ka diya bɛɛ ye, waasa aw ka se ka mɔgɔ bɛɛ jaabi ka ɲa.

Pɔli ka foli laban

7- Ne balimacɛ Tisiki, baarakɛlasɔbɛ lo. A koo ka di ne ye kosɔbɛ. A kɛra ne jɛnɲɔgɔn ye Matigi ka baara la. Ale bena an ka kibaruya bɛɛ fɔ aw ye. 8- Ne b'a ci aw fɛ o le kosɔn, janko aw ka se k'an ka koow faamu, k'aw jigi tugu. 9- Ne b'a ci, ale n'an balimacɛ mɔgɔsɔbɛ Onezimu, ale min koo fana ka di ne ye kosɔbɛ. A kɛra aw dɔ ye. Olu bena yan kibaruya fɔ aw ye.

10- Arisitaraki min ye ne tɔɲɔgɔn ye kaso kɔnɔ, ale b'aw fo, ani Barinabasi belenden Mariki fana, ale min koo tun fɔra aw ye ka ban, n'a nana se aw fɛ tuma min na, aw k'a kunbɛn ka ɲa. 11Yezu, o be min wele ko Zusitusi, ale b'aw fo. Olu dama le ye zuwifu ye minw be baara kɛra ni ne ye yan Ala ka masaya kosɔn, ani olu le ye ne jigi tugulaw ye. 12Epafarasi b'aw fo, ale min ye aw balima dɔ ye, min kɛra Yezu Krista ka baarakɛla ye. A be to ka Ala daali aw ye tuma bɛɛ, waasa aw ka se ka kɔgɔ Ala koo la ani ka sɔn a sago ma kosɔbɛ. 13Ne b'a tanu, a banbanin lo kosɔbɛ aw ka koo la ani balima minw be Lawodise, ni minw be Iyerapoli. 14An teri dɔgɔtɔrɔcɛ Luka b'aw fora, ani Demasi fana.

15Aw ka an balima Lawodisekaw fo, ka Nɛnfa fo, ani Ala ka jama min be ɲɔgɔn lajɛn a ka soo. 16Ni bataki nin nana se aw ma, n'aw y'a kalan ka ban, aw k'a ci Krista ka jama ma Lawodise janko olu fana k'a kalan. Ni min fana bɔra olu fɛ ka na di aw ma, aw k'o kalan fana. 17Aw k'a fɔ Arisipi ye ko Matigi ye baara min kalifa a ma, ko a ka banba k'o kɛ ka ɲa.

18Ne Pɔli b'aw fo, yan sɛbɛn nɔɔ nin ye ne yɛrɛ bulonɔ ye. Aw kana ɲinɛ ko ne be kaso la. Ala ka nɛɛma kɛ aw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index