Search form

Dan 1

Daniyɛli n'a tɔɲɔgɔnw ka koo

1- Zuda mara masacɛ Yoyakimu ka masaya saan sabanan na, Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri nana Zeruzalɛmu dugu datugu. 2- Matigi ye Zuda mara masacɛ Yoyakimu don a bolo, ani Alabatoso kɔnɔ minan dɔw fana. A tagara n'u ye a ka jobon kɔnɔ Sineyari jamana na k'u bila a ka jobon kɔnɔ nafolobilayɔrɔ la. 3A y'a fɔ a ka baaradenw ɲamɔgɔ Asipenazi ye ko a ka mɔgɔ damani woloma Isirayɛlidenw cɛma ka bɔ masalu ani mɔgɔbaluw kɔnɔ ka na n'u ye. 4Ko u ka kɛ kanbelenw ye, fiɲɛ te minw na, u ka kɛ kanbelenɲumanɲumanw ye, minw ye hakilitigiw, ni kolɔnbagaw ye, n'u be koo faamu, u ka kɛ barikatigiw ye waasa ka to masacɛ ka luu kɔnɔ, u k'u kalan Babilɔnikaw ka kaan na, n'u ka sɛbɛncogo la. 5Masacɛ y'a fɔ ko ale ka dumuni, n'a ka minnifɛn dɔ le ka kan ka di u ma loon o loon, ani k'u kalan fɔɔ saan saba, n'o dafara, u bena sɔrɔ ka baara kɛ ale masacɛ ye. 6O mɔgɔ nunu cɛma, Zuda kɔmɔgɔw kanbelen dɔw tun be yen: Daniyɛli, ni Ananiya, ni Mikayɛli ani Azariya. 7Baaradenw ɲamɔgɔ ye tɔgɔkura la u kan. A ye Daniyɛli wele ko Bɛlitasari, ka Ananiya wele ko Sadiraki, ka Mikayɛli wele ko Mesaki, ka Azariya wele ko Abɛdenego.

8Daniyɛli y'a ŋaniya ta ko ale ten'a yɛrɛ nɔgɔ ni masacɛ ka dumuni, n'a ka duvɛn ye. O la, a ye baaradenw ɲamɔgɔ daali ko a kana ale wajibiya a k'a yɛrɛ nɔgɔ n'o fɛɛn nunu ye. 9Ala ye Daniyɛli koo diya ɲamɔgɔ nin ye, a makaril'a la. 10O bɛɛ n'a ta, a y'a fɔ Daniyɛli ye ko: «Masacɛ an matigi min y'aw ka dumuniko latigɛ, ne be siran ale ɲa. N'a nan'a kɔlɔsi k'a ye ko aw fasanin lo ka tɛmɛ aw *filankuru tɔw kan, ne kuun le bena to a la.» 11Ɲamɔgɔ nin tun ye Daniyɛli, ni Ananiya, ni Mikayɛli ani Azariya ka koo don cɛɛ min bolo, Daniyɛli y'a fɔ ale ye ko: 12«Ne b'i daali, i ka to ka ɲugu ni jii gwansan d'an ma, k'an filɛ yanni tile tan. 13O kɔ, kanbelen minw be masacɛ ka dumuni dumu, i ka olu ɲada filɛ, k'anw ta filɛ. N'i ye fɛɛn min ye a la, min ka d'i ye, i k'o kɛ i ka jɔɔnw na.»

14U ye koo min ɲini a fɛ, a sɔnna, a y'o kɛ k'a filɛ fɔɔ tile tan. 15O dafara tuma min na, u y'a kɔlɔsi k'a ye k'u ɲaa tun be manamana ka tɛmɛ kanbelen tɔ nunu kan. U boɲana ka tɛmɛ masacɛ ka dumuni ɲɔgɔn dumubaga nunu kan. 16Kabin'o tuma na, dumuni ani duvɛn min tun ka kan ka di u ma, u ka koo tun be cɛɛ min bolo, ale tun t'o dira u ma tugu, a tora ka ɲugu d'u ma o nɔɔ na. 17Ala ye sɛbɛ sifa bɛɛ lɔnniya di kanbelen mɔgɔ naani nunu ma, ni faamuli ani hakilitigiya. Daniyɛli tun be yelifɛn, ni siko bɛɛ kɔrɔ lɔn. 18Masacɛ Nabukodonozɔri ye loon min latigɛ waasa u ka na ni kanbelen nunu ye a fɛ, o loon nana se, baaradenw ɲamɔgɔ tagara n'u ye a fɛ. 19A ye baro kɛ n'u ye. Kanbelen nunu bɛɛ la, a ma Daniyɛli, ni Ananiya ni Mikayɛli ani Azariya ɲɔgɔn ye. O la, u donna masacɛ ka baara la. 20Masacɛ tun y'u ɲininga koo o koo la, lɔnniya, ni faamuli faan fɛ, a y'a ye k'u tɛmɛn'a ka jamana kɔnɔ jotigiw ni lagwɛlikɛlaw bɛɛ kan siɲɛ tan. 21Daniyɛli tora ten masacɛ ka luu kɔnɔ fɔɔ Sirusi sigira masaya la saan min na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index