Search form

Dan 10

Yelifɛn laban

1Pɛrɛsi masacɛ Sirusi ka masaya saan sabanan na, kuma dɔ fɔra Daniyɛli ye, u be min wele fana ko Bɛlitasari. Kuma nin tun ye tiɲɛkuma ye. A be gwɛlɛya le koo fɔ. Daniyɛli miirila kuma nin na. A y'a faamu koo yirata seen fɛ.

2Ne Daniyɛli tora dusukasi la lɔgɔkun saba. 3Ne tun ma dumuni diman si dumu, n tun ma sogo ɲimi, n tun ma duvɛn min, ne ma n yɛrɛ lalaga, fɔɔ lɔgɔkun saba nin tɛmɛna. 4Saan nin kalo fɔlɔ tile mugan ni naaninan loon, ne tun be baji daa la, min ye Tigiri baa ye. 5- Ne ye n ɲaa kɔrɔta ka filɛli kɛ, ne ye cɛɛ dɔ lɔnin ye. Faniɲuman b'a kaan na, a ka cɛsirilan ye sanu yɛrɛyɛrɛ ye. 6A fari tun be i n'a fɔ kabakuru sɔngɔgwɛlɛn dɔ, a ɲada tun be manamana i n'a fɔ saan manamanatɔ. A ɲadenw tun be i n'a fɔ tasuma. A bolo n'a seenw tun be manamana i n'a fɔ zira min baarala ka ɲa. A kumakan tun be i n'a fɔ jama mankan. 7Ne Daniyɛli kelen le y'o fɛɛn nin ye. Mɔgɔ minw tun be ni ne ye, olu ɲaa tun t'a la. Nga siranya y'u minɛ fɔɔ u bolila ka dogo. 8Ne kelen tora yen, ka to ka koba nin filɛ. Ne fanga bɛɛ banna. Ne ɲada yɛlɛmana ka fin cogo dɔ la. Barika si tun te ne la tugu. 9Ne y'a kumakan mɛn. Ne y'o mɛn minkɛ, ne kirinna ka ben ka n ɲaa biri duguma. 10O tuma na, bolo dɔ magara ne la, ka n minɛ ka ne yɛrɛyɛrɛtɔ wili ka ɲɔgiri n kunbiri ni n tigɛ kan. 11Cɛɛ y'a fɔ ne ye ko: «I koo diyara Ala ye Daniyɛli. Ne bena kuma min fɔ i ye, i k'o faamu. Wili ka lɔ. Ne cira ele fɛ.» K'a to o kuma na ni ne ye, ne wilila ka lɔ ni ne be yɛrɛyɛrɛla. 12A y'a fɔ ne ye ko: «Kana siran Daniyɛli. Ka koo kɔrɔ ɲini k'a lɔn, kabin'i y'o koo ta n'i sɔbɛ ye, ani ka to k'i yɛrɛ majigi e ka Ala ye, i ka kuma ser'a ma. I tun ye kuma min fɔ, ne nana o le kama. 13- Pɛrɛsi jamana kɔlɔsibagae murutira ne ma tile mugan ni kelen kɔnɔ. Nga mɛlɛkɛ kuntigibaw kelen nana ne dɛmɛ min ye Misɛli ye, ne tora Pɛrɛsi kuntigiw ɲa. 14Ayiwa, e ka siya ka koo bena kɛ cogo min na loon nataw la, ne nana yan waasa k'o yira i la e k'a faamu, bari koo yirata kelen be yen o loonw kama.»

15K'a to o kuma na ni ne ye, ne ye n kuun biri duguma ka je. 16Nga, dɔ magara ne dagolo la. Ale tun bɔnin be adamaden fɛ. Ne sera ka kuma. Min tun lɔnin be ne ɲafɛ, n y'a fɔ ale ye ko: «Ne matigi, ne ye yelifɛn min ye, o ye n dusu kasi fɔɔ ne fanga bɛɛ banna. 17Ne min ye i ka jɔncɛ ye, ne bena se ka mun le fɔ n matigi ɲakɔrɔ? Sabu, barika si te ne la, ne ninakili degunnin lo.» 18O kɔ, min tun bɔnin be adamaden fɛ, ale magara ne la tugu, ne ye barika sɔrɔ. 19A y'a fɔ ko: «Kana siran, e min koo ka di Ala ye! Ala ka hɛrɛ kɛ i ye. I jaa gwɛlɛya, i jaa gwɛlɛya!» K'a to kuma na ni ne ye, ne ye fanga sɔrɔ. Ne y'a fɔ ko: «Ne matigi, kuma, sabu i ye barika don ne la.» 20A y'a fɔ ko: «Ne nana i fɛ kuun min na, i b'o lɔn wa? Sisan, ne be segi ka taga Pɛrɛsi jamana kɔlɔsibaga kɛlɛ tugu. N bɔtɔ, Gɛrɛsi jamana kɔlɔsibaga bena na. 21- Nga tiɲɛ be sɛbɛ min kɔnɔ, ne bena o kɔnɔnakuma fɔ i ye fɔlɔ. Mɔgɔ si te n dɛmɛ u kɛlɛko la dɛ, fɔɔ aw kɔlɔsibaga Misɛli.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index