Search form

Dan 4

1«Ne tun be n ka soo, n hakili siginin, n tun be hɛrɛ la n ka masalu kɔnɔ. 2Ne nana siko dɔ kɛ, min ye n hakili ɲagami. Miiriya minw donna ne kuun na ka n to n ka dilan kan, ani ne ye koo minw ye, olu ye ne dabari ban. 3Ne ye cii bila ka Babilɔni lɔnnikɛlaw bɛɛ wele waasa ka siko nin kɔrɔ fɔ n ye. 4O tuma na, jotigiw ni lagwɛlikɛlaw ni sankolo kan taamasiɲɛlɔnbagaw ani kirisitigiw nana lajɛn. N ye siko nin fɔ u ye. U ma se k'a kɔrɔ fɔ n ye. 5O kɔ, Daniyɛli nana don n fɛ, n ka batofɛn tɔgɔ be ale min kan ko Bɛlitasari.b Batofɛnsɔbɛw ka nii b'ale la. N ye siko nin fɔ a ye ko: 6‹Bɛlitasari, ne ka jotigiw ɲamɔgɔ, ne y'a lɔn ko batofɛnsɔbɛw ka nii b'i la. O kodogonin si te yen min be tɛmɛ i ka lɔnniya kan. Ne ye fɛɛn minw ye n ka siko la, o kɔrɔ fɔ n ye.

7« ‹Ka n to n ka dilan kan, n ye fɛɛn minw ye n ka siko la, o filɛ: Ne ye yiri dɔ ye dugukolo cɛmancɛ la, a tun ka jan kosɔbɛ. 8Yiri nin boɲana ka kɛ yiriba ye! A kuun sera sankolo ma. A be ye fɔɔ diɲɛ daan na. 9A furaburu tun ka ɲi, a deen ka ca fana. Bɛɛ ka dumuni tun be bɔ a la. Kongosogow tun be l'a kɔrɔ. Kɔnɔw tun be l'a kan. Danfɛnw bɛɛ ka balo tun be bɔ ale la.

10« ‹Ka n to siko la halibi n ka dilan kan, ne ye mɛlɛkɛ dɔ jigitɔ ye ka bɔ sankolo la. 11A pɛrɛnna kosɔbɛ k'a fɔ ko: Aw ka yiri nin ben, k'a bolow tigɛ, k'a furaburu bɔ, k'a deenw yɛrɛkɛ! Kongosogow ka boli ka bɔ a kɔrɔ, kɔnɔw ka wili ka bɔ a kan! 12Nga aw kan'a lili bɔ. Aw k'a juu to dugukolo la yen, ka nigɛjɔrɔkɔ ni zirajɔrɔkɔ kɛ a la k'a to waga kɔnɔ yen. Komiji ka yɛlɛ a kan, biin ka kɛ ale ni kongosogow niyɔrɔ ye. 13Adamadenya bena bɔ a la, a bena kɛ i n'a fɔ kongosogo. A ka to ten fɔɔ saan wolonwula. 14Mɛlɛkɛw le y'o kolatigɛnin fɔ, waasa nimanfɛnw k'a lɔn ko Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ka sebagaya be adamadenw ka kuntigiya bɛɛ kan. Mɔgɔ min ka d'a ye, a be masaya di o tigi ma. Mɔgɔ min lɔyɔrɔ ka dɔgɔ ni mɔgɔ tɔw ye, a be se k'ale ta boɲa ni bɛɛ ta ye.

15« ‹Ne, masacɛ Nabukodonozɔri ye siko min kɛ, o le ye nin ye ten. Ayiwa, ele Bɛlitasari k'a kɔrɔ fɔ n ye. Bari, n ka jamana lɔnnikɛlaw si ma se k'a kɔrɔ fɔ n ye. Nga ele kɔni be se, bari, batofɛnsɔbɛw ka nii be ele la.› »

Daniyɛli be masacɛ ka siko kɔrɔ fɔ

16O tuma na, u be Daniyɛli min wele ko Bɛlitasari, ale siranna kosɔbɛ waati dɔɔni, a hakili ɲagamina fana. Masacɛ kuman'a fɛ ko: «Bɛlitasari, siko nin n'a kɔrɔ kana i hakili ɲagami!» Bɛlitasari y'a jaabi ko: «N matigi, siko nin ka kɛ i juguw ta ye! A kɔrɔ ka kɛ i kɛlɛbagaw ta ye! 17I ye yiri min ye fɔɔ a boɲana ka kɛ yiriba ye, n'a kuun sera sankolo ma, n'a be ye fɔɔ dugukolo daan na, 18min furaburu tun ka ɲi, n'a deen ka ca, bɛɛ ka dumuni tun be bɔ min na, ani kongosogow tun be la a kɔrɔ, ni kɔnɔw b'u ɲagaw l'a kan, 19o yiri nin ye ele masacɛ le ye! Bari, i kɛra mɔgɔbaba ye, ka kɛ fangatigi ye. I jaɲana ka se sankolo ma, i ka masaya sera fɔɔ dugukolo daan na. 20Masacɛ, i ye mɛlɛkɛ dɔ jigitɔ ye ka bɔ sankolo la min ko: ‹Aw ka yiri nin ben k'a tigɛtigɛ! Nga aw kan'a lili bɔ. Aw k'a juu to yen waga kɔnɔ ka nigɛjɔrɔkɔ ni zirajɔrɔkɔ kɛ a la. Komiji ka yɛlɛ a kan, biin ka kɛ ale ni kongosogow niyɔrɔ ye fɔɔ saan wolonwula.› 21Ayiwa masacɛ, o kɔrɔ filɛ nin ye. Nin ye Fɛɛn bɛɛ kuntigi ka kolatigɛnin ye k'a sin n tigi masacɛ ma. 22I bena gwɛn ka bɔ mɔgɔw cɛma ka taga to ni kongosogow ye. I bena biin ɲimi i n'a fɔ misi. Komiji be yɛlɛ i kan saan wolonwula kɔnɔ. Fɔɔ n'i sɔnn'a ma ko Fɛɛn bɛɛ kuntigi le be adamadenw ka kuntigiya kunna. Mɔgɔ min ka d'a ye, a b'a di o tigi le ma. 23A fana tun fɔra k'u ka yiriju to yen, a n'a lili. O kɔrɔ ko n'i sɔnn'a ma waati min na ko Sankolotigi Ala le ye diɲɛ bɛɛ tigi ye, i bena kɔseg'i ka masaya la. 24Masacɛ, n bena ladili min d'i ma, i ka sɔn o ma. Ayiwa, e ka hakɛkɛ dabila ka tilenninyakow kɛ. I ka juguya dabila ka koɲuman kɛ fantanw ye. O la, n'a sɔrɔ i ka lafiya bena taga ɲafɛ.»

Siko nin koo

25Koo nin bɛɛ kɛra masacɛ Nabukodonozɔri la. 26Kalo tan ni fila tɛmɛnin kɔ, k'a to munumunu na loon dɔ a ka sanbon kan Babilɔni, 27masacɛ ko: «Babilɔni duguba! Ne ye min sigi ni n ka fanga, ni n ka sebagaya ye, k'a kɛ masadugu ye ne ka kunkɔrɔta kama, ale te nin ye wa?» 28Ka masacɛ t'o kuma na, kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: «Ele masacɛ Nabukodonozɔri, i tulo malɔ kuma nin na. Masaya bɔsira i la. 29I bena gwɛn ka bɔ adamadenw cɛma ka taga to ni kongosogow ye. I bena biin ɲimi i n'a fɔ misi, saan wolonwula kɔnɔ, fɔɔ n'i nan'a sɔn a ma tuma min na ko Fɛɛn bɛɛ kuntigi le be adamadenw ka kuntigiya kunna, mɔgɔ min ka d'a ye, a b'a di o le ma.» 30O yɔrɔnin bɛɛ, koo nin kɛra Nabukodonozɔri la. U y'a gwɛn ka bɔ adamadenw cɛma. A tora ka biin ɲimi i n'a fɔ misi. Komiji tora ka yɛlɛ a kan, fɔɔ a kunsigi nana kɛ i n'a fɔ sɛgɛn sii. A sɔnnifaraw kɛra i n'a fɔ kɔnɔw ta.

Nabukodonozɔri kɛnɛyako

31«Loon nunu dafara tuma min na, ne Nabukodonozɔri ye n ɲaa kɔrɔta sanfɛ, ne hakili sigira tugu. Ne ye Fɛɛn bɛɛ kuntigi fo, k'a tanu. Ale min be yen tuma bɛɛ, ne y'ale boɲa.

«A ka masaya ye waati bɛɛ koo ye,

a ka fanga te ban abada!

32Adamadenw te foyi ye a ɲana.

Sankolo la setigiw faan fɛ, adamadenw faan fɛ,

min ka d'a ye, a b'o le kɛ.

Mɔgɔ si te se ka Ala bali koo la,

mɔgɔ si te se k'a sɔsɔ.

33«O waati yɛrɛ la, ne ɲamalɔra, n ye n ka masaya n'a dawula, n'a boɲa sɔrɔ tugu. Ne ladibagaw ni n ka mɔgɔbabaw ko u mako be ne la. Ne sigira tugu masaya la, dɔ farala ne ka kunkɔrɔta kan ka tɛmɛ fɔlɔta kan. 34Sisan, ne Nabukodonozɔri be sankolo Masa fo k'a tanu, k'a boɲa kosɔbɛ. A ka kɛta bɛɛ tilennin lo. A ka koo bɛɛ ye tiɲɛ ye. Minw b'u yɛrɛ boɲa, a be se ka olu dɔgɔya.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index