Search form

Dan 6

1Mɛdicɛ Dariyusi sigira masaya la, a sii tun be saan bi wɔɔrɔ ni fila.

Daniyɛli jalakiko

2Dariyusi y'a ye ko a ka ɲi a be marakuntigiw sigi jamana kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ la, o la, a ye mɔgɔ kɛmɛ ni mugan sigi, 3ka mɔgɔ saba bila olu bɛɛ kunna, waasa u ka to k'u ka baara ɲafɔ o mɔgɔ saba ye janko masacɛ ka koo si kana cɛn. Daniyɛli tun ye o ɲamɔgɔ nunu dɔ ye. 4Daniyɛli tun ka fisa n'a tɔɲɔgɔn fila nunu ye, ani marakuntigi tɔ nunu bɛɛ. Bari, hakili tun b'a fɛ kosɔbɛ. Masacɛ tun b'a fɛ k'a sigi jamana bɛɛ kunna. 5Ayiwa, ɲamɔgɔ tɔɔ nunu, ani marakuntigiw tun be sɔɔn ɲinina k'a la Daniyɛli kan jamana ka koo dɔw faan fɛ. Nga u ma se ka koo si sɔrɔ Daniyɛli ye min cɛn, walima a ka filiyɔrɔ dɔ, bari mɔgɔtilennin tun lo. O la, u ma se ka filiyɔrɔ sɔrɔ a la, u ma se k'a jalaki. 6O tuma na, mɔgɔ nunu y'a fɔ ko: «An tena jalakiyɔrɔ sɔrɔ Daniyɛli tɔgɔla nin na, fɔɔ n'an ye koo dɔ ɲini a ka Ala ka sariya la.» 7O la, marakuntigiw n'u ɲamɔgɔ nunu banbana ka taga masacɛ fɛ k'a fɔ a ye ko: «Masa Dariyusi, Ala ka sijan d'i ma! 8Jamana ɲamɔgɔw bɛɛ, dugutigiw, ni marakuntigiw, ani ladibagaw ani cinɲamɔgɔw, bɛɛ ye ɲɔgɔnye kɛ ka bɛn a la ko e masacɛ ka sariya sigi ko tile bi saba kɔnɔ, ni mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛɛn wɛrɛ bato, walima ka mɔgɔ dɔ bato min be danna ele masacɛ la, k'o tigi bena fili jaraw fɛ u ka dingɛ kɔnɔ. Ko i ka mɔgɔw wajibiya k'o bato. 9Ayiwa masacɛ, i ka sɔn ka sariya nin sigi, k'i bulonɔ bila o sariya nin sɛbɛ kan, min te se ka yɛlɛma, ka kɛɲɛ ni mɛdiw ni pɛrɛsiw ka sariya siginin ye, min te se ka bɔ yen.» 10O la, masacɛ Dariyusi y'a bulonɔ bila sariya sɛbɛ nin kan.

Daniyɛli be fili jaraw fɛ

11Daniyɛli bɔra o kala ma tuma min na k'o sariya sigira, a tagar'a ka soo. A ka sangaso fenɛtiri tun yɛlɛnin lo ka sin Zeruzalɛmu faan fɛ. A be to ka Ala daali k'a kunbiri gwan k'a ka Ala fo, cogo min na siɲɛ saba loon o loon, a y'a kɛ ten. 12Mɔgɔ nunu girinna ka taga Daniyɛli fɛ k'a sɔrɔ daalili la, n'a be dɛmɛ ɲinina a ka Ala fɛ. 13O la, u tagara masacɛ fɛ ka sariya nin koo fɔ a ye ko: «Masa, e ma sariya sigi k'a fɔ ko tile bi saba kɔnɔ, ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛɛn wɛrɛ bato, walima ka mɔgɔ dɔ bato min be danna ele la, k'o tigi bena fili jaraw ma u ka dingɛ kɔnɔ wa?» Masacɛ y'u jaabi ko: «Jaati! Ka kɛɲɛ ni mɛdiw ni pɛrɛsiw ka sariya ye, min te se ka bɔ yen.» 14O tuma na, u y'a fɔ masacɛ ye ko: «U ye mɔgɔ minw minɛ ka bɔ Zuda mara la ka na n'u ye, Daniyɛli tɔgɔla min be olu cɛma, a te boɲa la i kan, i ye sariya min sigi, a t'o bato, masa. A b'a ka Ala daali siɲɛ saba tile kɔnɔ.» 15Masacɛ y'o kuma nin mɛn tuma min na, a dusu kasira kosɔbɛ. A ko ale bena Daniyɛli kisi, a tora o miiri la furututu fɔɔ tilekun tagara don. 16Mɔgɔ nunu segira teliya la ka n'a fɔ masacɛ ye ko: «Masa, ele yɛrɛ b'a lɔn ko ka kɛɲɛ ni mɛdiw ni pɛrɛsiw ka sariya ye, ni masacɛ ye sariya min sigi, o te yɛlɛma ka ye.» 17O la, masacɛ k'u ka na ni Daniyɛli ye. U y'a fili jaraw fɛ u ka dingɛ kɔnɔ. Masacɛ y'a fɔ Daniyɛli ye ko: «E b'i ka Ala min bato tuma bɛɛ, ale k'i kisi.» 18U ye kabakuru dɔ kolonkolon ka na dingɛ nin datugu. Masacɛ y'a ka taamasiɲɛ l'a kan n'a ka bololanigɛ ye, n'a ka mɔgɔbabaw ta fana, waasa mɔgɔ si kana se ka yɛlɛmani don Daniyɛli ka koo la. 19O kɔ, masacɛ segir'a ka soo. O suu nin na, a ma dumuni kɛ, a m'a to a ka gɛrɛfɛmusow si ka na la a kɔrɔ, a ma se ka sinɔgɔ.

Ala be Daniyɛli tanga

20Sɔgɔma joona kɛnɛ cituma na, masacɛ wilila ka teliya ka taga jaraw ka dingɛ daa la. 21A gwɛrɛla dingɛ daa la tuma min na, a dusu kasininba ye Daniyɛli wele ko: «Ala ka baarakɛla Daniyɛli! E b'i ka Ala min bato tuma bɛɛ, yala a sera k'i tanga jaraw ma wa?» 22Daniyɛli ye masacɛ jaabi ko: «Masacɛ, Ala ka sijan d'i ma! 23Ne ka Ala y'a ka mɛlɛkɛ ci ka na jara nunu daa siri, u ma foyi kɛ ne la, bari a y'a ye ko ne ma kojugu kɛ, ne fana ma foyi cɛn ele masacɛ fɛ.» 24O tuma na, masacɛ nisɔn diyara kosɔbɛ. A y'a fɔ k'u ka Daniyɛli bɔ dingɛ kɔnɔ. U y'a bɔ dingɛ kɔnɔ k'a ye ko foyi ma kɛ a la. Bari a tun y'a jigi la a ka Ala kan. 25O tuma na, masacɛ y'a fɔ ko mɔgɔ minw tun ye Daniyɛli jalaki, k'u ka na n'u ye k'u fili jaraw fɛ dingɛ nin kɔnɔ, olu n'u ka musow n'u deenw. U y'u fili dingɛ kɔnɔ, sanni u ka se dingɛ daan na, jaraw girinna u kan k'u kolow karikari.

26O kɔ, masacɛ Dariyusi ye sɛbɛ ci siyaw bɛɛ ma, maraw bɛɛ kɔnɔ dugukolo faan bɛɛ la ko: «Hɛrɛ ka kɛ aw ye kosɔbɛ! 27Ne ka mara faan bɛɛ la, ne b'a fɔ ko bɛɛ ka boɲa la Daniyɛli ka Ala kan, ani ka siran a ɲa.

Bari Ala lo, a be yen kudayi!

A ka masaya te nagasi abada.

A ka fanga ye waati bɛɛ koo ye.

28A be mɔgɔ tanga, a be mɔgɔ kisi.

A be taamasiɲɛw ni kabakow kɛ sankolo la, ani dugukolo kan.

A ye Daniyɛli tanga jaraw ma.»

29Daniyɛli kɛra mɔgɔbaba ye Dariyusi ka tile la, ani pɛrɛsicɛ Sirusi ka tile la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index