Search form

Dan 9

Daniyɛli ka Ala daali

1Sɛrisɛsid dencɛ Dariyusi min tun ye mɛdicɛ ye, n'a sigira Babilɔni jamana kunna, ale ka masaya saan fɔlɔ la, 2- ne Daniyɛli tun be kitabuw kɔnɔnakuma jatiminɛ na. Masaba tun ye Zeruzalɛmu halakiko min fɔ kira Zeremi ye, ko Zeruzalɛmu halakinin bena to saan bi wolonwula, ne y'o faamu. 3O la, ne ye suun don ka dusukasifani don, ka bugurigwɛ kɛ n yɛrɛ kan, ka n ɲaa sin Matigi Ala ma k'a daali kosɔbɛ. 4Ne ye Masaba n ka Ala daali, ka lɔ n ka hakɛw la ko:

«Ee! Matigi Ala, e min ka bon, e min ye siranyafɛn ye, mɔgɔ minw b'i kanu, k'i ka sariya bato, i bɛnnin be to ni olu ye kanuya la. 5An ye hakɛ kɛ. An filila, an fariyara, an murutira i ma. An banna i ka sariyaw, n'i ka fɔta ma. 6An ma mɛnni kɛ kiraw fɛ, i ka baarakɛlaw, minw y'i ka kuma fɔ an ka masaw ye, n'an ɲamɔgɔw, n'an bɛmaw ye, ani jamanadenw bɛɛ ye. 7Matigi, e ta le ye tiɲɛ ye. Anw kɔni ta ye maloya le ye, i n'a fɔ bii yɛrɛ. Maloya ye an Zuda mara mɔgɔw ta ye, ni Zeruzalɛmukaw ta ye, ani Isirayɛlidenw bɛɛ, a yɔrɔsurun mɔgɔ n'a yɔrɔjan mɔgɔw bɛɛ, u y'u gwɛn ka taga to jamana o jamana kɔnɔ, u ka tilenbaliya kosɔn, u ye min kɛ ele la. 8Tiɲɛ na Masaba, maloya ye an ta ye, ani an ka masaw, n'an ɲamɔgɔw n'an bɛmaw ta ye, bari an y'i hakɛ ta. 9An murutira i ma, Matigi an ka Ala, nga i ka ɲi, i be yafa. 10An banna ka mɛnni kɛ ele Masaba fɛ, an ka Ala. An ma i ka sariyaw bato, i ye minw di an ma i ka baarakɛlaw kiraw barika la. 11Isirayɛlidenw bɛɛ le y'i ka sariya cɛn, ka ban i la, u ma i ka fɔta bato. O la, danga y'an minɛ. Min koo fɔra e Ala ka baarakɛla Musa ka sariyasɛbɛ kɔnɔ bari an y'i hakɛ ta. 12I ye min fɔ anw kosɔn, n'an ka ɲamɔgɔw kosɔn, minw b'an kunna, i y'o kɛ. I ye bɔnɛba la an kan Zeruzalɛmu kɔnɔ, min ɲɔgɔn ma ye yɔrɔ si diɲɛ kɔnɔ. 13A fɔra Musa ka sariyasɛbɛ kɔnɔ cogo min na, o bɔnɛ nin bɛɛ y'an sɔrɔ. Nga an ma se k'an ka hakɛw dabila ka tiɲɛ sira ta, ka Masaba an ka Ala dusu suma. 14O le y'a to, i ma bɔnɛ nin koo ye k'a to. I y'a la an kan. Bari ele tilennin lo i ka kokɛtaw bɛɛ la, Masaba an ka Ala. Nga anw le ma mɛnni kɛ i ka fɔta la. 15Sisan, Matigi an ka Ala, ele min y'i ka jama bɔ Ezipiti jamana na n'i bolo barikaman ye k'i tɔgɔ boɲa i n'a fɔ a be cogo min na halibi, anw ye hakɛ kɛ. An filila. 16Matigi, i ka koɲumanw kosɔn, i kana dimi, ka fariya Zeruzalɛmu ma tugu, min y'i ka dugu n'i ka kulu senuman ye. An ka hakɛw kosɔn, n'an bɛmaw taw kosɔn, minw b'an laminina, olu be Zeruzalɛmu n'i ka jama nɛnina dɔrɔn. 17An ka Ala, i tulo malɔ sisan i ka baarakɛla ka daalili la. A kɛ i yɛrɛ kama, k'i ɲaɲuman yɛlɛma i batoyɔrɔ faan fɛ, min halakinin be. 18Ne ka Ala, i tulo malɔ ka mɛnni kɛ. I ɲaa yɛlɛ k'an halakicogo filɛ n'i ka dugu, i tɔgɔ lara min kan. A ma kɛ ko an ka kɛwaliɲumanw kama lo an be daalili nunu ɲasinna i ma! Nga i ka makari kama lo. 19Matigi, i tulo malɔ! Matigi, yafa! Matigi, mɛnni kɛ kosɔbɛ! Koo dɔ kɛ, kana mɛn! A kɛ i yɛrɛ kama. Ne ka Ala, bari i tɔgɔ lara dugu nin, n'i ka jama kan.»

Saan lɔgɔkun wolonwula koo

20Ka n to kuma na daalili la, n tun be lɔ n ka hakɛ, ni n ka jama Isirayɛli ta la, ka to ka Masaba, n ka Ala daali kulu nin kosɔn min ye a ta ye. 21- Ka n to daalili la, ne tun kɔnna ka mɛlɛkɛ Gabiriyɛli min ye n ka koyeta fɔlɔ la, ale vanna ni barika ye ka na se n fɛ wulafɛ sarakabɔtuma ɲɔgɔn na. 22A kumana ne fɛ k'a fɔ ko: «Daniyɛli, ne nana sisan waasa ka hakili d'i ma. 23I ka Ala daalili daminɛ na, kuma dɔ fɔra, ne nana o le ɲafɔ i ye. Bari, e koo diyara Ala ye. I ka kuma nin faamu, an'i ye yelifɛn min ye, k'o kɔrɔ lɔn.

24«Saan bi wolonwula sigiyɔrɔman wolonwula latigɛra i ka siya, ni dugu senuman kosɔn, a be min kɔnɔ, janko juguya ka ban, hakɛ ka dabila. Fili minw kɛra, olu ka lalaga, tilenninya ka kɛ tuma bɛɛ koo ye, janko koo min yera yelifɛnw na, o ka kɛ, ani min fɔra kirayakuma na, ani Alabatoso ka sɔrɔ ka kalifa Ala ma tugu. 25Ayiwa, i k'a lɔn k'a faamu ko kabini a fɔra k'u ka Zeruzalɛmu dugu lalaga k'a lɔ, fɔɔ ka na se Ɲamɔgɔba ka waati la, min wolomana, saan wolonwula sigiyɔrɔman wolonwula le bena tɛmɛ. Forobayɔrɔw, ni dingɛw bena lalaga saan bi wɔɔrɔ ni fila sigiyɔrɔman wolonwula kɔnɔ. Nga o bena kɛ gwɛlɛya waati ye. 26O saan bi wɔɔrɔ ni fila sigiyɔrɔman wolonwula dafawaati la, mɔgɔwolomanin dɔ bena faga. Dɛmɛbaga si tena sɔrɔ a fɛ. Kuntigi dɔ bena na n'a ka kɛlɛdenw ye ka dugu ci, ka Alabatoso ci. Nga Ala bena dimi k'a ka koo ban pepewu! A bena to kɛlɛ la ka cɛnni kɛ fɔɔ ka halaki, i n'a fɔ a latigɛra cogo min na. 27- Saan wolonwula kɔnɔ, a ben'a ka fanga la mɔgɔ caaman kan, o saan wolonwula tilancɛ kɔnɔ, a bena saraka bɔko daa faga, suman saraka bɔko bena dabila. Cɛnnikɛla nin ben'a ka baarajugu kɛ teliya la, fɔɔ halakili min tun latigɛra ka na cun a kan.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index