Search form

Sad 1

Musa ka kuma fɔlɔ

1Musa ye kuma minw fɔ Isirayɛlidenw bɛɛ ye Zurudɛn baji kɔfɛ, Araba kongokolon kɔnɔ, Sufi gɛrɛfɛ, Paran ni Tofɛli furancɛ la, ni Laban, ni Aserɔti, ani Dizaabu, o ye nin ye. 2Ka bɔ *Orɛbu kulu kɔrɔ ka taga Kadɛsi Barineya, o ye tile tan ni kelen taama ye, n'i ye *Seyiri kuluyɔrɔ sira ta. 3Masaba tun ye min bɛɛ fɔ Musa ye Isirayɛlidenw koo la, Musa y'o bɛɛ fɔ u ye, u saan bi naaninan kalo tan ni kelennan tile fɔlɔ loon na, u bɔnin kɔ Ezipiti. 4- Musa sera amoriw ka masacɛ Siŋɔn kɔrɔ tuma min na, ale min tun siginin be Ɛsibɔn, ani ka se *Basan masacɛ Ɔgi Edirɛyi kɔrɔ, ale tun siginin be Asitarɔti. 5O kɔ, Musa sɔrɔla k'a daminɛ ka Ala ka sariya kuma fɔ Zurudɛn baji kɔfɛ, Mowabu mara la, ko:

Ala be sira di Isirayɛlidenw ma

6Masaba an ka Ala y'a fɔ anw ye k'an to *Orɛbu kulu kɔrɔ ko: «Aw mɛnna kulu nin kɔrɔ kojugu. 7Aw ka wili ka sira ta ka taga amoriw ka kuluyɔrɔ la, n'u lamini maraw bɛɛ la: Araba mara, ni kuluw yɔrɔ, ani kulujukɔrɔ mara la, ni worodugu ɲafan mara, ani kɔgɔjida maraw la. Aw ka taga kanaanw ka jamana na, fɔɔ ka taga se Liban jamana na, ni bajiba daa la, min tɔgɔ ko Efarati. 8Aw k'a filɛ, ne Masaba tun ye n daa di jamana min koo la, ko n ben'a di aw bɛma Ibrayima ni Isiyaka ani Yakuba, n'u kɔmɔgɔw ma, ne y'o d'aw ma. Aw ka don a kɔnɔ, k'a minɛ k'a kɛ aw ta ye.»

Musa be kititigɛlaw sigi

9- O waati la, ne tun y'a fɔ aw ye ko: «Ne kelen te se k'aw mara. 10Masaba aw ka Ala y'aw caya, aw cayara sisan i n'a fɔ lolow. 11Masaba, aw bɛmaw ka Ala, k'a kɛ aw ka caya kosɔbɛ, fɔɔ siɲɛ waa kelen, ani k'aw ta ɲa ka kɛɲɛ n'a ka layidu ye. 12Ne kelen ben'a kɛ cogo di ka lɔ n'aw ka kunko gwiliman ye, ani k'aw ka sɔsɔli koow ɲanabɔ? 13Hakili be aw ka mɔgɔ minw fɛ, n'u be koo lɔn fana, n'u jatinin lo aw cɛma, aw k'olu dɔw woloma ka bɔ Isirayɛlidenw burujuw la. Ne bena olu sigi aw kunna.» 14Aw ye ne jaabi ko ne ye koo min fɔ, k'o ka ɲi. 15O le y'a to, ne y'aw ka burujuw ka ɲamɔgɔw woloma, hakilitigiw lo, aw fana b'u jati. Ne y'u dɔw sigi mɔgɔ waa kelen kelen kunna, ni mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ, ani mɔgɔ bi duuru duuru, ni mɔgɔ tan tan kunna. Ka dɔw kɛ ɲamɔgɔw ye Isirayɛlidenw burujuw cɛma.

16O tuma na, ne y'a fɔ aw ka kititigɛla nunu ye ko: «Aw ka mɛnni kɛ aw balimaw fɛ, k'u ka koow ɲanabɔ ni tilenninya ye, u ni ɲɔgɔn cɛ, walima u dɔ ni lonan cɛ.» 17Ko u kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u ka kiti la. U ka kan ka mɛnni kɛ fantan fɛ i n'a fɔ mɔgɔbabaw. Ko u kana siran mɔgɔ si ɲa, bari kitiko ye Ala ta ye. Ko ni koo min gwɛlɛyara u ma, u ka na n'o ye ne fɛ, ne k'o ɲanabɔ. 18O waati la, aw tun ka kan ka koo minw bɛɛ kɛ, ne y'o fɔ aw ye.

Isirayɛlidenw be muruti Kadɛsi

19- O kɔ, ka kɛɲɛ ni Masaba an ka Ala ka fɔta ye an ye, an bɔra *Orɛbu kulu kɔrɔ, ka kongokolonba kabakoman nin cɛtigɛ, aw y'a ye cɔ! An tun ye amoriw ka kuluyɔrɔ sira ta ka taga se Kadɛsi Barineya. 20O tuma na, ne y'a fɔ aw ye ko: «Aw sera amoriw ka kuluyɔrɔ la, Masaba an ka Ala be o min dira an ma. 21A filɛ, Masaba aw ka Ala ye jamana nin di aw ma. Aw ye wili ka ta'a minɛ i ko Masaba, aw bɛmaw ka Ala y'a fɔ aw ye cogo min na. Aw kana siran, aw fari kana faga fana.» 22Aw bɛɛ gwɛrɛla ne la k'a fɔ ne ye ko: «An ka mɔgɔw bila ka taga an ɲafɛ, olu ka taga jamana nin filɛ janko ka se ka na tɛmɛsira yira an na, ani an bena se dugu minw ma, k'olu cogo yira.» 23O miiriya diyara ne ye. O la, ne ye mɔgɔ tan ni fila woloma aw cɛma, mɔgɔ kelen kelen ka bɔ burujuw bɛɛ la. 24Olu ye sira ta ka taga kuluyɔrɔ la, ka taga se Ɛsikɔli kɔkɛnɛ na, k'o yɔrɔ filɛfilɛ. 25U ye jamana nin yiriden dɔw tigɛ ka na n'u ye an fɛ, ka na kunnafoni di ko: «Masaba an ka Ala be jamana min dira anw ma, o ka ɲi.»

26- Nga aw tun ma sɔn ka yɛlɛ, aw murutira Masaba aw ka Ala ka kuma ma. 27Aw ŋunuŋununa aw ka fanibuguw kɔnɔ k'a fɔ ko: «Anw koo man di Masaba ye, o kosɔn a y'anw bɔ Ezipiti jamana na waasa k'anw don amoriw bolo, k'anw halaki. 28Anw bena taga min? An balimaw y'an fari faga, u ko: ‹Mɔgɔ nunu barika ka bon n'an ta ye, u ka janjan n'an ye, u ka duguw ka bonbon, u laminikogow ka janjan kosɔbɛ. An yɛrɛ ye anaki dɔw ye yen.› » 29Ne y'a fɔ aw ye ko aw jaa kana tigɛ, aw kana siran u ɲa. 30Ko Masaba aw ka Ala min be taga aw ɲafɛ, ale bena kɛlɛ kɛ aw nɔɔ na, i n'a fɔ a y'a kɛ aw ɲana cogo min na Ezipiti, 31- ani kongokolon kɔnɔ. O yɔrɔ la, Masaba aw ka Ala tun b'aw dɛmɛ ka taga n'aw ye i n'a fɔ mɔgɔ b'a deen ta cogo min na, aw y'o ye cɔ! A y'aw kɔlɔsi aw ka taama bɛɛ la fɔɔ ka na se yan yɔrɔ la. 32- O n'a ta bɛɛ, aw ma la Masaba aw ka Ala la. 33Ale min tun be taga aw ɲafɛ sira kan, ka sigiyɔrɔ ɲini aw ye. Ni suu kora, a be to tasuma cɛma ka sira yira aw la. Tilefɛ, a be taga sankaba la.

34- - Masaba y'aw kumakan mɛn tuma min na, a dimina k'a fɔ ka gwɛlɛya ko: 35«Ne ye layidu ta aw bɛmaw ye, ko n bena jamanaɲuman min d'u ma, aw bii mɔgɔjugu nunu si ɲaa tena la o kan, 36ni Yefunɛ dencɛ Kalɛbu dama tɛ. Ale lo ben'a ye, a seen lara yɔrɔ minw na, n ben'o di ale n'a kɔmɔgɔw ma. Bari, a sɔnna ne Masaba ta ma n'a dusu bɛɛ ye.»

37Aw kama, Masaba dimina ne yɛrɛ kɔrɔ k'a fɔ ko ne fana tena don yen. 38Ko ne dɛmɛbaga Nun dencɛ Zozuwe le bena don yen. Ko n k'a jaa gwɛlɛya, ko bari ale lo bena don ni Isirayɛlidenw ye jamana nin kɔnɔ k'a kɛ u ta ye. 39Ko an ka denmisɛnw, an y'a fɔ minw koo la, ko u bena kɛ an juguw ta ye dɛ, o deen minw te foyi lɔn fɔlɔ, olu le bena don yen. Ko ale ben'a di olu ma, olu lo ben'a tigiya kɛ. 40Nga ko anw ka yɛlɛma ka taga kongokolon kɔnɔ, Buruku kɔgɔji faan fɛ.

41Aw ye ne jaabi ko: «An ye Masaba hakɛ ta. Nga an bena yɛlɛ ka taga kɛlɛ kɛ, i ko Masaba an ka Ala y'a fɔ an ye cogo min na.» Aw kelen kelen bɛɛ y'aw ka kɛlɛkɛminanw ta, k'aw cɛɛ siri. Aw tun y'a miiri ko kulu nin yɛlɛko bena kɛ koo nɔgɔman ye. 42Nga Masaba y'a fɔ ne ye ko n k'a fɔ aw ye ko aw kana taga kɛlɛ kɛ, bari ale te n'an ye. Ko an juguw bena se an kɔrɔ. 43Ne kumana aw fɛ, nga aw ma mɛnni kɛ. Aw banna Masaba ka kuma ma, k'aw yɛrɛ boɲa ka taga kuluyɔrɔ la. 44Amori minw tun siginin be o yɔrɔ la, olu bɔra k'aw kunbɛn *Seyiri mara la ka se aw kɔrɔ. U y'aw gwɛn i n'a fɔ lidenw, fɔɔ ka taga se Ɔrima.

45Aw segira tuma min na, aw kasira Masaba nɔɔ fɛ, a ma sɔn ka mɛnni kɛ aw fɛ, a m'a tulo malɔ aw fɛ. 46Aw tora Kadɛsi tugu ka mɛn yen kosɔbɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index