Search form

Sad 11

Ala ye min kɛ Isirayɛlidenw ye

1«Masaba aw ka Ala koo ka diya aw ye. A be min ɲini aw fɛ, aw k'o kɛ, k'a ka sariyaw, n'a ka landaw n'a ka ciiw bato loon bɛɛ.

2«Aw kɔni be o koow lɔn, n kaan te aw deenw ma, olu m'u ye, u m'u lɔn. Aw ye Masaba aw ka Ala ka ladili sɔrɔ. Min ye a ka boɲa, n'a ka fangatigiya ani a ka setigiya ye, 3- ani a ye taamasiɲɛ ni kɛwali minw kɛ Ezipiti jamana kɔnɔ, Ezipiti masacɛ n'a ka jamana bɛɛ la, 4- a ye min kɛ Ezipiti kɛlɛdenw n'u ka soow, ani u ka wotorow la tuma min na u tun be tugura aw kɔ. A y'a kɛ Buruku kɔgɔji y'u halaki. Masaba y'u ta cɛn pewu.

5«A ye fɛɛn min kɛ k'an to kongokolon kɔnɔ, fɔɔ ka na se yan, aw b'o lɔn.

6- «A y'a kɛ dugukolo pɛrɛnna ka Urubɛn kɔmɔgɔ Eliyabu deen Datan ni Abiramu n'u ka denbaya bɛɛ kunun, ani u ka fanibuguw, ani fɛɛn o fɛɛn tun tugura u kɔ, Isirayɛlidenw bɛɛ ɲana.

7«Masaba ye koba minw bɛɛ kɛ, aw ɲaa y'o ye. 8Ne be kuma min bɛɛ fɔra aw ye bii, aw k'u bato janko aw ka se ka fanga sɔrɔ, ka se ka jamana nin minɛ, aw bena Zurudɛn baji tigɛ ka don min kɔnɔ. 9Aw k'u bato janko aw ka sijan sɔrɔ jamana nin kɔnɔ, Masaba tun ye min layidu ta aw bɛmaw ye, ani u kɔmɔgɔw, ko a ben'a di aw ma. Nɔnɔ ni lii ka ca o yɔrɔ la kosɔbɛ, jamana diman lo.

Masaba b'a janto jamana min na

10«Tiɲɛ na, aw bena don jamana min kɔnɔ k'a minɛ, o te i n'a fɔ Ezipiti jamana, aw bɔra min kɔnɔ. O yɔrɔ la, aw tun be to ka suman seri, o kɔ, aw be jisira yɛlɛ n'aw seen ye. 11Aw bena Zurudɛn baji tigɛ ka don jamana min na, kuluw be yen, kɔkɛnɛw fana be yen, sanji le be ben o yɔrɔ la. 12Jamana min lo, Masaba aw ka Ala b'a hakili to a la, a b'a kɔlɔsi tuma bɛɛ, k'a ta saan daminɛ ma fɔɔ a laban ma. 13- Ne be kuma min fɔra aw ye bii, n'aw y'u bato tiɲɛ na, ka Masaba aw ka Ala kanu k'a bato sɔbɛ la n'aw dusu bɛɛ ye, 14sanji bena ben aw ka dugukolo kan a waati la, samiɲa dontuma n'a bantuma na, janko aw ka se ka suman sɔrɔ, ani duvɛnkɛnɛ, ni tulu. 15A ben'a kɛ biin fana be falen kongo kɔnɔ aw ka begɛnw ye. Aw bena dumuni kɛ ka fa.

16«Aw k'aw yɛrɛ minɛ kosɔbɛ, aw kana jɛngɛ ka bɔ siratilennin kan, ka fɛɛn wɛrɛw bato, ani k'aw kunbiri gwan u kɔrɔ. 17Bari o ben'a kɛ Masaba be dimi aw kɔrɔ, ani ka sanji minɛ, sanji tena ben tugu, suman tena ɲa dugukolo kan tugu, aw bena halaki ka bɔ jamanaɲuman nin kɔnɔ pɛwu, Masaba be min dira aw ma.

18«Ne be kuma minw fɔra aw ye, aw k'u to aw dusu la, n'aw hakili la. Aw k'u kɛ taamasiɲɛ ye k'u siri aw bolo n'aw teen na. 19Aw k'aw deenw kalan o la, k'aw to aw ka soo kɔnɔ, walima n'aw be taama sira kan, ani aw latuma na, n'aw wilituma na, aw k'u fɔ u ye. 20- Aw k'u sɛbɛn aw ka soo dalakonw, n'aw ka dugu dondaw la, 21janko aw, n'aw deenw ka se ka sijan sɔrɔ jamana nin kɔnɔ, ni diɲɛ ma wili, Masaba tun ye min layidu ta aw bɛmaw ye, ko a ben'a di u ma.

22«Ɔnhɔn, ne be koo min fɔra aw ye, n'aw y'o bɛɛ bato ka ɲa, ka Masaba aw ka Ala koo diya aw ye, ani k'a ka siraw bɛɛ taama, ka nɔrɔ a la, 23Masaba bena siya nunu bɛɛ gwɛn ka bɔ aw ɲa, ani siya minw ka ca n'aw ye, n'u barika ka bon n'aw ta ye, aw bena olu gwɛn, k'u ka jamana minɛ. 24- Aw seen mana la yɔrɔ min bɛɛ la, o bena kɛ aw ta ye, k'a daminɛ kongokolon ma worodugu ɲafan na fɔɔ ka ta'a bila Liban kuluyɔrɔ ma kɔgɔdugu fɛ. Ani k'a ta Efarati baji ma kɔrɔn fɛ, ka ta'a bila kɔgɔji la tileben fɛ. 25Mɔgɔ si tena se ka lɔ aw ɲa. Aw bena taga yɔrɔ o yɔrɔ, Masaba ben'a kɛ o yɔrɔ mɔgɔw be siran ani ka yɛrɛyɛrɛ aw ɲa i n'a fɔ a y'a daa di aw ma cogo min na.

Duba, walima danga

26«Aw ye mɛnni kɛ, ne b'a fɔ aw ye bii ko aw ka wolomani kɛ duba ni danga cɛ. 27N'aw ye Masaba aw ka Ala ka kuma bato, ne be minw fɔra aw ye bii, aw bena dubaw sɔrɔ. 28Nga n'aw m'a ka kuma bato, n'aw banna k'a ka sira taama, ne be min yirala aw la bii, n'aw tagara fɛɛn wɛrɛw bato aw te minw lɔn, aw bena danga sɔrɔ.

29- «Ni Masaba aw ka Ala y'a kɛ aw donna jamana nin kɔnɔ tuma min na, aw bena min minɛ, aw ka kan ka lɔ Garizimu kulu kan ka duba kɛ, ani ka danga kɛ Ebali kulu kan. 30O kulu nunu be sɔrɔ Zurudɛn baji kɔfɛ. Sira min be taga tileben fɛ, o kɔfɛ. Kanaan minw be Araba mara la, olu ka jamana lo, u be Giligali gɛrɛfɛ, More joyiribaw gɛrɛfɛ.

31«Aw bena Zurudɛn baji tigɛ ka taga jamana nin minɛ, Masaba aw ka Ala be min dira aw ma. Aw bena o kɛ aw ta ye, ka sigi a kɔnɔ. 32Ne ye sariyaw ni landa minw bɛɛ fɔ aw ye bii, aw ka jija k'u bato.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index