Search form

Sad 12

Masaba ka sariyaw

(12.1—26.19)

Batolikɛyɔrɔ kelenpe

1«Aw ka kan ka jija ka sariya ni landa minw bato aw sii bɛɛ la jamana nin kɔnɔ, o filɛ nin ye. Masaba, aw bɛmaw ka Ala le y'u di aw ma ka kɛ aw ta ye.

2«Aw bena siya minw ka jamana minɛ, aw k'u ka joo sɔnyɔrɔ bɛɛ cɛn pewu, minw be kulujan ni tintinw kan, ani yiribabaw kɔrɔ. 3- Aw k'u ka sɔnnikɛyɔrɔw ci, k'u ka jokabakurulamaw fana ci, k'u ka *Asera jaaw jɛni, k'u ka joow cɛn, k'u tɔgɔ tunu ka bɔ o yɔrɔ la. 4Aw man kan ka Masaba aw ka Ala bato u ka kɛcogo la. 5Nga Masaba bena yɔrɔ min woloma aw ka sigiyɔrɔ la, janko a ka sigi yen, aw ka kan ka taga o yɔrɔ le la. 6Aw ka taga n'aw ka saraka jɛnitaw, n'aw ka saraka tɔw ye o yɔrɔ la. Aw ka jaka, n'aw ka boɲafɛnw, n'aw ka dajuru sarataw, n'aw ka boɲafɛn wɛrɛw, n'aw ka dabaw ni begɛnmisɛnw deen fɔlɔw. 7Aw n'aw ka denbaya bena lajɛn ka dumuni kɛ Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ o yɔrɔ la, ani ka nisɔndiya, aw ka baara bɛɛ kosɔn bari Masaba aw ka Ala y'aw dɛmɛ.

8«An b'a kɛra cogo min na bii yan yɔrɔ la, aw kan'a kɛ ten, bɛɛ man kan k'a yɛrɛ sago kɛ. 9Bari aw ma don lafiɲɛyɔrɔ la fɔlɔ Masaba aw ka Ala be yɔrɔ min di aw ma. 10Nga a bena jamana min di aw ma, aw bena Zurudɛn baji tigɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka sigi yen. A bena lafiɲɛ di aw ma k'aw kisi aw juguw bɛɛ ma minw b'aw lamini na. Aw bena to hɛrɛ la yen. 11Masaba aw ka Ala bena yɔrɔ min woloma k'a kɛ a sigiyɔrɔ ye, ne be fɛɛn minw bɛɛ fɔra aw ye, aw bena taga n'u ye o yɔrɔ la: Aw ka saraka jɛnitaw, ni saraka wɛrɛw, n'aw ka jakaw, n'aw ka boɲafɛnw, n'aw ka dajuru sarataw. 12Aw bena nisɔndiya Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ o yɔrɔ la, aw, n'aw dencɛw, n'aw denmusow, n'aw ka baaradenw, a cɛman fara a musomanw kan, ani Levi kɔmɔgɔ minw be aw ka duguw kɔnɔ, bari olu ma niyɔrɔ sɔrɔ aw cɛma.

13«Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi, aw kana aw ka saraka jɛnitaw bɔ yɔrɔ bɛɛ. 14Masaba bena yɔrɔ min woloma aw ka mara nunu cɛma, aw bena aw ka sarakaw bɔ o yɔrɔ le la. Ne ye koo minw bɛɛ fɔ aw ye, aw k'u bɛɛ kɛ yen. 15Nga, aw be se ka begɛnw faga aw ka duguw bɛɛ kɔnɔ k'u ɲimi aw sago la, ka kɛɲɛ ni Masaba aw ka Ala ka dɛmɛ ye. O tuma na, mɔgɔ min saniyanin tɛ, walima min saniyanin lo, bɛɛ be se k'u ɲimi i n'a fɔ minan ni mankalanin sogo ta be kɛ cogo min na. 16- A daan ye aw kan'a joli dumu, aw k'a bɔn dugukolo kan i n'a fɔ jii. 17K'aw to aw ka duguw kɔnɔ, aw man kan k'aw ka jaka dumu yen, suman ta, walima duvɛnkɛnɛ ta, walima tulu ta, walima begɛn deen fɔlɔ, a begɛnmisɛnw fara dabaw kan, ani aw ka boɲafɛnw, n'aw ka dajuru sarataw, walima boɲafɛn wɛrɛw. 18Nga Masaba aw ka Ala bena yɔrɔ min woloma, aw k'u dumu a ɲakɔrɔ o yɔrɔ la, aw n'aw dencɛw n'aw denmusow, n'aw ka baaradenw, a cɛman fara musomanw kan, ani Levi kɔmɔgɔ minw b'aw ka duguw la. Aw ka nisɔndiya Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ aw ka kokɛtaw bɛɛ kosɔn. 19Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi aw sii bɛɛ kɔnɔ aw ka jamana kɔnɔ, aw kana tulon kɛ Levi kɔmɔgɔw ka koo la.

20«Ni Masaba aw ka Ala y'aw ka mara boɲa tuma min na, ka kɛɲɛ n'a ka layidu ye aw ye, ni sogo nigɛ y'aw minɛ, aw be se k'a ɲimi aw sago la. 21Masaba aw ka Ala bena yɔrɔ min woloma k'a tɔgɔ la a kan, n'aw ka sigiyɔrɔ ka jan o yɔrɔ la, aw be se ka daba, walima begɛnmisɛnw dɔ faga, Masaba bena minw di aw ma. Aw k'o kɛ i ko ne y'a fɔ aw ye cogo min na, k'o sogo ɲimi aw ka dugu kɔnɔ aw sago la. 22Aw bena se k'o ɲimi i n'a fɔ aw be minan, walima mankalanin ta ɲimi cogo min na. Mɔgɔ min saniyanin lo, ani min saniyanin tɛ, u bɛɛ be se k'o ɲimi. 23- Nga aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi koo kelen na, aw kana joli dumu. Bari joli le ye nii ye. O la, aw kana sogo n'a nii dumu ɲɔgɔn fɛ. 24Aw kana o dumu, aw k'a bɔn duguma i n'a fɔ jii. 25Aw kan'a dumu, o la, aw n'aw kɔmɔgɔw bena hɛrɛ sɔrɔ, bari aw ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ.

26«Fɛɛn minw kɛra Masaba ta ye, ani aw y'aw daa di minw kosɔn, aw ye taga n'u ye Masaba ka yɔrɔ wolomanin na. 27Aw k'aw ka saraka jɛnitaw bɔ Masaba aw ka Ala ye a ka sarakabɔyɔrɔ la, u sogo n'u joli bɛɛ. Aw ka sarakaw joli bɔn Masaba aw ka Ala ka sarakabɔyɔrɔ kan, nga aw be se k'o sogo ɲimi.

28«Aw ka ne ka kuma nunu bɛɛ mɛn, ne be minw fɔra aw ye k'u bato. O la, aw n'aw kɔmɔgɔw bena hɛrɛ sɔrɔ tuma bɛɛ, bari aw ye kotilennin ni koɲuman kɛ Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ.

Kanaankaw ka joow

29«Aw bena don siya minw ka jamana na k'a minɛ, ni Masaba aw ka Ala y'u gwɛn aw ɲafɛ tuma min na, n'aw y'a minɛ ka sigi a kɔnɔ, 30u halakinin kɔ aw ɲafɛ, aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi, aw kana to u ka koow ɲɔgɔn na ka ben jaan kɔnɔ. Aw kana ɲiningali kɛ ko siya nunu tun b'u ka joow sɔn cogo di, janko aw ka se k'o ɲɔgɔn kɛ fana. 31Aw kana o ɲɔgɔn kɛ Masaba aw ka Ala ye. Bari u be kodagabali minw kɛ u ka joow ye, o koo man di Masaba ye. U be to k'u dencɛw ni denmusow yɛrɛ kɛ k'u ka joow sɔn n'u ye, k'u jɛni u ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index