Search form

Sad 13

Fɛɛn wɛrɛ batoli

1- «Aw ye jija, ne be kuma minw bɛɛ fɔra aw ye, aw k'u bato. Aw kana foyi bɔ a la, aw kana dɔ fara a kan.

2«Ni kira dɔ, walima yelikɛla dɔ mana wili aw cɛma, ka taamasiɲɛ dɔ fɔ aw ye, walima kabako dɔ, 3n'o taamasiɲɛ, walima n'o kabako kɛra ten tiɲɛ na, n'o tigi y'a ɲini aw fɛ ko aw ka taga fɛɛn wɛrɛw bato aw te minw lɔn, 4aw kana mɛnni kɛ a fɛ. Bari Masaba aw ka Ala le b'aw kɔrɔbɔra janko k'a lɔn ni ale koo ka di aw ye sɔbɛ la n'a ka koo be aw dusu la kosɔbɛ. 5Aw ka tugu Masaba aw ka Ala kɔ, ka siran a ɲa. Aw k'a ka kuma bato sɔbɛ la, k'ale kelenpe bato ka nɔrɔ a la. 6O kira, walima o yelikɛla nin ka kan ka faga, bari a tun b'a fɔra ko aw ka muruti Masaba aw ka Ala ma. Ale min y'aw bɔ Ezipiti jamana na jɔnya la. A b'a fɛ k'aw faran ka bɔ Masaba aw ka Ala ka sira la. Masaba ko aw ka min taama. Aw ka kan ka kojugu bɔ aw cɛma.

7«N'i baden, e ni min ye baa kelen ye, walima i dencɛ, walima i denmuso, walima i muso, min koo b'i dusu la kosɔbɛ, walima i terigwɛlɛn, n'a y'i wele dogo la ko aw ka taga fɛɛn wɛrɛw bato, aw n'aw bɛmaw te minw lɔn, 8minw ye aw lamini siyaw ka batofɛnw ye, minw yɔrɔ ka surun, walima minw yɔrɔ ka jan aw la, fɔɔ jamana daan na, 9i kana sɔn a ta ma, kana mɛnni kɛ a fɛ. Kana makari a la, kana hinɛ a la, walima k'a sutara. 10I ka kan k'a faga le. Ele le ka kan ka kɔn k'a bon ni kabakuru ye, janko k'a faga, tɔw bɛɛ be sɔrɔ k'a bon. 11Aw k'a bon k'a faga, bari a b'a fɛ k'i faran ka bɔ Masaba aw ka Ala la, ale min y'aw bɔ jɔnya la, Ezipiti jamana kɔnɔ. 12Isirayɛlidenw bɛɛ bena o mɛn, u bena siran. U tena o kojugu nin ɲɔgɔn kɛ tugu fewu.

13«Masaba aw ka Ala be dugu minw dira aw ma ka kɛ aw ka sigiyɔrɔ ye, n'aw y'a mɛn olu dɔ kɔnɔ 14ko mɔgɔkuntan dɔw b'aw cɛma minw y'u ka dugu mɔgɔw bila fɛɛn wɛrɛw batoli la, aw te minw lɔn, 15aw ka kan ka ɲiningali kɛ, ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɔbɛ la, k'a lɔn ni tiɲɛ lo. N'a lɔnna ko kokolon nin kɛra aw cɛma tiɲɛ na, 16aw b'o dugu nin mɔgɔw bɛɛ faga ni murujan ye. Aw ka dugu nin n'a kɔnɔnafɛnw bɛɛ halaki pewu ka kɛ Masaba ta ye, begɛn fara mɔgɔw kan. 17Aw k'o dugu nafolo bɛɛ cɛ k'o kɛ ɲɔgɔn kan forobayɔrɔ la k'a jɛni pepewu, ka dugu nin fana jɛni Masaba aw ka Ala ye. O yɔrɔ bena kɛ tomo ye, dugu nin tena sigi tugu abada. 18Fɛɛn minw ka kan ka halaki ka kɛ Masaba ta ye, aw man kan ka maga olu si la janko Masaba ka dimi fariman ka ban. A ben'a ka ɲumanya yira aw la, ka makari aw la, k'aw caya, i n'a fɔ a y'a layidu ta aw bɛmaw ye cogo min na. 19Bari aw ye mɛnni kɛ a fɛ, k'a ka kuma bɛɛ bato, ne be minw fɔra aw ye bii, ani ka koo kɛ min tilennin lo ale ɲana.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index