Search form

Sad 14

Landako, sayako la

1- «Aw ye Masaba aw ka Ala deenw ye. Ni mɔgɔ sara aw fɛ, aw kana aw fari yɔrɔ dɔ tigɛ, aw fana kana aw tenda li, 2- bari aw ye siya ye min ye Masaba aw ka Ala ta ye. A y'aw woloma siya tɔw bɛɛ cɛma dugukolo kan, janko aw ka kɛ a yɛrɛ tɔgɔla jama ye.

Sogo min ye tanafɛn ye

3- «Fɛɛn o fɛɛn ye tanafɛn ye, aw man kan k'o dumu.

4«Aw be se ka sogo minw ɲimi, olu filɛ nin ye: misi, saga, baa, 5mankalanin, ni minan, ni koon ani kongobaa ni sigi ani tankon ni ja, 6ani fɛɛn o fɛɛn sɔnnifara farannin lo ka kɛ fila ye, n'u be u ka dumuni yɛlɛma k'a ɲimi.

7«Nga, minw b'u ka dumuni yɛlɛma k'a ɲimi tugu, ni minw sɔnnifara ye fila ye, aw man kan ka minw ɲimi olu cɛma, u filɛ nin ye: ɲɔgɔmɛ, sonsannin, ni farawoɲinan. Olu b'u ka dumuni yɛlɛma k'a ɲimi, nga u sɔnnifara te fila ye. Olu ye tanafɛnw ye aw fɛ. 8Lɛɛ sɔnnifara ye fila ye, nga a t'a ka dumuni yɛlɛma. Ale fana ye tanafɛn ye aw fɛ. Aw kan'a sogo ɲimi, walima ka maga a suu la.

9«Jilafɛnw bɛɛ cɛma, gaman ni fara be minw fɛ, aw be se k'olu dumu. 10Nga gaman ni fara te minw fɛ, aw man kan k'olu dumu. Olu ye tanafɛnw ye aw fɛ.

11«Kɔnɔ minw bɛɛ saniyanin lo, aw be se k'olu ɲimi. 12-18Kɔnɔw cɛma, minw koo ka kan ka goya aw ye, n'aw man kan k'u sogo ɲimi, olu filɛ nin ye: bɔɔn sifa bɛɛ, gingin sifa bɛɛ, sɛgɛn sifa bɛɛ, duba sifa bɛɛ, ni kaankaan, ni kɔnɔsogolon, ni jigɛdumukɔnɔ sifa bɛɛ, ni tonsow, ani u be kɔnɔ min wele ko hupe.f 19Gaman be fɛnmisɛn minw bɛɛ la, olu y'aw tana ye, aw man kan k'u ɲimi. 20Gaman be fɛɛn minw bɛɛ la, n'u saniyanin lo, aw be se k'olu ɲimi.

21- «Fɛɛn min sar'a yɛrɛ ma, aw man kan k'o sogo ɲimi. Lonan minw siginin be aw ka duguw la, aw k'a di olu ma, u k'a ɲimi, walima aw be se k'a feere lonan wɛrɛw ma. Aw ye Masaba an ka Ala ta ye.

Aw man kan ka baden tobi a bamuso nɔnɔ na.

Jaka bɔko

22- «Saan o saan, aw bena suman min bɛɛ sɔrɔ aw ka forow kɔnɔ, aw k'o jaka bɔ. 23Masaba aw ka Ala bena yɔrɔ min woloma ka sigi yen, aw k'aw ka suman jaka, ni duvɛnkɛnɛ, ani tulu jaka dumu a ɲakɔrɔ o yɔrɔ la, n'aw ka dabaw ni begɛnmisɛnw deenw fɔlɔw, janko aw ka se ka siran Masaba aw ka Ala ɲa tuma bɛɛ. 24Ni Masaba aw ka Ala y'aw sɔn kosɔbɛ, n'aw tena se ka taga n'o jaka ye Masaba ka yɔrɔ wolomanin nin na bari a ka jan, 25o tuma na, aw ka jaka nunu feere, ka taga n'a wari ye Masaba aw ka Ala ka yɔrɔ wolomanin nin na. 26Aw be se k'aw sagolafɛn san n'o wari ye o yɔrɔ la, a kɛra daba, walima begɛnmisɛn ye wo, walima duvɛn, walima minnifɛn fariman, walima fɛɛn minw bɛɛ koo ka d'aw ye. Aw n'aw somɔgɔw k'o dumu Masaba ɲakɔrɔ ka nisɔndiya. 27Levi kɔmɔgɔ minw b'aw ka duguw kɔnɔ, aw kana tulon kɛ ni olu ka koo ye, bari u ma niyɔrɔ sɔrɔ dugukolo nin na aw cɛma.

28«Saan saba o saan saba, aw bena bɔ n'aw ka jaka bɛɛ ye o saan nin fɛɛn sɔrɔtaw la, k'o bila aw ka duguw kɔnɔ, 29janko Levi kɔmɔgɔw, minw te ni dugukolo ye aw cɛma, ka se ka na, olu ni lonanw, ani falatɔw, ni firiyamuso minw be aw ka duguw kɔnɔ. U bena dumuni kɛ ka fa. O la, Masaba aw ka Ala bena aw dɛmɛ aw ka kokɛtaw bɛɛ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index