Search form

Sad 15

Juru yafako

1«Saan wolonwula o saan wolonwula, aw ka kan ka yafa aw ka jurumantigiw ma.

2«Aw bena to k'o kɛ cogo min na, o filɛ: N'a fɔra ko juru yafasan sera Masaba kosɔn, mɔgɔ minw bɛɛ ye juru don u tɔɲɔgɔnw na, olu ka kan k'a yafa. U man kan k'u balimaw, walima u tɔɲɔgɔnw, kani tugu 3Aw be se ka lonanw kani u k'u ka juru sara. Nga aw ye min di aw balimaw ma, aw ka kan k'o yafa.

4«O n'a ta bɛɛ, fantanw man kan ka sɔrɔ aw cɛma. Bari Masaba aw ka Ala be jamana min dira aw ma k'a kɛ aw ta ye, a bena aw dɛmɛ a kɔnɔ kosɔbɛ, 5n'aw sɔnn'a ka koo bɛɛ ma, ani ka kuma nunu bɛɛ bato, ne be minw fɔra aw ye bii. 6Masaba aw ka Ala bena aw ta ɲa i n'a fɔ a y'a layidu ta aw ye cogo min na. Aw cɛma, mɔgɔ si tena juru ta siya wɛrɛ fɛ, aw le bena juru don u caaman na. Aw bena sigi siya caaman kunna, u si tena sigi aw kunna.

7«Masaba be jamana min dira aw ma, ni fantan dɔ sɔrɔla aw ka duguw dɔ la aw balimaw cɛma yen, aw kana aw dusu gwɛlɛya, k'aw tigɛ gwɛlɛya aw balima fantan nin faan fɛ. 8Aw ka kan ka juru don a la ni timinandiya ye ka kɛɲɛ n'a ka makoya ye. 9Aw kana miiriyajugu ta k'a fɔ ko juru yafasan sera ka ban, min ye saan wolonwulanan ye, o kama, aw b'aw dusu gwɛlɛya aw balima fantanw faan fɛ ka ban k'a d'u ma. N'o kɛra, u bena aw jalaki Masaba ɲakɔrɔ, a bena kɛ hakɛ ye aw fɛ. 10Aw k'u sɔn ni dusuɲuman ye. Aw kan'a di ko a wajibiyanin be aw ma. O la, Masaba aw ka Ala bena aw dɛmɛ aw ka kokɛtaw, n'aw ka baara bɛɛ la.

11«Fantanw tena fɔn aw ka jamana na. O kosɔn, ne b'a ɲini aw fɛ, aw k'aw balima fantanw, ni sigɛnbagatɔw sɔn ni timinandiya ye aw ka jamana kɔnɔ.

Jɔɔnw hɔrɔnyako

12«N'i balimacɛ, walima i balimamuso min ye eburu ye, n'a y'a yɛrɛ feere aw dɔ ma i n'a fɔ jɔɔn, n'a ye baara kɛ o tigi ye saan wɔɔrɔ kɔnɔ, saan wolonwulanan, a k'a labila. 13N'o tigi b'a hɔrɔnya tuma min na, a kan'a to a bololakolon ka taga. 14Ni Masaba aw ka Ala y'a nɔgɔya o tigi ye ka fɛɛn o fɛɛn d'a ma, a ka kan k'a bolo foni ka dɔ bɔ o la k'o d'a ma. A kɛra begɛnmisɛn ye wo, walima suman ye wo, walima duvɛn. 15Aw hakili ka to a la ko aw tun ye jɔɔnw ye Ezipiti, ani ko Masaba aw ka Ala y'aw hɔrɔnya. O kosɔn, ne be nin fɔ aw ye bii.

16«N'o tigi ka jɔɔn nin y'a fɔ a ye ko a t'a fɛ ka bɔ a fɛ, bari a ka denbaya koo ka d'a ye, ani ko a wasanin lo o yɔrɔ la, 17o tigi ka nigɛ dɔ ta, k'a tulo la a ka soda koon kan, k'a sɔgɔ. A bena to a ka jɔnya la i fɛ tuma bɛɛ. I bena o ɲɔgɔn kɛ musoman na fana.

18«Kana nimisa ka jɔɔn hɔrɔnya. Bari saan wɔɔrɔ kɔnɔ, a ye baara kɛ, a sababu la, e ye sɔrɔli kɛ siɲɛ fila ka tɛmɛ baarakɛla ka sɔrɔta kan. A hɔrɔnya, Masaba aw ka Ala bena hɛrɛ kɛ i ye i ka kokɛtaw bɛɛ la.

Begɛnw deen fɔlɔw

19«Aw ka kan k'aw ka begɛnw deen fɔlɔ cɛmanw bɛɛ di Masaba aw ka Ala ma. Aw kana baara kɛ ni misi deen fɔlɔ cɛman ye. Aw kana saga deen fɔlɔ cɛman sii tigɛ fana. 20Saan o saan aw n'aw ka denbaya ka olu dumu Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ a ka yɔrɔ wolomanin na.

21«Ni fiɲɛ be begɛn dɔ la, n'a seen kelen ma ɲi, walima n'a ɲaa lo cɛnnin lo, walima ni fiɲɛ fɛɛn o fɛɛn b'a la, aw kana o kɛ saraka ye Masaba aw ka Ala ye. 22Aw k'o dumu aw ka dugu kɔnɔ. Mɔgɔ min saniyanin tɛ ani min saniyanin lo, olu k'a dumu ɲɔgɔn fɛ, i n'a fɔ aw be dagwɛ, walima minan dumu cogo min na. 23Nga aw kan'a joli dumu, aw k'o bɔn dugukolo kan i n'a fɔ jii.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index