Search form

Sad 17

1«Nɔɔ, walima fiɲɛ, be tura, walima saga min na, aw kana o kɛ saraka ye Masaba aw ka Ala ye, bari o man d'a ye fewu.

2«Masaba aw ka Ala be dugu minw dira aw ma, ni cɛɛ, walima muso dɔ sɔrɔla aw cɛma o dɔ kɔnɔ, n'a ye koo dɔ kɛ min ye kojugu ye Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ, ka Ala ka bɛɛn cɛn, 3- ka taga fɛɛn wɛrɛw bato, k'a kunbiri gwan u kɔrɔ, min be danna ne ka fɔta la, walima ka tile bato, walima kalo, walima lolow, 4n'aw y'o koo mɛn dɔrɔn, aw ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kosɔbɛ. N'a lɔnna k'o kokolon nin kɛra tiɲɛ na Isirayɛlidenw cɛma, 5o kojugu nin kɛbaga mana kɛ muso, walima cɛɛ ye wo, aw k'a minɛ ka taga n'a ye dugu donda la, k'a bon ni kabakuru ye k'a faga. 6- Mɔgɔ min ka jalaki ser'a fagako ma, o tigi be se ka faga ni seere mɔgɔ fila, walima saba sɔrɔla. N'o tɛ, a te se ka faga seere kelen kosɔn. 7- Seerew le ka kan ka kɔn k'a tigi bon ni kabakuru ye, mɔgɔ tɔw bɛɛ ka sɔrɔ ka fara u kan, k'a faga. O la, aw bena kojugu bɔ aw cɛma.

Kiti gwɛlɛmanw

8«Ni kiti dɔ gwɛlɛyara aw fɛ, i n'a fɔ mɔgɔfagako, walima sɔsɔliko dɔ, walima dɔ k'a tɔɲɔgɔn mandimi, aw ka kan ka taga n'o ye Masaba aw ka Ala ka yɔrɔ wolomanin na. 9Aw ka sarakalasebagaw ye, minw ye Levi kɔmɔgɔw ye, k'u ɲininga, ani kititigɛla min be yen o waati la. Olu bena kiti nin tigɛ aw ye. 10U bena min fɔ aw ɲana Masaba ka yɔrɔ wolomanin na, aw k'o kɛ. Aw ka banba k'u ka fɔta bɛɛ kɛ. 11U bena min latigɛ k'a fɔ aw ye, aw kana jɛngɛ cogo si la ka bɔ o kan.

12«Sarakalasebaga min b'a ka baara kɛ Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ, ni mɔgɔ dɔ y'a ɲaa don ale la, walima kititigɛla la, ka koo dɔ kɛ n'a ma mɛnni kɛ u fɛ, o tigi ka kan ka faga. O la, aw bena kojugu bɔ Isirayɛlidenw cɛma. 13Jama bɛɛ bena o koo mɛn, u bena siran, u si tena sɔn ka ɲadonya kɛ tugu.

Masacɛw ka koo

14- «Masaba aw ka Ala be jamana min dira aw ma, n'aw donna o kɔnɔ tuma min na k'a kɛ aw ta ye ani ka sigi yen, n'aw b'a fɛ ka masacɛ sigi aw kunna, i n'a fɔ siya minw bɛɛ b'aw lamini na, 15Masaba aw ka Ala bena mɔgɔ min woloma, aw ka banba k'ale kɛ aw ka masacɛ ye. A ka kan ka kɛ aw balima dɔ ye. Aw kana lonan sigi aw kunna, ale te aw dɔ ye.

16- «Ka fara o kan, o masacɛ nin man kan ka kɛ ni soo caaman ye, a man kan ka mɔgɔ ci ka segi ka taga Ezipiti ka soo dɔw san, bari Masaba y'a fɔ aw ye ko aw man kan ka segi ka taga o yɔrɔ la tugu. 17- A man kan ka kɛ muso caaman tigi ye, janko u kan'a kunnacɛn. A man kan ka kɛ warigwɛ ni sanu caaman tigi ye fana.

18«N'a sigira masaya la tuma min na, sariya min be sarakalasebagaw fɛ, minw ye Levi kɔmɔgɔw ye, a ka kan ka sɛbɛ dɔ ta k'o sariya nin sɛbɛn a kɔnɔ k'o kɛ a yɛrɛ ta ye. 19A k'o bila a yɛrɛ gɛrɛfɛ, ka to k'a kalan loon bɛɛ a sii bɛɛ kɔnɔ, waasa a ka se ka siran Masaba a ka Ala ɲa, ani ka sariya nin kɔnɔnakuma n'a ka fɔta bɛɛ bato. 20O la, a ten'a yɛrɛ boɲa n'a balimaw ye, ka ban ka sariya bato cogo si la. O la, a n'a kɔmɔgɔw bena mɛn Isirayɛli kunna.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index