Search form

Sad 18

Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw niyɔrɔw

1«Sarakalasebagaw, minw ye Levi kɔmɔgɔw ye, ani Levi kɔmɔgɔ tɔw bɛɛ, olu tena dugukolo sɔrɔ niyɔrɔ ye Isirayɛliden tɔw cɛma. Saraka minw bena bɔ Masaba ye, u ka dumuni bena bɔ o le la, ani fɛɛn tɔɔ minw bɛɛ be di Masaba ma. 2- Niyɔrɔ tena sɔrɔ u fɛ u balimaw cɛma, bari u niyɔrɔ ye Masaba le ye i n'a fɔ a y'a daa di u ma cogo min na.

3«Jama be tura, walima saga min kɛ saraka ye, u ka kan k'a ɲafɛsen d'u ma, ni dakalaw, ani kɔnɔnanugu. 4Sɛnɛfɛn deen fɔlɔw, ni duvɛnkɛnɛ fɔlɔ, ni tulu fɔlɔ, ani aw be kɔn ka sagaw sii min tigɛ, o fana be d'u ma, 5bari Masaba aw ka Ala ye Levi kɔmɔgɔw le woloma Isirayɛlidenw bɛɛ cɛma, janko u k'a ka baara kɛ a tɔgɔ la tuma bɛɛ.

6«Ni Levi kɔmɔgɔw dɔ bɔr'aw ka dugu dɔ la, a siginin be yɔrɔ min na Isirayɛli jamana kɔnɔ, ko a be taga sigi Masaba ka yɔrɔ wolomanin na, 7n'a tagara yen, a be se ka baara kɛ Masaba a ka Ala tɔgɔ la, i n'a fɔ a balima Levi kɔmɔgɔ tɔw minw bɛɛ be baara kɛ o yɔrɔ la Masaba ɲakɔrɔ. 8A ka kan k'a niyɔrɔ sɔrɔ fana, i n'a fɔ tɔw, nga a ye min sɔrɔ a ka sokɔnɔfɛnw feereli la, a be se ka to n'o ye.

Kirakolonw ani kiraɲuman ka koo

9«Masaba aw ka Ala be jamana min dira aw ma, n'aw donna o kɔnɔ tuma min na, aw kana o yɔrɔ siyaw ka baarakolonw dege. 10- Mɔgɔ kana sɔrɔ aw cɛma min b'a dencɛ, walima a denmuso kɛ saraka ye k'a jɛni. Filɛlikɛla kana sɔrɔ aw cɛma fana, ni kolonfilila, ni sirinantigi, ani subaga, 11- walima kɔrɔti bonbaga, walima sukɔrɔ welebaga, ani lagwɛlikɛla. 12O koo ɲɔgɔn kɛbagaw koo man di Masaba ye fewu. O koow le kosɔn, Masaba aw ka Ala bena siya nunu gwɛn ka bɔ aw ɲa. 13- Aw ka kɛ mɔgɔ jalakibaliw ye Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ.

14«Aw bena siya minw gwɛn ka bɔ o jamana na, olu be mɛnni kɛ filɛlikɛlaw ni lagwɛlikɛlaw fɛ. Nga Masaba aw ka Ala te sɔn aw k'o koo ɲɔgɔn kɛ. 15- A bena ne bɔɲɔgɔn kira dɔ wili aw balimaw cɛma. Aw ka kan ka mɛnni kɛ a fɛ. 16A ye fɛɛn min daali Masaba aw ka Ala fɛ *Orɛbu kulu kɔrɔ aw lajɛnlon na, o ye nin ye. Aw y'a fɔ ko: ‹An t'a fɛ Masaba an ka Ala ka kuma anw fɛ a yɛrɛ ma tugu, an t'a fɛ ka tasumaba nin ye fana, n'o tɛ, an bena sa.› 17O la, Masaba y'a fɔ ne ye ko: ‹U ka kuma nin ɲana. 18N bena u balimaw dɔ kɛ kira ye i n'a fɔ ele. N bena n ka kumaw fɔ a ye, a bena segi k'o bɛɛ fɔ u ye. 19- Ne bena kuma min fɔ a ye, n'a y'o fɔ, ni mɔgɔ min ma mɛnni kɛ, ne yɛrɛ bena o tigi ɲininga. 20Nga ni kira min y'a jaa gwɛlɛya ka kuma dɔ fɔ ne tɔgɔ la k'a sɔrɔ ne ma o fɔ a ye, walima ka kuma batofɛn wɛrɛ tɔgɔ la, o ka kan ka faga.›

21«N'a sɔrɔ aw b'aw yɛrɛ ɲiningana ko: ‹Mɔgɔ be se ka kɛ cogo di k'a lɔn ko Masaba ka kuma tɛ?› 22Tiɲɛ na, ni kira dɔ ye kuma dɔ fɔ Masaba tɔgɔ la, n'o koo ma kɛ, o kɔrɔ ko Masaba ma o kuma fɔ. O kira y'a jaa gwɛlɛya k'o fɔ a yɛrɛ ma. Aw kana siran a ɲa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index