Search form

Sad 27

Isirayɛlidenw be nisɔndiya bɛɛn koo la

(27.1—28.68)

Sariya min sɛbɛnna kabakuruw kan

1Musa y'a fɔ jama ye Isirayɛli cɛkɔrɔbaw ɲana ko: «Ne be kuma minw bɛɛ fɔra aw ye bii, aw k'o mara. 2- Masaba aw ka Ala be jamana min dira aw ma, n'aw ye Zurudɛn baji tigɛ ka don a kɔnɔ loon min na, aw ka kan ka kabakurubaba dɔw lɔ k'u gwɛ. 3N'aw ye Zurudɛn baji tigɛ tuma min na, aw ka sariya nin kumaw bɛɛ sɛbɛn u kan. O la, Masaba aw ka Ala be jamana min dira aw ma, nɔnɔ ni lii ka ca kosɔbɛ yɔrɔ diman min na, aw bena se ka don o kɔnɔ, i n'a fɔ Masaba, aw bɛmaw ka Ala ye layidu ta aw ye cogo min na. 4N'aw ye Zurudɛn baji tigɛ, aw ka kan ka kabakuru nunu lɔ Ebali kulu kan, i ko ne y'a fɔ aw ye cogo min na bii, ani aw k'u gwɛ. 5- O yɔrɔ kelen na, aw ka sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba aw ka Ala ye ni kabakuruw ye. Baarakɛminan nigɛlaman si kana maga o la. 6Kabakuru minw ma lɛsɛ, aw k'olu le ta k'o sarakabɔyɔrɔ nin lɔ Masaba aw ka Ala ye, ka saraka jɛnitaw bɔ a ye o kan. 7Aw ka jɛnɲɔgɔnya sarakaw bɔ o yɔrɔ la, k'o dumu ni nisɔndiya ye Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ. 8Aw ka sariya nin kumaw bɛɛ sɛbɛn ka gwɛ kabakuru nunu kan.»

9O kɔ, Musa ni sarakalasebagaw, minw ye Levi kɔmɔgɔw ye, u y'a fɔ Isirayɛli jama bɛɛ ye ko: «Isirayɛli jama, aw ka mankan dabila, aw ka lamɛnni kɛ! Bii Masaba aw ka Ala y'aw kɛ a ka jama ye. 10Aw k'a boɲa, k'a ka sariyaw n'a ka landaw mara, ne be minw fɔra aw ye bii.»

11O loon kelen, Musa y'a fɔ jama ye ko: 12- «N'aw ye Zurudɛn baji tigɛ tuma min na, Simeyɔn ni Levi ni Zuda kɔmɔgɔw, ani Isakari ni Yusufu ni Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw bena lɔ Garizimu kulu kan ka duba kɛ jama ye. 13Urubɛn ni Gadi ni Asɛri kɔmɔgɔw, ani Zabulɔn ni Dan ni Nɛfutali kɔmɔgɔw bena lɔ Ebali kulu kan ka dangali kɛ.

Danga tan ni fila

14«Levi kɔmɔgɔw bena u kaan bɔ Isirayɛlidenw bɛɛ ma kosɔbɛ k'a fɔ u ye ko:

15- ‹Mɔgɔ min be yiri lɛsɛ, walima kabakuru, walima ka nigɛ yeelen k'a kɛ joo ye, k'a sɔn dogo la, o tigi danganin lo. Fɛɛn minw dilanna ni mɔgɔ bolo ye, o man di Masaba ye fewu.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

16- ‹Mɔgɔ min b'a facɛ n'a bamuso dɔgɔya, o tigi danganin lo.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

17- ‹Mɔgɔ min b'a sigiɲɔgɔn ka yɔrɔ daan yɛlɛma, o tigi danganin lo.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

18- ‹Mɔgɔ min be sirakolon yira fiɲɛntɔ la, o tigi danganin lo.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

19- ‹Mɔgɔ min be lonan, walima falatɔ, walima firiyamuso ka kiti cɛn, o tigi danganin lo.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

20- ‹Mɔgɔ min jɛnna n'a facɛ ka muso ye, o tigi danganin lo. Bari a ser'a facɛ ta ma.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

21- ‹Mɔgɔ min be jɛn ni begɛn ye, o tigi danganin lo.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

22- ‹Mɔgɔ min be jɛn n'a kɔrɔmuso ye, walima n'a dɔgɔmuso ye, a kɛr'a facɛ denmuso ye wo, a bamuso denmuso lo wo, o tigi danganin lo.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

23- ‹Mɔgɔ min be jɛn n'a biranmusoh ye, o tigi danganin lo.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

24‹Mɔgɔ min b'a mɔgɔɲɔgɔn faga dogo la, o tigi danganin lo.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

25‹Mɔgɔ min be sɔn ka wari minɛ ka mɔgɔ jalakibali faga, o tigi danganin lo.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

26- ‹Mɔgɔ min te sariya nin kumaw bato, k'a mara, o tigi danganin lo.›

Jama bɛɛ ben'a laminɛ ko: ‹Amiina!›

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index