Search form

Sad 28

Hɛrɛ layidu

1- «N'aw be sɔn Masaba aw ka Ala ka fɔta ma sɔbɛ la, k'a ka kuma bɛɛ mara ka ɲa, ne be minw fɔra aw ye bii, Masaba aw ka Ala bena ɲafɛla di aw ma dugukolo kan siyaw bɛɛ kunna. 2N'aw be Masaba aw ka Ala ka fɔta mɛn, a bena hɛrɛ min kɛ aw ye, o filɛ:

3Aw bena kɛ dubadenw ye dugu kɔnɔ ani kongo kɔnɔ.

4Aw bena deen caaman sɔrɔ, ni suman caaman, aw ka begɛnw bena caya: aw ka misiw, n'aw ka sagaw.

5Aw ka sinsinw n'aw ka sokɔnɔ bondow bena fa suman na.

6Masaba bena taga n'aw ɲuman ye ka segi n'aw ɲuman ye.

7«N'aw juguw wilila aw kama, Masaba ben'a kɛ aw be se u kɔrɔ. U bena na aw kama sira kelen fɛ, ka boli aw ɲa ka taga ni sira wolonwula ye.

8«Masaba bena aw ka bondow fa, k'aw ka kokɛtaw bɛɛ ɲa. Masaba aw ka Ala be jamana min dira aw ma, a bena hɛrɛ kɛ aw ye o yɔrɔ la. 9N'aw ye Masaba aw ka Ala ka fɔtaw mara, k'a ka siraw taama, a bena aw kɛ a yɛrɛ tɔgɔla jama ye ka kɛɲɛ n'a ka layidu ye aw ye. 10O tuma na, dugukolo kan siyaw bɛɛ ben'a ye ko Masaba tɔgɔ lara aw kan, u bena siran aw ɲa fana. 11Masaba ye jamana min layidu ta aw bɛmaw ye ko a ben'a di aw ma, a bena hɛrɛ kɛ aw ye o yɔrɔ la, ka deen caaman di aw ma, k'aw ka begɛnw, n'aw ka sumanw caya. 12Masaba bena sankolo bondoɲumanw dayɛlɛ aw ye, waasa ka sanji bila ka na a natuma na aw ka jamana kɔnɔ, ani ka barika don aw ka bololabaaraw bɛɛ la.

«Aw bena juru don siya caaman na, nga aw tena juru ta. 13Masaba bena aw bila siyaw bɛɛ ɲafɛ, aw tena to kɔfɛ. Ne be kuma min fɔra aw ye bii ka bɔ Masaba aw ka Ala fɛ, n'aw y'aw janto o la k'o mara ka ɲa, aw bena to mɔgɔw kunna tuma bɛɛ, aw tena jigi ka ye. 14Ne be min fɔra aw ye bii, aw kana jɛngɛ fewu ka bɔ o kan ka fɛɛn wɛrɛw bato.

Danga

15- «Ne be Masaba aw ka Ala ka kuma n'a ka sariya minw bɛɛ fɔra aw ye bii, n'aw m'o mara ka ɲa, n'aw ma sɔn a ta ma, a bena kojugu minw lase aw ma, o filɛ nin ye:

16Aw bena danga sɔrɔ dugu kɔnɔ, ani kongo kɔnɔ.

17Aw bena danga sɔrɔ,

suman tena sɔrɔ aw ka sinsinw n'aw ka soo kɔnɔ bondow kɔnɔ.

18Aw bena danga sɔrɔ,

aw tena deen caaman sɔrɔ.

Aw ka suman, n'aw ka misiw,

n'aw ka sagaw tena caya.

19Aw bena danga sɔrɔ aw ka kokɛtaw bɛɛ la.

20«Aw bena koo o koo daminɛ, Masaba bena danga ni hakiliɲagami ni kɔrɔfɔli lase aw ma, fɔɔ aw ka halaki, ka tunu teliya la, bari aw bann'a la, o do ye kojugu ye.

21«Aw bena don jamana min na k'a kɛ aw ta ye, Masaba bena banajuguw lase aw ma, fɔɔ k'aw bɛɛ ban ka bɔ a kɔnɔ pewu. 22Masaba bena aw sɛgɛn ni sɔgɔsɔgɔgwɛ ni farigwan ani jolijugu ye. A bena fɔɲɔ gwanninman wili ka jaa don aw ka yɔrɔ la, sumanw bena ja, walima u bena toli. O koow bɛɛ bena aw sɔrɔ fɔɔ aw ka tunu.

23«Sankolo bena kɛ aw kunna i n'a fɔ zira, dugukolo bena kɛ aw seen kɔrɔ i n'a fɔ nigɛfin. 24Sanni Masaba ka sanji bila ka na aw ka jamana kɔnɔ, a bena buguri ni gwangwan jigi aw kan ka bɔ sankolo la, fɔɔ aw bɛɛ ka halaki.

25«Masaba ben'a kɛ aw juguw ka se aw kɔrɔ. Aw bena taga u kama ni sira kelen ye, ka sɔrɔ ka boli ka segi ni sira wolonwula ye. Aw ka koo bena kɛ siranyako ye jamana tɔw bɛɛ fɛ. 26Aw suuw bena kɛ kɔnɔw ni waraw ka dumuni ye, mɔgɔ si tena sɔrɔ k'u gwɛn.

27«Masaba bena Ezipitikaw ka sumuninw ɲɔgɔn bila aw la, ni jolijuguw, ni kaba ani fari ŋɛnɲɛbana, aw tena se ka minw furakɛ. 28A bena fatɔya, ni fiɲɛntɔya, ani hakiliɲagami bila aw la. 29Tilegwanfɛ, aw taamatɔ bena to ka mɔmɔni kɛ i n'a fɔ fiɲɛntɔ, dibi kɔnɔ. Aw ka koo si tena ɲa. Mɔgɔw bena to k'aw tɔɲɔ le, k'aw soɲa, mɔgɔ si tena na aw dɛmɛ.

30«Ni aw dɔ ye muso dɔ maminɛ, mɔgɔ wɛrɛ bena jɛn n'a ye. N'i ye soo lɔ, i tena se ka sigi a kɔnɔ. N'i fana ye *ɛrɛzɛnforo bɔ, i tena se k'a deen fɔlɔw tigɛ yɛrɛ. 31U bena i ka misi faga i ɲana, nga i ten'a sogo dumu. I ka fali bena bɔsi i la, i tena se k'a sɔrɔ tugu. I juguw bena i ka sagaw minɛ, mɔgɔ si tena na i dɛmɛ. 32I dencɛw n'i denmusow bena don siya wɛrɛ bolo i ɲana. I bena sira filɛ ka dɛsɛ tile kuturu bɛɛ kɔnɔ fɔɔ k'i ɲaa ja, nga i tena se ka foyi kɛ. 33I te siya min lɔn, i ka sumanw, n'i ka baara tɔnɔ bɛɛ bena kɛ olu balofɛn ye. U bena aw tɔɲɔ, k'u fanga digi aw kan tuma bɛɛ. 34Aw bena min ye aw ɲakɔrɔ, o bena fatɔya bila aw la.

35«Masaba bena sumuninjugu bila aw la, aw tena se ka minw furakɛ. U bena kɛ aw kunbiriw n'aw wotow la. U bena kɛ aw fari yɔrɔw bɛɛ la k'a ta sentigɛ la fɔɔ kungolo la.

36«Masaba bena aw gwɛn ka taga jamana wɛrɛ la, aw n'aw bɛmaw ma min lɔn, aw n'aw ka masacɛ, aw ye min sigi aw kunna. O yɔrɔ la, aw bena joo yirilamanw, ni kabakurulamanw sɔn. 37Masaba bena aw gwɛn ka taga siya minw bɛɛ cɛma, aw bena kɛ kabakofɛn ye olu fɛ. U bena yɛlɛko aw la, k'aw lɔgɔbɔ.

38«Aw bena suman caaman dan aw ka foro la, nga aw bena suman fitini le tigɛ, bari tɔɔnw ben'a cɛn. 39Aw bena ɛrɛzɛnforow bɔ, k'o sɛnɛ, nga aw tena o duvɛn min ani aw tena foyi sɔrɔ a deen tigɛtuma na fana, bari tumuw ben'a bɛɛ dumu. 40Olivuyiriw bena sɔrɔ aw ka jamana na, nga aw tena o tulu sɔrɔ k'aw yɛrɛ mɔn n'a ye, bari o deenw bena ben sanni u ka mɔ. 41Aw bena dencɛ ni denmusow wolo, nga u tena kɛ aw ta ye, bari, u bena taga jɔnya la. 42Tɔɔnw bena aw ka yiriw n'aw ka sumanw bɛɛ kɛ u ta ye.

43«Lonan minw bena kɛ aw cɛma, olu bena kɛ aw kunna, aw bena to ka nagasi ka taga. 44Olu bena juru don aw la, nga aw tena juru don u la. Olu bena bila aw ɲafɛ, aw bena to kɔfɛ.

45«N'aw ma Masaba aw ka Ala sago kɛ, n'aw m'a ka fɔtaw n'a ka sariyaw mara a ye minw fɔ aw ye, o danga nunu bɛɛ bena se aw ma, u bena tugu aw kɔ, fɔɔ k'aw sɔrɔ ani k'aw halaki. 46O koo nunu bena kɛ taamasiɲɛ ni kabako ye tuma bɛɛ aw n'aw kɔmɔgɔw fɛ.

47«Fɛɛn bɛɛ tun be aw fɛ caaman tuma min na, aw ma baara kɛ Masaba aw ka Ala ye ni nisɔndiya ani dusuɲuman ye o waati la minkɛ, 48o la, Masaba bena aw jugu minw bila ka na aw kama, aw bena baara kɛ olu ye. Kɔngɔ ni minnɔgɔ bena kɛ aw la, aw farilakolon bena to, aw bena dɛsɛ haali. A bena sigɛnba la aw kan fɔɔ k'aw faga. 49A bena siya dɔ bila ka bɔ yɔrɔjan, aw tena minw ka siyakan mɛn, ka na aw kama i n'a fɔ duga be jigi k'a ka dumunifɛn ta cogo min na. U bena bɔ fɔɔ diɲɛ daan na. 50U bena kɛ mɔgɔ ɲanagwɛlɛnw ye, u tena mɔgɔkɔrɔbaw boɲa, walima ka hinɛ denmisɛnw na. 51U bena aw ka begɛnw deenw n'aw ka sumanw dumu, fɔɔ aw bɛɛ ka halaki. U tena suman foyi to aw fɛ, walima duvɛnkɛnɛ, walima tulu, walima aw ka misiw n'aw ka sagaw deenw, fɔɔ aw bɛɛ ka tunu.i 52U bena aw datugu aw ka duguw bɛɛ la aw ka jamana kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ, k'aw kɛlɛ, fɔɔ aw jigi lanin be kogojan barikaman minw kan, olu ka ben. Masaba aw ka Ala be jamana min dira aw ma, u bena o duguw bɛɛ datugu.

53«Aw juguw bena tɔɔrɔ minw lase aw ma k'aw datugunin to u fɛ, Masaba aw ka Ala ye dencɛ ni denmuso minw di aw ma, aw bena olu dumu o tɔɔrɔ nunu kosɔn. 54Cɛɛ min ka ɲi n'aw bɛɛ ye, ni nigwɛlɛya man d'a ye, a muso min koo ka d'a ye, n'a deen minw tora, a bena olu n'a badenw filɛ n'a ɲajugu ye. 55A b'a ka deen minw dumuna, a tena sɔn k'o sogo dɔ di olu ma, bari o dumuni nin dɔrɔn le b'a bolo. Aw juguw bena sigi k'aw ka duguw bɛɛ datugu k'aw tɔɔrɔ tuma min na, o waati lo. 56Muso min ka ɲi bɛɛ ye aw cɛma, ni nigwɛlɛya man d'a ye, fɔɔ a te sɔn k'a sentigɛ bila duguma, a cɛɛ min koo ka d'a ye, a bena ale n'a yɛrɛ dencɛ, walima a yɛrɛ denmuso filɛ n'a ɲajugu ye. 57- Hali a ye deen min wolo sisan sisan, ani donso min bɔr'a seen fila cɛ, a bena dogo k'o kɛ dumuni ye gwɛlɛya kosɔn, aw juguw bena min lase aw ma aw ka duguw kɔnɔ.

58«Ni aw ma banba ka sariya nin kumaw bɛɛ bato, minw be sɛbɛ nin kɔnɔ, n'aw ma siran Masaba aw ka Ala ɲa, ale min ka bon n'a siranya be mɔgɔw minɛ, 59Masaba bena bana kabakomanw lase aw, n'aw kɔmɔgɔw ma. A bena jolijugu ni banajuguw bila aw la, minw ban man di. 60Aw tun be siran bana minw bɛɛ ɲa Ezipiti, a bena olu bila aw la, ani o bena se aw kɔrɔ. 61Hali bana ni jolijugu minw bɛɛ koo ma fɔ sariyasɛbɛ nin kɔnɔ, Masaba bena olu bila aw la fɔɔ aw bɛɛ ka halaki. 62Aw minw tun ka ca i n'a fɔ lolow, aw tɔɔ bena to mɔgɔ damani dɔrɔn ye, bari aw ma sɔn Masaba aw ka Ala ka kuma ma. 63A tun diyara Masaba ye ka hɛrɛ kɛ aw ye, ani k'aw caya cogo min na, o cogo kelen na, a bena diy'a ye k'aw halaki, ani k'aw sii tunu. Aw be ɲini ka don yɔrɔ min na k'a kɛ aw ta ye, u bena aw gwɛn ka bɔ o yɔrɔ la.

64«Masaba bena aw yɛrɛkɛ siyaw bɛɛ cɛma, k'a ta dugukolo faan dɔ fɛ ka ta'a bila faan wɛrɛ fɛ. O yɔrɔ la, aw bena fɛɛn wɛrɛw bato, joo yirilamanw ani kabakurulamanw, aw ni aw bɛmaw tun te minw lɔn. 65Siya nunu cɛma, aw ɲaa tena suma, seen layɔrɔ tena sɔrɔ aw fɛ. Masaba bena aw jaa wili, aw tena yeli kɛ tugu, ani aw fari bena faga. 66Aw bena siga aw nii koo la, siranya bena aw minɛ suu ni tile, aw bena kɔrɔtɔ aw nii koo la. 67Aw ɲaa bena la koo minw kan, o siranya bena aw minɛ, o kosɔn, aw ben'a fɔ sɔgɔma ko: ‹Suu bena ko tuma jumɛn?› K'a fɔ sufɛ ko: ‹Dugu bena gwɛ tuma jumɛn?›

68«Masaba ben'a kɛ aw be kɔsegi Ezipiti jamana na kurunbaw kɔnɔ. K'a sɔrɔ ne tun y'a fɔ ko aw tena o jamana nin ye tugu. O yɔrɔ la, aw bena jija k'aw yɛrɛ feere aw juguw ma i n'a fɔ jɔɔnw, cɛɛ fara musow kan, nga mɔgɔ si tena aw san.»

Musa ka kuma laban

(28.69—30.20)

69Bɛnkumaw filɛ nin ye, Masaba ye min fɔ Musa ye ko a k'a kɛ ni Isirayɛlidenw ye Mowabu jamana na, ka fara bɛɛn kan, a ye min kɛ n'u ye *Orɛbu kulu kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index