Search form

Sad 3

Basan masacɛ Ɔgi ka mara minɛko

1- O kɔ, an yɛlɛmana ka taga ni *Basan mara sira ye. Basan masacɛ Ɔgi n'a ka jama bɛɛ bɔra k'an kunbɛn janko k'an kɛlɛ Edirɛyi.

2Masaba y'a fɔ ne ye ko: «Kana siran a ɲa, bari ne y'a don i bolo. Ale, n'a ka jama bɛɛ, n'a ka mara. Amoriw ka masacɛ Siŋɔn min tun siginin be Ɛsibɔn, i y'o kɛ cogo min na, i ben'a kɛ ten.» 3O la, Masaba an ka Ala ye Ɔgi n'a ka jama bɛɛ fana don an bolo. An y'u faga, an ma mɔgɔ si to yen. 4O waati la, an y'a ka duguw bɛɛ minɛ, dugu foyi ma to an ma se ka min minɛ. O tun ye dugu bi wɔɔrɔ ye, Arigɔbu mara bɛɛ, Ɔgi ka mara kɔnɔ Basan. 5O dugu nunu bɛɛ tun ye dugu barikamanw ye, kogojanw tun b'o lamini, koonw tun be u dondaw la n'u be sɔgɔ. Ani dugu caaman fana tun be yen, minw tun lamininin tɛ ni kogo ye. 6An y'o dugu nunu halaki pewu k'u kɛ Masaba ta ye, ka cɛɛw, ni musow, ani denmisɛnw bɛɛ faga, i n'a fɔ an tun y'a kɛ Ɛsibɔn masacɛ Siŋɔn na cogo min na. 7Nga an y'u ka begɛnw bɛɛ minɛ, k'u ka duguw nafolo cɛ.

Galaadi mara tilanko

8O waati la, an ye amoriw ka masacɛ fila nunu ka maraw minɛ, o minw be Zurudɛn baji kɔfɛ k'a ta Arinɔn kɔɔ daa la fɔɔ ka taga se Ɛrɛmɔn kulu ma. 9Sidɔnkaw be to ka Ɛrɛmɔn kulu nin wele ko Siriyɔn. Amoriw b'a wele ko Seniri. 10An ye kɛnɛba duguw bɛɛ minɛ, ani Galaadi ni *Basan mara bɛɛ, fɔɔ ka taga se Salika ani Edirɛyi, o minw be Ɔgi ka mara kɔnɔ Basan. 11Basan masacɛ Ɔgi kelen dɔrɔn le tun be sii la erefaw cɛma. A ka dilan tun ye nigɛ ye. A jaɲa tun ye mɛtɛrɛ naani ni kɔ ye, a waga ye mɛtɛrɛ fila ɲɔgɔn ye. Halibi, a be Araba, min ye amoniw ka masadugu ye. 12- An ye mara nin minɛ k'a kɛ an ta ye.

Ne ye Galaadi kuluyɔrɔ tilancɛ di Urubɛn ni Gadi kɔmɔgɔw ma, ani dugu minw be yen, fɔɔ ka taga se Arowɛri mara la Arinɔn kɔɔ daa la. 13Ne ye Galaadi mara tɔɔ di Manase kɔmɔgɔw tilancɛ ma, ani Basan mara bɛɛ, min ye masacɛ Ɔgi ka mara ye. U tun be Arigɔbu mara ni Basan mara wele ko erefaw ka jamana. 14Manase kɔmɔgɔ min tɔgɔ ko Yayiri, ale ye Arigɔbu mara bɛɛ minɛ fɔɔ ka taga se Gɛsurikaw ka daan ma, ani Maakakaw fana ka daan ma, k'a yɛrɛ tɔgɔ la Basan mara kan. U b'o yɔrɔ wele ten halibi ko Yayiriso.b 15Ne ye Galaadi mara di Makiric kɔmɔgɔw ma. 16Dugukolo min be Galaadi mara Arinɔn kɔɔ cɛ, ne y'o di Urubɛn ni Gadi kɔmɔgɔw ma. O kɔɔ nin le tun y'a daan ye, ani ka taga se Yabɔki kɔɔ daa la. Min ye amoniw ka mara daan ye. 17Daan kelen ka bɔ Zurudɛn baji ma, tileben ɲafan na, k'a ta Kinerɛti baad ma fɔɔ ka ta'a bila *Kɔgɔji Fariman ma, fɔɔ Pisiga kulu jigiyɔrɔ la, kɔrɔn fɛ.

18- O tuma na, ne y'a fɔ aw ye ko: «Sisan Masaba aw ka Ala ye mara nin d'aw ma. Nga cɛɛ minw be se kɛlɛ la, olu bɛɛ ka kan k'u ka kɛlɛkɛminanw ta ka Zurudɛn baji tigɛ aw balima Isirayɛlidenw ɲa. 19Aw musow, n'aw deenw, n'aw ka begɛnw bena to yan, aw ka duguw kɔnɔ, ne ye minw di aw ma. N y'a lɔn ko begɛn caaman b'aw fɛ. 20U bena to yen fɔɔ Masaba ka yɔrɔ di aw balimaw ma u ka lafiɲɛ i n'a fɔ a y'a kɛ aw ye cogo min na. Olu fana ka jamana sɔrɔ Masaba aw ka Ala be min dira u ma Zurudɛn baji kɔfɛ, tileben fɛ. O kɔ, ne ye yɔrɔ min d'aw ma, aw kelen kelen bɛɛ bena se ka segi o yɔrɔ la.»

21O waati la, ne y'a fɔ Zozuwe ye ko: «Masaba aw ka Ala ye min bɛɛ kɛ masacɛ fila nunu na, i ɲaa y'o ye kɛ. I bena tɛmɛ yɔrɔ minw na Zurudɛn baji faan dɔ la, Masaba bena o koo kelen kɛ o maraw bɛɛ la. 22I kana siran u ɲa, bari Masaba aw ka Ala yɛrɛ le bena aw dɛmɛ o kɛlɛ la.»

Musa tena se ka don Kanaan

23- O waati la, ne ye Masaba daali ko: 24«Matigi, Masaba, i y'a daminɛ k'i ka boɲa n'i ka setigiya yira ne la. Batofɛn foyi te yen sankolo la ni dugukolo kan, min be se k'i ka koow, n'i ka sebagaya ɲɔgɔn kɛ. 25A to ne ka tɛmɛ Zurudɛn baji faan dɔ fɛ, jamanaɲuman min be yen, n ka se k'o ye, o kuluyɔrɔɲuman nin, ani Liban.»

26Nga Masaba dimina ne kɔrɔ aw kama. A ma sɔn ne ka daalili ma. A y'a fɔ ne ye ko n k'o koo dabila, ko ne kana o kuma fɔ ale tulo kɔrɔ tugu. 27O kɔ, a ko ne ka yɛlɛ fɔɔ Pisiga kulu kunna, ka filɛli kɛ tileben fɛ ni kɔgɔdugu faan fɛ, ani worodugu ni kɔrɔn fɛ. Ko n k'a filɛ kosɔbɛ, ko bari n tena tɛmɛ Zurudɛn baji nin kan. 28A ko n ka ladili di Zozuwe ma, k'a jaa gwɛlɛya, a kana siran, ko bari ale lo bena Zurudɛn baji tigɛ ni Isirayɛlidenw ye ka don n'u ye jamana nin kɔnɔ, n bena o min ye.

29O la, an tora kɔkɛnɛ na yen, Bɛtipewɔri gɛrɛfɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index