Search form

Sad 34

Musa sayako

1Musa lɔra Mowabu kɛnɛba la ka taga yɛlɛ Nebo kulu kan, Pisiga kulu kunna, Zeriko ɲafɛ. Masaba ye jamana nin bɛɛ yira a la, k'a ta Galaadi mara la fɔɔ ka se Dan: 2Nɛfutali ka mara bɛɛ, ni Efarayimu ani Manase ka maraw, ni Zuda ka mara fɔɔ ka taga se tileben ɲafan kɔgɔji ma, 3ni Zuda mara worodugu ɲafan fɛ, ani Zurudɛnba kɛnɛ, Zeriko mara, min ye Tamarosundugu ye, fɔɔ ka taga Sowari. 4- Masaba y'a fɔ ko: «A filɛ, ne ye jamana min layidu ta Ibrayima, ni Isiyaka, ani Yakuba ye, tuma min na ne y'a fɔ u ye ko, ne bena jamana nin di aw kɔmɔgɔw ma, n b'a yira i la, nga i tena don yen.»

5Masaba ka baarakɛla Musa sara yen Mowabu mara la, i ko Masaba tun y'a fɔ cogo min na. 6Ala yɛrɛ y'a suu don Mowabu kulu dɔw furancɛ la Bɛtipewɔri ɲafɛ. Fɔɔ ka se bii ma, mɔgɔ si m'a lɔn a kaburu be yɔrɔ min na. 7Musa satuma na, a tun be ni saan kɛmɛ ni mugan ye, nga a tun be yeli kɛ ka ɲa halibi, a fanga fana tun ma ban.

8Isirayɛlidenw kasira Musa ka saya la tile bi saba kɔnɔ Mowabu kɛnɛba la. Musa sanga banna ten. 9Hakilitigiya tun be Nun dencɛ Zozuwe la kosɔbɛ, bari Musa tun y'a bolo la a kunna. O la, Isirayɛlidenw ye mɛnni kɛ a fɛ, Masaba tun ye min fɔ Musa ye, u y'o kɛ.

10- Kira ma wili Isirayɛlidenw cɛma tugu i n'a fɔ Musa, Masaba tun be kuma ni ale ye daa ni daa. 11A y'a ci ka taga taamasiɲɛ ni kabako nunu bɛɛ kɛ Ezipiti jamana na Ezipiti masacɛ n'a ka baarakɛlaw bɛɛ la, n'a ka jamana bɛɛ. 12Isirayɛlidenw bɛɛ ɲakɔrɔ, Musa ye baara kɛ ni sebagaya ye, ka siranyakow kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index