Search form

Sad 4

Ala ka sariya marako

1Musa y'a fɔ tugu ko: «Sisan Isirayɛlidenw, aw ka mɛnni kɛ sariya ni landaw koo la. Ne bena aw kalan minw na. Aw k'o bato janko aw kana sa, aw ka se ka don jamana nin kɔnɔ k'a kɛ aw ta ye. Masaba, aw bɛmaw ka Ala be min dira aw ma. 2- Ne be kuma min fɔra aw ye, aw kana dɔ fara o kan, aw fana kana foyi bɔ o la. Nga ne be Masaba aw ka Ala ka sariya minw fɔra aw ye, aw k'o bato.

3- «Masaba ye min kɛ Baalipewɔri, aw yɛrɛ y'o ye. Minw bɛɛ tun ye *Baali sɔn yen, Masaba aw ka Ala y'u bɛɛ faga ka bɔ aw cɛma. 4Aw minw tilennin tora Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ, aw bɛɛ be nii na halibi.

5«Masaba ne ka Ala y'a ɲini ne fɛ cogo min na, ne y'aw kalan sariya, ni landaw koo la ten, aw y'o ye, janko n'aw donna jamana nin kɔnɔ k'a kɛ aw ta ye, aw ka se k'o koow bato o yɔrɔ la. 6Aw k'a bato ka ɲa, bari siya wɛrɛ minw bena sariya nunu koo mɛn, olu ben'a lɔn o la ko aw ye lɔnnikɛlaw ni hakilitigiw ye. U ben'a fɔ ko: ‹Lɔnniya be siya barikaman nin fɛ, hakilitigiw lo.› 7Tiɲɛ na, siya jumɛn le be yen min barika ka bon, ni batofɛnw b'u fɛ min yɔrɔ ka surun u la i n'a fɔ Masaba an ka Ala, a be an fɛ tuma bɛɛ, n'an y'a wele k'an dɛmɛ wa? 8Ne be sariya tilennin ni landa minw yira aw la bii, siya wɛrɛ jumɛn le be yen, n'a barika ka bon, n'a ɲɔgɔn b'u fɛ? 9Nga aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi, ka banba, janko aw ye koo minw ye n'aw ɲaa ye, aw kana ɲinɛ o kɔ. O kana bɔ aw hakili la aw sii tile bɛɛ la. Aw k'o koo fɔ aw deenw, n'aw mamadenw ye.

Yirali, Orɛbu kulu kan

10«Loon min na aw lɔra Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ *Orɛbu kulu kan, aw k'aw hakili to a la. A y'a fɔ ne ye ko ne ka jama lajɛn ale ɲakɔrɔ, ko ale bena kuma u fɛ janko u k'ale boɲako dege, u sii tile bɛɛ la dugukolo kan, ani k'u deenw dege o la. 11- O loon na, aw gwɛrɛla ka lɔ kulu kɔrɔ, tasuma tun b'a kan n'a be yɛlɛ sanfɛ, ani sankaba finman, ni dibiba tun be yen. 12O kɔ, Masaba kumana aw fɛ k'a to tasuma cɛma. Aw ye kumakan mɛn, nga aw m'a tigi ye. Aw ye kumakan dɔrɔn le mɛn. 13- A y'a ka bɛnkuma fɔ aw ye, min ye a ka sariya tan ye. A y'a ɲini aw fɛ ko aw ka sɔn o ma. O kɔ, a y'o sɛbɛn walaka kabakurulaman fila kan. 14- Aw bena Zurudɛn baji tigɛ ka jamana min minɛ k'a kɛ aw ta ye, aw ka kan ka sariya ni landa minw bato yen, Masaba y'a fɔ ne ye o waati la ko ne k'aw kalan o la.

Ladili, joko la

15«Loon min na Masaba kumana aw fɛ *Orɛbu kulu kan, k'a to tasuma kɔnɔ, aw ɲaa ma foyi ye. O la, aw k'aw yɛrɛ minɛ kosɔbɛ. 16- Aw kana kojugu kɛ, ka jaa lɛsɛ k'o kɛ joo ye k'a kɛ i n'a fɔ muso, walima cɛɛ jaa, 17- walima dugukolo kan sogow sifa si jaa ye, walima kɔnɔ si, 18walima fɛɛn fofota si, walima jigɛ sifa si jaa.

19«Aw kana tile ni kalo ni lolow ye dɔrɔn ka to k'u bato. Aw kan'a to o sankolo kɔnɔ fɛɛn nunu si batoko nigɛ k'aw minɛ, aw kana baara kɛ u ye. Masaba aw ka Ala y'o koo nunu di siyaw bɛɛ ma. 20- Nga aw kɔni, Masaba y'aw ta k'aw bɔ tɔɔrɔba kɔnɔ Ezipiti, janko aw ka kɛ a ka jama ye i n'a fɔ aw be cogo min na bii.

21- «Aw kama, Masaba aw ka Ala dimina ne kɔrɔ k'a latigɛ ko ne tena Zurudɛn baji tigɛ, ka don jamanaɲuman nin kɔnɔ a be min dira aw ma. 22O la, ne bena sa yan yɔrɔ la, ne tena Zurudɛn baji tigɛ. Nga aw kɔni ben'a tigɛ ka don jamanaɲuman nin kɔnɔ k'a kɛ aw ta ye. 23Aw k'aw yɛrɛ minɛ kosɔbɛ, Masaba aw ka Ala ye bɛɛn min kɛ n'aw ye, aw kana ɲinɛ o kɔ. Aw kana joo dilan fɛɛn si jaa la, Masaba y'aw bali min na. 24- Bari Masaba aw ka Ala ka fari i n'a fɔ tasuma, min be cɛnni kɛ, keliya b'a la fana.

25«N'aw sigira ka mɛn jamana nin kɔnɔ, ka deenw sɔrɔ ani mamadenw, n'aw y'aw yɛrɛ nigɛ, ka joo dilan fɛɛn o fɛɛn jaa la, ka kojugu kɛ Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ, k'a kɛ a be dimi, 26ne be sankolo ni dugukolo kɛ n seerew ye bii aw kama, aw bena Zurudɛn baji tigɛ ka jamana min minɛ k'a kɛ aw ta ye, aw bena sa ka tunu joona joona ka bɔ o kɔnɔ. Aw tena sijan sɔrɔ, aw bena halaki pewu ka bɔ o yɔrɔ la. 27- Masaba bena aw yɛrɛkɛ siya wɛrɛw cɛma, mɔgɔ damani dɔrɔn le bena to aw la siya nunu cɛma. A bena aw yɛrɛkɛ minw fɛ. 28O yɔrɔ la, aw bena joow sɔn, mɔgɔ bolo ye minw dilan, yirilamanw, walima kabakurulamanw, minw te yeli kɛ, u te mɛnni kɛ, u te dumuni kɛ, u te kasa mɛn.

29- «O yɔrɔ la le, aw bena Masaba aw ka Ala yɔrɔ ɲini. Aw ben'a ye, n'aw y'a ɲini sɛbɛ la n'aw dusu bɛɛ ye. 30N'aw nana to dusukasi la, ni o koo nunu bɛɛ sera aw ma tuma min na, waati nataw la, aw bena kɔsegi ka na Masaba aw ka Ala ma ka mɛnni kɛ a fɛ. 31Tiɲɛ na, Masaba aw ka Ala be makari kosɔbɛ. A tena aw to yen, walima k'aw halaki, a tena ɲinɛ a ka bɛɛn kɔ, a ye min kɛ n'aw bɛmaw ye.

Masaba ye Ala ye

32«Waati minw tɛmɛna fɔlɔfɔlɔ, kabini Ala ye adamaden dan dugukolo kan, loon minw tɛmɛna, aw ka miiri olu la. Aw ka sɛgɛsɛgɛli kɛ diɲɛ faan bɛɛ la. Koba min kɛra, o ɲɔgɔn delila ka kɛ wa? Walima nin kuma nin ɲɔgɔn mɛnna ka ye wa? 33Siya wɛrɛ dɔ be yen, min ye Ala kaan mɛn ka bɔ tasuma cɛma i n'a fɔ aw, n'a tora nii na wa? 34Masaba aw ka Ala ye koo min bɛɛ kɛ aw ye Ezipiti jamana na, aw y'o ye. Batofɛn wɛrɛ be yen min y'o ɲɔgɔn kɛ wa? Ka siya dɔ ta ka bɔ ni sebagaya ye siya wɛrɛ cɛma ni taamasiɲɛw ani kabakow ye, ani ka kɛlɛ kɛ, ka siranyakow kɛ.

35- «O koo nunu kɛra ka yira aw la waasa aw k'a lɔn ko Masaba kelen le ye Ala ye, ko dɔ wɛrɛ te yen n'ale kelen tɛ. 36K'a to sankolo la, a kumana aw fɛ, janko ka se k'aw ladi, k'a ka tasumaba yira aw la dugukolo kan fana, ani aw y'a kumakan mɛn ka bɔ o tasuma nin cɛma. 37Aw bɛmaw koo diyara a ye minkɛ, aw minw ye u kɔmɔgɔw ye, a y'aw woloma, k'aw bɔ Ezipiti jamana kɔnɔ, a yɛrɛ ma a ka setigiya barika la. 38Siya minw ka ca n'aw ye, n'u fanga ka bon n'aw ta ye, a ben'a kɛ olu be boli aw ɲa, k'a kɛ aw ka don u ka jamana kɔnɔ, k'u ka jamana di aw ma, i n'a fɔ a be kɛra cogo min na bii.

39«Aw k'a lɔn, ani ka miiri a la bii, ko Masaba ye Ala ye sankolo la ani dugukolo kan. Dɔ wɛrɛ te yen ale kɔ. 40Aw k'a ka sariyaw n'a tanafɛnw bato, ne be minw fɔra aw ye bii, janko aw, n'aw kɔmɔgɔw ka hɛrɛ ni sijan sɔrɔ jamana nin kɔnɔ, Masaba aw ka Ala be min dira aw ma aw ka to n'a ye.»

Yɛrɛkalifaduguw

41- O kɔ, Musa ye dugu saba woloma Zurudɛn baji kɔfɛ kɔrɔn fɛ, 42janko olu ka kɛ mɔgɔw ka kalifayɔrɔw ye. Ni min y'a mɔgɔɲɔgɔn faga n'a m'a lawili a kama, n'a tun t'a kɔniya ka kɔrɔ fana, o tigi bena se ka boli ka taga o dugu nunu kelen kɔnɔ k'a yɛrɛ kisi. 43O duguw tun ye Bɛsɛri ye min be kɛnɛba la kongokolon kɔnɔ, o ka kɛ Urubɛn kɔmɔgɔw ta ye, ani Aramɔti, Galaadi mara la, o ka kɛ Gadi kɔmɔgɔw ta ye. Ani Golan, *Basan mara la, o ka kɛ Manase kɔmɔgɔw ta ye.

Musa ka kuma filanan

(4.44—11.32)

44Musa ye Ala ka sariya min fɔ Isirayɛlidenw ye, o filɛ nin ye.

45Musa ye kuma minw fɔ Isirayɛlidenw ye, ka sariya ni tanafɛn minw fɔ u bɔnin kɔ Ezipiti jamana na, o filɛ nin ye. 46O kɛra k'u to Zurudɛn baji kɔfɛ, bakɛnɛ na Bɛtipewɔri gɛrɛfɛ, amoriw ka masacɛ Siŋɔn ka mara la. Ale ka masadugu tun ye Ɛsibɔn ye. Musa ni Isirayɛlidenw bɔra Ezipiti tuma min na, u tun y'a kɛlɛ ka se a kɔrɔ, 47k'a ka mara minɛ, ani *Basan masacɛ Ɔgi ta fana. Olu le tun ye amoriw ka masacɛ fila ye, minw tun be Zurudɛn baji kɔrɔn fɛ. 48U ye yɔrɔ min minɛ, o be daminɛ Arowɛri mara la Arinɔn kɔɔ daa la, fɔɔ ka taga se Siyɔn kulu ma min be wele fana ko Ɛrɛmɔn, 49ani Araba mara bɛɛ Zurudɛn baji kɔfɛ kɔrɔn fɛ, fɔɔ ka taga se *Kɔgɔji Fariman ma, Pisiga kulu jigijigiyɔrɔ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index