Search form

Sad 9

Isirayɛlidenw man kan ni foyi ye

1«Isirayɛlidenw, aw ye mɛnni kɛ. Aw bena Zurudɛn baji tigɛ bii ka taga siya dɔw ka jamana minɛ, olu minw ka ca n'aw ye, u barika ka bon n'aw ta ye fana. U ka duguw ka bonbon, u laminikogow ka janjan kosɔbɛ. 2Fanga b'o mɔgɔ nunu la, u ka janjan, anakiw lo! Aw b'u lɔn, ani aw y'u koo mɛn fana ko: ‹Jɔn be se ka lɔ anakiw ɲa?› 3Aw k'a lɔn bii ko Masaba aw ka Ala be taamana aw ɲa i n'a fɔ tasuma min be cɛnni kɛ. A bena u halaki, k'u majigi aw ɲa. Aw bena u gwɛn, k'u halaki yɔrɔnin kelen i n'a fɔ Masaba tun y'a daa di aw ma cogo min na.

4«Ni Masaba aw ka Ala y'u gwɛn ka bɔ aw ɲa ka ban tuma min na, aw kana miiri ko aw ka tilenninya kosɔn lo Masaba y'a kɛ aw sera ka jamana nin minɛ. Ayi dɛ! Masaba be siya nunu gwɛn aw ɲa u ka juguya le kama. 5A ma kɛ ko aw ka tilenninya kosɔn lo aw bena don ka jamana nin minɛ dɛ, walima aw ka ɲumanya barika la. Nga Masaba aw ka Ala bena siya nunu gwɛn ka bɔ aw ɲa u ka juguya le kosɔn. A ye layidu min ta aw bɛma Ibrayima, ni Isiyaka, ani Yakuba ye, waasa o ka dafa. 6Aw k'a lɔn ko Masaba aw ka Ala te jamanaɲuman nin dira aw ma a ka kɛ aw ta ye aw ka tilenninya kama dɛ. Bari aw yɛrɛ ye siya tulogwɛlɛnw le ye!

Misiden sanulaman ka koo

7«Aw ye Masaba aw ka Ala dusu gwan cogo min na k'aw to kongokolon kɔnɔ, aw k'aw hakili to o la, aw kana ɲinɛ o kɔ. Kabini aw bɔtuma Ezipiti fɔɔ ka na se yan, aw b'a la ka muruti Masaba ma.

8«Aw ye Masaba dusu dimi kosɔbɛ k'aw to *Orɛbu kulu kɔrɔ fɔɔ a tun b'a fɛ k'aw halaki. 9- Masaba tun ye bɛɛn min kɛ n'aw ye, ne yɛlɛla kulu kan tuma min na janko k'o walaka kabakurulaman nunu minɛ, ne tora yen tile bi naani ani suu bi naani. Ne ma dumuni kɛ, n ma minni kɛ. 10Masaba ye walaka kabakurulaman fila nunu di ne ma, a yɛrɛ bolo tun y'a ka kumaw sɛbɛn u kan, a tun ye minw bɛɛ fɔ aw ye kulu kan tasuma cɛma, aw ka lajɛnlon na. 11O tile bi naani ni suu bi naani kɛnin kɔ, Masaba ye walaka fila nunu di ne ma, layidu walakaw. 12O kɔfɛ, a sɔrɔla k'a fɔ ne ye ko: ‹Jigi ka bɔ yan yɔrɔ la joona joona, i bɔra ni jama min ye Ezipiti, u y'u yɛrɛ ɲagami. Ne ye sira min don u seen kɔrɔ, u y'o bila yewu ka joo dɔ dilan ni nigɛ ye.› 13A y'a fɔ ne ye tugu ko: ‹Ne y'a kɔlɔsi ko jama nin tulo ka gwɛlɛ. 14A to, ne b'u faga k'u tɔgɔ tunu ka bɔ dugukolo kan pewu! Ne ben'a kɛ siya dɔ wɛrɛ be wili ele kɔ tugu min barika bena boɲa n'u ta ye, a bena caya n'u ye.›

15«Ayiwa, ne kɔsegira ka bɔ kulu nin kan ni layidu walaka fila nunu ye n bolo. Tasuma tun be kulu nin yɔrɔ bɛɛ la. 16N nana aw sɔrɔ aw tun ye Masaba aw ka Ala hakɛ ta. Aw tun ye nigɛ yelen k'a kɛ misiden jaa ye, Masaba tun ye sira min don aw seen kɔrɔ, aw y'o bila yewu! 17O kosɔn, ne ye walaka fila nunu fili ka bɔ ne bolo, k'u ci aw ɲana.

Musa be Ala daali

18«O kɔ, ne lara duguma Masaba ɲakɔrɔ tugu ka tile bi naani ani suu bi naani kɛ, n ma dumuni kɛ, n ma jii min. Ne y'o kɛ aw ka hakɛ kosɔn aw ye minw bɛɛ kɛ Masaba faan fɛ, k'a dusu dimi kosɔbɛ. 19- Ne tun siranna Masaba ka dimi kosɔn, bari a tun dimina fɔɔ a tun b'a fɛ k'aw bɛɛ faga. Nga Masaba ye ne ka daalili minɛ tugu. 20A diminin tun be Arɔn fana kɔrɔ kosɔbɛ fɔɔ a tun b'a fɛ k'ale faga, nga ne y'a daali ale fana ye o waati la. 21Aw ye misiden jaa min dilan min kɛra aw ka hakɛ sababu ye, ne y'o fili tasuma na. N y'a cici k'a mugumugu fɔɔ a kɛra buguri ye. N y'o buguri nin ta ka taga o fili kɔɔ kɔnɔ min be woyo ka bɔ kulu kan.

22- «Aw ye Masaba dusu dimi tugu k'aw to Tabera, ni Masa, ani Wasabaliya kaburu yɔrɔ la. 23- Masaba y'a fɔ aw ye tuma min na Kadɛsi Barineya ko aw ka taga jamana nin minɛ, ko ale b'a di aw ma, aw murutira Masaba aw ka Ala ka fɔta ma. Aw tun ma sɔn ka l'a la, aw ma sɔn ka mɛnni kɛ a fɛ. 24Kabini ne y'aw lɔn, aw be to ka muruti Masaba ma.

25«Masaba tun ko a bena aw bɛɛ faga tuma min na, ne lara duguma a ɲakɔrɔ, ka to yen tile bi naani ani suu bi naani. 26Ne y'a daali ko: ‹Matigi, Masaba, kana i ka jama nin halaki, kana i ta halaki. I y'o min hɔrɔnya ka bɔ Ezipiti jamana na, i ka fangatigiya n'i ka sebagaya barika la. 27I hakili to i ka baarakɛla Ibrayima, ni Isiyaka, ani Yakuba la. Kana jama nin ka tulogwɛlɛya, n'a ka juguya, n'a ka hakɛ jati. 28I y'an bɔ jamana min na, kan'a to o jamana mɔgɔw k'a fɔ ko: Masaba tun ye jamana min layidu ta u ye, a tun tena se ka don n'u ye o yɔrɔ la, u koo tun man d'a ye, o la, a bɔra n'u ye ka taga u faga kongokolon kɔnɔ. 29Masaba, i ka jama lo, e ta lo, ele lo bɔra n'u ye i ka fanga n'i ka sebagaya barika la.›

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index