Search form

Waa 1

Fɛɛn bɛɛ ye kabako ye

1Dawuda deen Waajulikɛla ka kuma, ale min ye masa ye Zeruzalɛmu.

2Kabako, kabako! Waajulikɛla ko ten.

Fɛɛn bɛɛ ye kabako ye.a

3Adamaden be baara min bɛɛ kɛ diɲɛ na,

a be tɔnɔ jumɛn le sɔrɔ o la?

4*Filankuru dɔ be tɛmɛ, dɔ wɛrɛ be wili.

Nga dugukolo be to a nɔɔ na tuma bɛɛ.

5Tile be bɔ, ka taga ben.

A mana ben, a be teliya ka segi ka ta'a bɔyɔrɔ la tugu.

6Fɔɲɔ be fiyɛ ka taga worodugu faan fɛ,

ka yɛlɛma ka taga kɔgɔdugu faan fɛ,

a be munumunu ka munumunu,

ka segi k'a ka sirakɔrɔ ta.

7Kɔɔ bɛɛ be woyo ka taga kɔgɔji kɔnɔ,

nga a te fara ka ye.

Kɔɔw be woyo ka taga u taayɔrɔ kɔrɔ le la.

8Koo bɛɛ ye sigɛn ye,

mɔgɔ te se ka min ɲafɔ.

Ɲadenw te fa filɛli la,

tulo te fa mɛnni na.

9Fɛɛn min tun be yen ka kɔrɔ,

o le bena tila ka kɛ yen tugu.

Koo min tun kɛra, ale lo bena kɛ tugu.

Fɛnkura si te yen diɲɛ na.

10U man'a fɔ fɛɛn min ma ko:

«Aa, nin ye fɛnkura ye»,

o y'a sɔrɔ, o ɲɔgɔn tɛmɛna kabini tumajan an ɲa.

11Fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka koo te to bii mɔgɔw hakili la.

Mɔgɔ minw bena na,

u fana ka koo tena to olu kɔmɔgɔw hakili la.

Lɔnnikɛla ka lɔnni

12Ne Waajulikɛla tun ye Isirayɛlidenw ka masacɛ ye Zeruzalɛmu. 13Koo minw bɛɛ be kɛra dugukolo kan, ne ye olu jati minɛ kosɔbɛ k'u sɛgɛsɛgɛ lɔnniya sababu la. O ye sigɛnba le ye Ala ye min la adamaden kan ko a k'a kɛ. 14Koo minw bɛɛ be kɛra diɲɛ na, ne y'o bɛɛ jati minɛ, k'a ye ko kabako lo, i n'a fɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka fɔɲɔ mara.

15Fɛɛn min gɔngɔrɔnin lo,

o te se ka tilen,

fɛɛn min te yen,

o te se ka jati.

16- Ne y'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ ko ne kɛra lɔnnikɛla ye kosɔbɛ ka tɛmɛ masa fɔlɔw bɛɛ kan Zeruzalɛmu. Ne ye hakilitigiya ni lɔnniya sɔrɔ kosɔbɛ. 17Ne ye lɔnniya ɲini ni n dusu bɛɛ ye, ka hakilitanya ni nalomanya fana faamu. Ne y'a ye k'o be i n'a fɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka fɔɲɔ mara.

18Bari lɔnniyaba be na ni sigɛnba ye.

Mɔgɔ min ka lɔnniya boɲana,

o ka tɔɔrɔ fana be boɲa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index