Search form

Waa 4

Adamadenw ka koow

1Ɲɔgɔntɔɔrɔ min bɛɛ be kɛra diɲɛ na,

ne y'o bɛɛ ye fana.

Tɔɔrɔbagaw be kasi,

dususaalobaga te u la.

Fanga ye u tɔɔrɔbagaw ta ye,

dususaalobaga te u la.

2O kama, ne b'a fɔ ko mɔgɔ minw sara ka ban,

k'olu dagamunin be ka tɛmɛ ɲanamanw kan.

3Nga mɔgɔ min ma wolo

ka diɲɛ kɔnɔ kojuguw ye,

ale dagamuna ka tɛmɛ u bɛɛ kan.

4Mɔgɔ be jija ka baara min bɛɛ kɛ, ka taga ɲa kosɔbɛ, ne y'a ye k'o bɛɛ be na ni keliya ye. O fana ye kabako ye, a be i n'a fɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka fɔɲɔ mara.

5- Naloman be sigi, a te foyi kɛ,

a b'a yɛrɛ mako sa.

6Mɔgɔ ka lafiɲɛ fitini sɔrɔ,

o ka fisa ni baara caaman ye

a be i n'a fɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka fɔɲɔ mara.

7Ne be kabako wɛrɛ yera diɲɛ kɔnɔ.

8Mɔgɔ dɔ be yen min b'a kelen,

deen t'a fɛ, balima t'a fɛ.

K'a sɔrɔ, daan t'a ka baara kɛta la.

A te wasa nafolo la.

A be tila k'a fɔ ko:

«O tuma na sa, ne be baara min kɛra,

ni n te lafiɲɛ, ne b'o kɛra jɔn ye?»

O fana ye kabako ye, kojugu lo.

9Mɔgɔ fila ka fisa mɔgɔ kelen ye,

bari tɔnɔ b'u ka baara la kosɔbɛ.

10N'u dɔ benna, kelen be kelen dɛmɛ ka wili.

Nga mɔgɔ min b'a kelen na,

bɔnɛ y'o ta ye.

N'a benna, filanan t'a la k'a dɛmɛ.

11Ni mɔgɔ fila lara ɲɔgɔn fɛ,

u fari be gwan.

Ni mɔgɔ lar'a kelen,

a fari bena gwan cogo di?

12Mɔgɔ kelen te se mɔgɔ min kɔrɔ,

n'u kɛra fila, u bena se a kɔrɔ.

Ni jurukisɛ danna ni gaari saba ye,

fanga b'a la kosɔbɛ.

13Denmisɛn dɛsɛbagatɔ hakilitigi ka fisa ni masa cɛkɔrɔba naloman ye, min te sɔn ladili ma tugu. 14Hali ni o deen nin bɔra kaso la ka sigi jamana kunna, hali n'a wolola fantanya la a ka jamana kɔnɔ, 15diɲɛ mɔgɔw bɛɛ tugur'a kɔ, ale min sigira masacɛ nɔɔ na, ne ɲaa y'o ye. 16Daan tun te o jama nin na, ale kɛra o minw ka masa ye. Nga n'a sɔrɔ waati wɛrɛ mɔgɔw tena nisɔndiya a ka koo la. O fana ye kabako faamubali ye, min be i n'a fɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka fɔɲɔ mara.

17I taatɔ Ala ka soo kɔnɔ, i k'i taamacogo kɔlɔsi. I ka gwɛrɛ ka mɛnni kɛ, o ka fisa e ka saraka bɔ Ala ye nalomanya la. O ye kojugu ye, u do t'o lɔnna.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index