Search form

Waa 5

I yɛrɛ kɔlɔsi Ala ɲakɔrɔ

1I kana teliya ka kuma,

i kana kɔrɔtɔ k'i daa di Ala ma.

Bari Ala be sankolo la, ele be dugukolo kan.

O la do, i ka kuma kana caya.

2Bari, kuma caaman be na ni kumakolonfɔ ye.

Hami caaman fana be na ni sikow ye.

3- N'i y'i daa di Ala ma koo dɔ la, kana mɛn k'o dajuru nin sara. Bari, miiribali koo man di Ala ye. Ele y'i daa di koo min na, o kɛ. 4I kana dajuru ta, o ka fisa ka dajuru ta n'i m'o koo kɛ. 5I kan'a to i daa b'i don koo la. I kan'a fɔ Ala ka baarakɛla ye ko: «O kɛra fili ye», janko Ala kana dimi e kɔrɔ e ka kuma kosɔn k'i ka baara cɛn. 6Koo kuntan be siko caaman ni kuma caaman na, o la, e ka siran Ala ɲa.

Fangatigiw ka koo

7N'i y'a ye n'u be dɛsɛbagatɔw tɔɔrɔla jamana kɔnɔ, ni tilenninya te yen fɔɔ ɲɔgɔntɔɲɔ, i kana kabakoya o la. Bari, mɔgɔbaba mana kɛ yen, mɔgɔbaba wɛrɛw le b'ale kunna. Mɔgɔba wɛrɛ fana ka kɛ olu kunna. 8Dugukolo nafa ye bɛɛ ta ye. Hali masacɛ niyɔrɔ fana b'a la.d

Nafolo n'a kunko

9Mɔgɔ min ka wariko ka gwɛlɛ,

wari tena o tigi labɔ ka ye fana.

Min ka nafoloko ka gwɛlɛ,

o tigi te wasa a ka sɔrɔ la ka ye.

O fana ye kabako dɔ ye.

10Ni sɔrɔ cayara yɔrɔ min na,

a dumubagaw fana be caya.

Fɛntigi ka nafa bena kɛ jumɛn ye o tuma na sa?

Fɔɔ a ka sigi ka to k'u filɛ dɔrɔn.

11Baaraden ye dumunifitini kɛ wo,

a ye dumuniba kɛ wo,

a be sinɔgɔ ka ɲa.

Nga nafolotigi ka nafoloko b'a bali sinɔgɔ ma.

12Ne ye kojuguba dɔ ye diɲɛ kɔnɔ, o ye nin ye:

nafolotigi k'a ka sɔrɔ mara lonjugu kama.

13Nga o nafolo nin be cɛn baara dɔ la min ma ɲa a bolo.

N'a mana deen sɔrɔ tuma min na,

foyi te sɔrɔ ale bolo tugu.

14- A bololakolon wolola cogo min na,

a bena kɔsegi ka taga ten fana.

A ma sɔrɔ ka foyi bɔ a ka baara nafa la

a be se ka taga ni min ye a bolo.

15A tun nana cogo min na,

a ka taga ten,

o fana ye kojugu ye min be digi mɔgɔ la.

A ye tɔnɔ jumɛn le sɔrɔ a ka baara la?

O ni fɔɲɔ kɛra kelen ye.

16Ka fara o kan, a b'a sii bɛɛ kɛ dusukasi la,

tɔɔrɔ ni degun, ani dimi la.

17Ne ye min faamu o la, o ye nin ye ko min ka fisa adamaden ma, o ye ka dumuni kɛ ka minni kɛ, ani ka nisɔndiya a ka baara la, a be min bɛɛ kɛ loon o loon a sii la Ala barika la. Bari o le y'a niyɔrɔ ye. 18Ni Ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ye ka nafolo d'a ma, ani k'a to o tigi fana ka se k'a diya bɔ, ani ka nisɔndiya a ka baara la, o fana ye Ala ka dɛmɛ ye. 19O tigi be ɲinɛ ko diɲɛ te a toyɔrɔ ye, bari Ala ye hɛrɛ kɛ a ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index