Search form

Zeb int

Kunnafoni

Isirayɛliden minw tun minɛna ka taga Babilɔni, kira Zeremi tun ye bataki nin ci olu le ma. A daminɛ yɔrɔ be hakili di an ma an k'a lɔn ko n'an banna Matigi ma tuma o tuma, tɔɔrɔ b'an sɔrɔ. O le y'a to Zeremi b'a yira u la ko:

«Aw ye Ala hakɛ ta. O kosɔn, Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri bena aw minɛ ka taga n'aw ye Babilɔni.» (1.1)

Bari Isirayɛlidenw tun be deli k'o le kɛ. O le y'a to Matigi y'u don Babilɔnikaw bolo. Nga bataki nin b'a yira an na ko Matigi te ɲinɛ a ka mɔgɔwolomaninw kɔ. O la, a y'a fɔ kira Zeremi ye ko a ka juguw ka jamana kɔnɔ fɛɛnw koo fɔ a ka mɔgɔw ye, k'u kana u jigi la o kan abada. O kuma le be fɔ siɲɛ caaman bataki nin kɔnɔ.

Kitabu nin tilancogo

Yɛrɛkɔlɔsi 1-6

Joow ka koo man kan k'u fili 7-28

Joow te batofɛn ye 29-56a

Joow te foyi ye 56b-72

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index