Search form

Efɛ 3

Krista ka koo dogonin

1O le y'a to ne Pɔli min be kaso la Yezu Krista kosɔn aw siya wɛrɛw kama, 2Ala ye nɛɛma kɛ ne ye ka baara min kalifa ne ma aw ka hɛrɛ kama, aw y'o koo mɛn. 3A y'a ka koo dogonin yira ne la. N y'o koo fɔ aw ye dɔɔni ka tɛmɛ. 4N'aw b'o kalan tuma min na, aw ben'a ye ko ne be Krista ka koo dogonin nin lɔn. 5O koo dogonin ma se ka yira adamaden si la waati tɛmɛninw na, i n'a fɔ a yirala Ala ka cidenw, n'a ka kiraw la cogo min na sisan Nii Senuman barika la. 6- O kɔrɔ ko siya wɛrɛw ye Isirayɛlidenw ka niyɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka koo, ni dadili koo la, ani ka jɛn ka kɛ kelen ye, kibaru diman kosɔn Yezu Krista barika la.

7Ala ye nɛɛma kɛ ne ye a ka sebagaya barika la, ka ne kɛ kibaru diman nin fɔbaga ye. 8Ne min ye Ala ka mɔgɔw bɛɛ la kɔmɔgɔ ye. O bɛɛ n'a ta, Ala ye nɛɛma kɛ ne ye waasa ne ka Krista ka ɲumanya fɔ siya wɛrɛw ye, daan te ɲumanya min na. 9Ala min ye fɛɛn bɛɛ dan, ale ye koo min dogo kabini waatijan, ne k'o koo kɛcogo fɔ ka gwɛ. 10O la, sankolo kɔnɔ fangatigiw ni setigiw na se ka Ala ka hakilitigiya cogo bɛɛ lɔn, Krista ka jama barika la bii, 11ka kɛɲɛ n'a ka koo latigɛnin ye kabini fɔlɔfɔlɔ, a ye min kɛ an Matigi Yezu Krista barika la. 12N'an lara ale la ka jɛn n'a ye, sira dinin b'an ma ka gwɛrɛ Ala la ni jigi ye. 13O la, ne b'aw daali ko aw kana aw jigi tigɛ ne ka tɔɔrɔko kosɔn, ne be minw kɛ aw kama, o le ye aw ka yɛrɛboɲa sababu ye.

Pɔli be Ala daali Efɛzikaw ye tugu

14O le kosɔn, ne be n kunbiri gwan Faa Ala ɲakɔrɔ, 15sankololafɛn ni dugukolo kan fɛɛnw bɛɛ b'u tɔgɔ sɔrɔ ale min fɛ. 16A ka ɲumanya ka bon. O la, ne b'a daali a ka fanga di aw ma k'aw jaa gwɛlɛya a ka Nii Senuman barika la, 17janko Krista ka koo ka se ka sigi aw kɔnɔ jigi barika la, kanuyasɔbɛ ka se ka sɔrɔ aw kɔnɔ fɔɔ ka ɲa. 18O la, daan te Krista ka kanuya min na, aw ni Ala ka mɔgɔw bɛɛ bena se k'o faamu.a 19Krista ka kanuya min tɛmɛna lɔnniya bɛɛ kan, aw bena se k'o faamu, ka fa Ala la.

20An be fɛɛn minw daali, walima ka miiri minw la, Ala min be se k'o d'an ma, hali ka tɛmɛ o kan yɛrɛ, a ka sebagaya barika la min be baara kɛ an kɔnɔ, 21boɲa ka la ale kelen kan, a ka jama cɛma Yezu Krista kosɔn, waati bɛɛ la! Amiina!

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index