Search form

Efɛ 4

Bɛɛ ye kelen ye Krista barika la

1Ne b'aw daali, ne min be kaso la Matigi kosɔn, ko aw taamacogo ka bɛn n'aw welekun ye, 2- k'aw yɛrɛ majigi koo bɛɛ la ka kɛ mɔgɔsabalininw ye, ka muɲuli kɛ, ka ɲɔgɔn dɛmɛdɛmɛ kanuya la. 3Bɛɛn min be sɔrɔ Nii Senuman fɛ, aw ka banba ka to o la hɛrɛ kosɔn.

4Farisogo kelen ni Nii kelen le be yen, i n'a fɔ aw welela jigi kelen kama cogo min na. 5Matigi kelen le be yen, lanaya kelen fana le be yen, ani batizeli kelen le be yen. 6Ala kelen fana le be yen, ale lo ye bɛɛ Faa ye, a be bɛɛ kunna, a be baara kɛ bɛɛ kɔnɔ, ani a be ni bɛɛ ye.

7Nga a ye nɛɛma kɛ an kelen kelen bɛɛ ye ka kɛɲɛ ni seko ye Krista ye min d'an ma. 8- A fɔra Ala ka kuma na ko:

«A yɛlɛtɔ sanfɛ,

a ye dɔw kɛ kasodenw ye,

ani ka boɲafɛnw di mɔgɔw ma.»

9N'a fɔra ko a yɛlɛla, o kɔrɔ ko a tun jigira fɔɔ dugukolo jukɔrɔ.b 10Ale min jigira, ale kelen le yɛlɛla ka taga fɔɔ sankolo daan na, janko a ka koo ka se ka koo bɛɛ dafa. 11Ale Krista kelen le ye mɔgɔw boɲa ka seko d'u ma, dɔw ka kɛ cidenw ye, dɔw ka kɛ kiraw ye, dɔw ka kɛ a ka kibaru diman fɔbagaw ye, dɔw fana ka kɛ Krista ka jama kɔlɔsibagaw ni karamɔgɔw ye. 12A y'o kɛ waasa k'a ka mɔgɔw labɛn u ka se ka baara kɛ, janko Krista farisogo ka barika sɔrɔ. 13A kɛra ten, an bɛɛ be se ka jɛn ka kɛ kelen ye an jigi barika la ani Ala Dencɛ lɔnniya barika la, ka kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye, ka kɔgɔ fɔɔ ka kɛ mɔgɔdafaninw ye i n'a fɔ Krista.

14O la, aw tena kɛ i n'a fɔ denmisɛnw tugu, minw te se ka lɔ kelen kan, kalanjugu sifa bɛɛ ni namara be se ka minw hakili yɛlɛma k'u kunna cɛn, i n'a fɔ kurundennin be cogo min na jii kan. 15Nga n'an be tiɲɛ fɔ kanuya la, an bena se ka taga ɲa fɔɔ ka se ka jɛn ni Krista ye kosɔbɛ, ale min ye Kuntigi ye. 16- Ale barika la, farikolo yɔrɔ bɛɛ be ɲɔgɔn minɛ ka ɲa, ka kɛ kelen ye. Bɛɛ n'a ka baara, o la a farisogo bɛɛ lajɛnnin be boɲa ka barika sɔrɔ kanuya la.

Jogokɔrɔ ni jogokura

17Ne be min fɔ aw ye k'a gwɛlɛya Matigi barika la, o ye nin ye: ko aw kana taama i n'a fɔ Alalɔnbaliw be taama cogo min na u ka miiriya fufafu fɛ. 18U be dibi la, Ala be hɛrɛ min kɛ, u te o lɔn u ka faamubaliya n'u ka dusugwɛlɛya kosɔn. 19Maloya yɔrɔ ka jan u la, fɔɔ u y'u yɛrɛ bila kakalaya sifa bɛɛ la, u te wasa. 20Nga aw ma Krista ka koo lɔn o cogo la dɛ. 21Aw kɔni y'a koo mɛn, aw kalanna o la ka kɛɲɛ n'a ka tiɲɛ ye. 22- O la, aw k'aw jogokɔrɔ bila, min tun ye juguya ni nigɛjuguw ye, olu sababu la, aw tun be fili. 23Aw ka kan k'aw ka miiriya yɛlɛma, 24- ka jogokura ta, ka kɛ Ala jaa ye, ka kɛ mɔgɔtilenninw ni mɔgɔɲumanw ye, minw be sɔrɔ Ala ka tiɲɛ barika la.

25- O kama, aw ka galontigɛ dabila! Mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye, bari an kɛra farisogo kelen ye. 26- N'aw dimina, aw kana hakɛ kɛ, aw kana dimi mara fɔɔ ka tilekun don. 27Aw kana donyɔrɔ di Sutana ma. 28Mɔgɔ min be soɲali kɛ, o tigi kana soɲali kɛ tugu, nga o tigi ka baara kɛ ka ɲa, janko a ka se ka sɔrɔli kɛ ka dɔ di dɛsɛbagatɔw ma. 29Kumajugu kana bɔ aw si daa la, fɔɔ kumaɲuman, min be se k'a mɛnbagaw dɛmɛ ani k'u mako ɲa cogo dɔ la. 30Aw kana Ala ka Nii Senuman dusu kasi, ale min ye taamasiɲɛ ye aw kan, k'an ka kisilon kɔnɔ. 31Aw ka kɔnɔnajuguya dabila, aw kana dimi mara, aw dusu kana bɔ. Aw ka mankan caaman dabila, ka tɔgɔcɛn dabila, ani juguya sifa bɛɛ. 32- Aw ye hinɛ ɲɔgɔn na ka koɲuman kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma i n'a fɔ Ala fana yafara aw ma cogo min na Krista barika la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index