Search form

Efɛ int

Kunnafoni

Pɔli ye bataki min ci Efɛzikaw ma, o be Ala ka latigɛw le koo fɔ ko:

«A y'a latigɛ n'o koo kɛwaati sera tuma min na, a ka fɛɛn bɛɛ lajɛnnin, minw be sankolo la ani minw be dugukolo kan, Krista ka kɛ u bɛɛ kuntigi ye.» (1.10)

A b'a ɲini Krista ka jama fɛ fana u k'o latigɛ nunu don u ka kɛwaliw la waasa bɛɛn ka se ka don diɲɛmɔgɔw cɛ. O bɛɛn nin lili ye Krista yɛrɛ ye. Pɔli be bɛɛn koo fɔ k'a gwɛya bataki nin daminɛ na k'a yira ko Faa Ala y'a ka jama woloma ka yafa u ma ani k'u ka hakɛw ban Yezu Krista barika la. A b'a yira fana ko Ala tun y'a daa di koo min na, Nii Senuman y'o dafa.

Pɔli ka kuma fanba bɛɛ la, bɛɛn min be Krista n'a ka jama cɛ, a b'o kɛɲɛ ni taamasiɲɛ ye. A b'a yira ko Krista ka jama ye mɔgɔ fari taamasiɲɛ ye ani ko Krista y'a kungolo ye. Ko Krista ka jama ye bɔn taamasiɲɛ ye, Krista yɛrɛ ye min nɔnkɔn kabakuru ye. Ko Krista ka jama ye kɔɲɔmuso ye, Krista yɛrɛ ye kɔɲɔncɛ ye. Miiriya min yɛrɛ be Pɔli la Ala ni Krista ka koo faan fɛ, a b'o le yira bataki nin na. A b'a yira ko Krista ka nɔɔrɔ n'a ka kanuya n'a ka saraka n'a ka ɲumanya be ye koo bɛɛ la.

Bataki nin banyɔrɔ la, a be ladiliw di mɔgɔw ma cɛɛ n'a muso, wolobagaw ni deenw ani jɔɔn ni u kuntigiw cɛ. A b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka Ala ka kuma kɛ u jugu kɛlɛminanw ye.

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1.1-2

Krista ka koo n'a ka jama 1.3—3.21

Krista nɔfɛ taama be sɔnkura min don mɔgɔ la 4.1—6.20

Kuma laban 6.21-24

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index