Search form

Ɛst 1

Masacɛ be dumuniba labɛn

1- Masacɛ Sɛrisɛsia min tun be mara kɛmɛ ni mugan ni wolonwula kunna, k'a ta Ɛndi jamana na fɔɔ ka ta'a bila Etiyopi jamana na, koo nin tun kɛra ale lo ka tile la. 2A tun siginin be a ka masasigiyɔrɔ la Suzi, min tun y'a ka masadugu ye. 3A ka masaya saan sabanan na, a ye ɲanagwɛ dɔ sigi a ka jamana ɲamɔgɔw n'a ka baarakɛlaw bɛɛ ye. Pɛrɛsi ni Mɛdi kɛlɛkuntigiw, ani a ka maraw kɔnɔ mɔgɔbabaw, ni lasigidenw nana. 4A ye waati caaman kɛ n'u ye fɔɔ tile kɛmɛ ni bi seegi, n'a b'a ka masaya kɔnɔ nafoloba n'a ka dakamanafɛnw yira u la, min be boɲa la ale kan. 5O loon nunu tɛmɛna tuma min na, masacɛ ye ɲanagwɛ sigi mɔgɔw bɛɛ ye, fantanw fara mɔgɔbabaw kan, tile wolonwula kɔnɔ a ka luu kɔnɔ nankɔ la Suzi dugu kɔnɔ min tun ye masadugu ye. 6Faniɲuman gwɛman, ni bulaman tun sirinin be ni juru ɲanaman wuleman ye min be tɛmɛ warigwɛ dilannin woow kɔnɔ ka taga siri tutunanw na, minw lɔra ni kabakuru gwɛman ye. Sigilan sanulaman ni warigwɛlamanw tun bilanin be yɔrɔ dilannin dɔ la, yɔrɔ nin tun dilanna ni kabakuruɲuman ɲuman sifa caaman ye: gwɛman b'a la, ni finman, ni wuleman. 7U tun be minni kɛ filen sanulamanw le kɔnɔ. U dilancogo tun be danna danna ɲɔgɔn na. Duvɛn tun ka ca kosɔbɛ, masacɛ ko u k'a di mɔgɔw ma dɔrɔn. 8A tun y'a latigɛ ko mɔgɔw bɛɛ k'u sagolata min. A y'a fɔ a ka baaradenw ye k'u ka mɔgɔ kelen kelen bɛɛ sɔn ka kɛɲɛ n'u sagolata ye. 9Masacɛ ka muso Vasiti fana ye ɲanagwɛ dɔ sigi musow ye masacɛ ka soo kɔnɔ.

Masacɛ muso Vasiti furu be sa

10Ɲanagwɛ tile wolonwulanan loon, masacɛ dusu tun diyara kosɔbɛ duvɛn fɛ. A kumana Mewuman fɛ, ni Bizita, ani Aribona, ni Bigita, ani Abagita, ni Zetari ani Karikasi, olu mɔgɔ wolonwula le tun b'a ka soo kɔnɔ baara la.b A ko 11u ka ta'a ka muso Vasiti wele ka na n'a ka masaya fugulan ye a kuun na, janko k'a ka cɛɲa yira mɔgɔbabaw ni jama la bari a tun cɛɛ ka ɲi kosɔbɛ. 12Nga masacɛ ka baaradenw tagara cii fɔ masacɛ ka muso Vasiti ye, a banna ko ale te taga, o la, masacɛ dimina kosɔbɛ! 13Masacɛ y'a ka kolɔnbagaw ɲininga, bari masacɛ ka koow bɛɛ tun be to ka kɛ ten o waati la, mɔgɔ minw be sariya lɔn, olu le b'a ka koo filɛ k'a ɲanabɔ. 14Koɲanabagaw tun ye Karisena ni Setari ani Adimata ni Tarisisi ani Mɛrɛsi ni Marisena, ani Memukan ye, olu ye Pɛrɛsi ni Mɛdi ka ɲamɔgɔ wolonwula ye, olu le tun tuguni be masacɛ kɔ, n'u be se k'a ye. 15A y'u ɲininga ko: «Sariya jumɛn le ka kan ka boli ne ka muso Vasiti kan, bari a banna ka na ne ka weleli la, ne tun ye n ka baaradenw ci min na.»

16O la, Memukan y'a fɔ a ye a ka ɲamɔgɔbabaw ɲana ko: «Masacɛ ka muso Vasiti ma kojugu kɛ masacɛ dama na do, a y'a kɛ ɲamɔgɔbaba nunu bɛɛ le la, ni maraw bɛɛ mɔgɔw la. 17Bari musow bɛɛ bena koo nin mɛn, u bena to k'u cɛɛw dɔgɔya ten, ka to k'a fɔ ko masacɛ Sɛrisɛsi tun ko u ka ta'a ka muso Vasiti wele ka na, a ma taga do. 18K'a ta bii ma, Pɛrɛsi ni Mɛdi ka ɲamɔgɔbabaw ka musow minw ye masacɛ ka muso ka koo nin mɛn, olu ben'a daminɛ k'o ɲɔgɔn le kɛ u cɛɛw la, o dɔgɔyako bena na ni dimi ye. 19Masacɛ, n'i be sɔn, sɛbɛ dɔ be kɛ i tɔgɔ la, o niin ka don Pɛrɛsi ni Mɛdi jamana ka sariya la, a man kan ka yɛlɛma fewu, o ye masacɛ ka sariya siginin ye, ko Vasiti tena taga masacɛ Sɛrisɛsi ɲakɔrɔ tugu, masacɛ ben'a lɔyɔrɔ di muso dɔ wɛrɛ ma min ka fisa n'a ye. 20Ni masacɛ ka sariya nin mɛnn'a ka jamanaba nin bɛɛ kɔnɔ, o tuma na, musow bɛɛ bena u cɛɛw boɲa, a fɛntigiw fara a fantanw kan.» 21O kuma nin diyara masacɛ ni ɲamɔgɔbabaw ye. Memukan y'a fɔ cogo min na, masacɛ y'a kɛ ten. 22A ye batakiw ci a ka maraw bɛɛ la, ka kɛɲɛ ni siyakanw bɛɛ ka sɛbɛncogo ye maraw kɔnɔ. A tun fɔra o batakiw kɔnɔ ko cɛɛw le ka kan ka kɛ u ka soo kuntigi ye, ani a ka siyakan le ka kan ka fɔ a ka soo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index