Search form

Ɛst 2

Ɛsitɛri be kɛ masacɛ muso ye

1O koo nunu tɛmɛnin kɔ, masacɛ Sɛrisɛsi dusu sumana tuma min na, a hakili jigira Vasiti la n'a ka koo kɛnin na, ani min latigɛr'a kama. 2Mɔgɔ minw tun be baara kɛ masacɛ ye, olu y'a fɔ ko: «Fɔɔ an ka sunguruɲumanw ɲini ka na u di masacɛ ma, minw ma cɛko lɔn fɔlɔ.» 3U ko masacɛ ka mɔgɔw woloma k'u sigi a ka maraw bɛɛ la, u ka sunguruɲumanw woloma minw ma cɛko lɔn fɔlɔ, ka na n'u ye Suzi, min ye masadugu ye, ka na u bila musow ka luu kɔnɔ, a ka baarakɛla Ege ka to k'u kɔlɔsi. Masacɛ tun y'ale kɔɔ bɔ k'a kɛ a ka musow kɔlɔsibaga ye, ale ka kan k'u ka yɛrɛlalagafɛn bɛɛ d'u ma. 4Ko ni sunguru min koo nana diya masacɛ ye, o le bena kɛ masacɛ ka muso ye Vasiti nɔɔ na. O diyara masacɛ ye, u y'a kɛ ten fana.

5O y'a sɔrɔ cɛɛ dɔ tun be Suzi, min ye masadugu ye, zuwifu tun lo. A tɔgɔ ko Maridose, a facɛ tun ye Yayiri ye, ale fana faa tun ye Simeyi ye, Simeyi faa tun ye Kisi ye. Bɛnzamɛn kɔmɔgɔ tun lo. 6- Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri tun ye Zuda masacɛ Yoyakin ni mɔgɔ minw minɛ jɔnya la, ka bɔ Zeruzalɛmu ka taga n'u ye Babilɔni, a niin tun be olu la. 7A facɛfitini denmuso Adasa, min ye Ɛsitɛri ye, tun b'a fɛ lamɔ na, bari a faa n'a baa tun te yen. Sunguru nin tun cɛɛ ka ɲi kosɔbɛ, a filɛ tun ka di. A facɛ n'a bamuso tun sara tuma min na, Maridose y'a ta k'a kɛ a ka lamɔden ye.

8Masacɛ ka cii fɔra tuma min na, u ye sunguru caaman lajɛn Suzi, min ye masadugu ye. Ege le tun b'u kɔlɔsira. Ɛsitɛri tun minɛna ka taga masacɛ ka soo fana, masacɛ ka sunguruw kɔlɔsibaga Ege le tun b'a kɔlɔsira. 9Sunguru nin koo diyara Ege ye. A ye yɛrɛlalagafɛnw d'a ma joona joona n'a ka balo, ka tila ka baaraden musoman wolonwula woloma k'u bɔ masacɛ ka soo k'u d'a ma, ani ka yɔrɔɲuman woloma musow ka soo kɔnɔ k'o d'a ma, ale n'a ka baaraden nunu. 10Ɛsitɛri tun ma sɔn k'a ka siya n'a ka mɔgɔw koo fɔ, bari Maridose tun y'a fɔ ka gwɛlɛya a ye. 11Loon o loon, Maridose tun be to ka taga munumunu masacɛ ka musow ka luu daa la, waasa k'a lɔn ni Ɛsitɛri be cogo min na, ani u b'a minɛ cogo min na.

12Ni sunguru min ka yɛrɛlalagawaati tun banna, a be taga masacɛ fɛ. U tun b'u yɛrɛ lalaga kalo tan ni fila kɔnɔ, ka kɛɲɛ n'u ka koo latigɛnin ye musow ka yɛrɛlalaga cogo la. U tun be kalo wɔɔrɔ kɛ n'u be to ka tulu kasadiman mɔ, ka kalo wɔɔrɔ wɛrɛ kɛ, n'u be to ka tulu mɔ min be muso fari nugu, ani fɛɛn kasadiman. 13Sunguru nunu tun be to ka taga masacɛ fɛ cogo min na, o filɛ. N'u tun ko u be bɔ ka taga masacɛ ka soo kɔnɔ tuma min na, n'u be fɛɛn min fɛ ka taga n'a ye, u tun b'o d'u ma. 14U tun be to ka taga wulafɛ masacɛ fɛ, dugusagwɛ sɔgɔma u b'a minɛ ka taga n'a ye masacɛ ka gɛrɛfɛmusow ka luu kɔnɔ, Saasigazi fɛ, min tun ye masacɛ ka baarakɛla dɔ ye, n'a be masacɛ ka gɛrɛfɛmusow kɔlɔsira. O sunguru nin te kɔsegi ka taga masacɛ fɛ tugu, fɔɔ ni masacɛ mako le b'a la, ani n'a y'a tɔgɔ wele ko a ka na.

15Maridose facɛfitini Abiyayili denmuso Ɛsitɛri, Maridose tun ye min lamɔ, ale taalon sera masacɛ ka soo kɔnɔ tuma min na, masacɛ ka sunguruw kɔlɔsibaga Ege tun ye min fɔ a ye, a ma fɛɛn wɛrɛ daali o kɔ. Ɛsitɛri koo diyar'a yebagaw bɛɛ ye. 16Masacɛ Sɛrisɛsi ka masaya saan wolonwulanan kalo tannan na, min ye *Tebɛti kalo ye, u tagara ni Ɛsitɛri ye o loon masacɛ fɛ. 17Ɛsitɛri koo diyar'a ye ka tɛmɛ muso tɔw bɛɛ kan, a jarabir'a la ka tɛmɛ sunguruw bɛɛ kan. A ye masafugulan biri a kuun na, a kɛra ten, Ɛsitɛri kɛra masacɛ ka muso ye ka bila Vasiti nɔɔ na. 18Masacɛ ye ɲanagwɛba sigi ɲamɔgɔbabaw, n'a ka baaradenw bɛɛ ye, janko ka Ɛsitɛri boɲa. A tun y'a latigɛ ko mɔgɔ si kana baara kɛ o loon na a ka maraw bɛɛ kɔnɔ, a ye fɛɛn caaman nin mɔgɔw la o loon na. 19U tun be sunguruw lajɛnn'a siɲɛ filanan na tuma min na, o y'a sɔrɔ Maridose tun be masacɛ ka baara la. 20Ɛsitɛri tun ma sɔn k'a ka siya n'a ka mɔgɔw yira fɔlɔ, bari Maridose tun ye kangari la a ye o kama. A tun tora o kantigiya la i n'a fɔ a tun be to k'a kɛ cogo min na k'a to Maridose bolo.

Janfa be siri masacɛ kama

21Maridose tun be baara la masacɛ ka luu kɔnɔ tuma min na, masacɛ ka luu daa kɔlɔsibaga Bigitan ni Tɛrɛsi dimina kosɔbɛ k'a latigɛ k'u bena masacɛ Sɛrisɛsi faga. 22Maridose bɔra o kala ma, k'a fɔ masacɛ muso Ɛsitɛri ye, ale fana y'a fɔ masacɛ ye ko Maridose le ko ten. 23U y'a sɛgɛsɛgɛ ka ta'a sɔrɔ ko tiɲɛ lo. U ye mɔgɔ fila nunu kaan dulon lɔgɔ la. U ye koo nin sɛbɛn, loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ masacɛ ɲana.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index