Search form

Ɛst 4

Maridose be Ɛsitɛri daali

1Maridose y'o koo bɛɛ mɛn tuma min na, a y'a ka fani faran, ka dusukasifani ta k'o don, ka bugurigwɛ kɛ a yɛrɛ kan. O kɔ, a donna dugu kɔnɔ ka to ka kule kosɔbɛ. 2A tagara se masacɛ ka luu daa la ka lɔ, bari a tun latigɛra ko dusukasifani be mɔgɔ min kaan na, o tigi man kan ka don yen.

3Masacɛ ka cii ser'a ka mara o mara kɔnɔ, o yɔrɔ zuwifuw tun be makari la. U tun be to ka suun don, ka kasi kosɔbɛ. U caaman tun be to ka dusukasifaniw don ka la bugurigwɛ la.

4Ɛsitɛri ka baaraden musomanw, ni masacɛ ka muso kɔlɔsibagaw donna k'o fɔ Ɛsitɛri ye. A hakili ɲagamina kosɔbɛ, a ye fani di k'u ka taga di Maridose ma janko a ka dusukasifani bɔ a kaan na, nga Maridose ma sɔn. 5Kɔlɔsibaga nunu cɛma, masacɛ tun ye Ɛsitɛri ka koo don minw bolo, olu dɔ tun be yen min tɔgɔ ko Ataki. Ɛsitɛri y'ale ci ko a ka taga Maridose ɲininga, ko mun le kɛra, ani k'o sɔrɔla cogo di. 6Ataki tagara Maridose fɛ dugu forobayɔrɔ la, masacɛ ka luu daa la. 7Koo minw kɛra, Maridose y'o bɛɛ ɲafɔ Ataki ye. Aman tun ko ni masacɛ sɔnna zuwifuw ka faga ma, ko a bena warida min don a ka nafolo marayɔrɔ la, a y'o daa fɔ Ataki ye. 8U fagako min tun fɔra Suzi dugu kɔnɔ, a y'o sɛbɛ dɔ di Ataki ma, janko a ka taga o yira Ɛsitɛri la k'a ɲafɔ a ye. A y'a ɲini Ɛsitɛri fɛ ko a ka taga masacɛ fɛ k'a daali ko a ka sabali ka makari a ka siya la. 9Ataki kɔsegira ka na Maridose ka kuma fɔ Ɛsitɛri ye. 10Ɛsitɛri kɔsegira ka Ataki ci Maridose fɛ tugu k'a fɔ a ye ko: 11«Masacɛ ka baaradenw n'a ka mara mɔgɔw bɛɛ b'a lɔn ko sariya dɔ be yen min b'a yira ko cɛɛ fara muso kan, ni mɔgɔ min donna masacɛ ka luu ɲafɛla la ni masacɛ m'a tigi wele, u b'o tigi faga, fɔɔ n'a y'a ka bere sanulaman wili ka sin min ma, o tigi le be kisi. A tile bi saba do ye nin ye, masacɛ ma ne wele ka ta'a fɛ.»

12O kuma tagara fɔ Maridose ye yɔrɔ min na, 13a ye Ɛsitɛri jaabi ko: «Kan'a miiri ko e ni zuwifu tɔw te kelen ye, k'o la, e bena kisi, bari e be masacɛ ka soo. 14N'i jera n'i ma foyi fɔ sisan, zuwifuw bena dɛmɛ sɔrɔ ka kisi sababu wɛrɛ la. Ele n'i faa ka somɔgɔw bena halaki. E Ɛsitɛri kɛra masacɛ ka muso ye, nin le kama wa, jɔn b'o lɔn?» 15O kɔ, Ɛsitɛri ye cii bila ka ta'a fɔ a ye ko: 16«Taga Suzi dugu kɔnɔ zuwifuw bɛɛ lajɛn. Aw ka suun don ne kama. Aw kana dumuni kɛ, aw kana minni kɛ tile saba kɔnɔ, suu fara tile kan. Ne fana bena suun don ni n ka baaraden musomanw ye, o kɔ, ne bena don masacɛ fɛ, hali n'o sariya nin be yen. N sara wo, n ma sa wo, o bɛɛ ka kan.» 17Ɛsitɛri ye fɛɛn min fɔ Maridose ye, a tagara o bɛɛ kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index