Search form

Ɛst 5

Ɛsitɛri be taga masacɛ fɛ

1Tile sabanan loon, Ɛsitɛri y'a ka masamusofaniw don ka taga don masacɛ ka luu ɲafɛla la ka lɔ a ka boon daa la. O y'a sɔrɔ masacɛ tun siginin be a ka masasigilan kan a ka soo kɔnɔ k'a ɲaa sin soo donda la. 2A y'a ka muso Ɛsitɛri lɔnin ye tuma min na a ka luu kɔnɔ, a koo diyar'a ye. A y'a ka sanubere wili k'a sin a ma. Ɛsitɛri gwɛrɛla ka maga bere nin dakun na.

3A ye Ɛsitɛri ɲininga ko: «Masamuso Ɛsitɛri, mun le kɛra? I be mun le fɛ? Hali n'a kɛra ne ka mara tilan kelen ye, ne b'a d'i ma.» 4Ɛsitɛri y'a fɔ a ye ko: «Ne ye dumuni labɛn masacɛ ye. N'i sɔnna, i ka na ni Aman ye o dumuyɔrɔ la bii.» 5Masacɛ y'a fɔ k'u ka taga Aman wele joona joona, janko u ka taga i n'a fɔ Ɛsitɛri y'a ɲini a fɛ cogo min na. Masacɛ ni Aman tagara Ɛsitɛri ka dumuni kɛyɔrɔ la. 6K'u to duvɛn min na, masacɛ y'a fɔ Ɛsitɛri ye ko: «I be mun le fɛ? O bena d'i ma. I b'a fɛ n ka mun le kɛ i ye? Hali n'a kɛra ne ka mara tilan kelen ye, n b'a d'i ma.» 7Ɛsitɛri y'a jaabi ko: «Ne be fɛɛn min fɛ, ne be fɛɛn min ɲinina, o filɛ nin ye: 8Ni ne koo ka di masacɛ ye, n'a be sɔn ne ka daali ma, ka ne ka laɲini kɛ n ye, masacɛ ni Aman ka kɔsegi ka na sini tugu ne ka dumuni labɛn aw ye. Ne bena masacɛ jaabi sini.»

Aman b'a fɛ ka Maridose faga

9O loon na, Aman nisɔndiyaninba le bɔra. Nga a tagara Maridose sɔrɔ masacɛ ka luu daa la tuma min na, ale ma wili, a ma magamaga yɛrɛ a ɲakɔrɔ k'a boɲa, Aman dimina Maridose kɔrɔ kosɔbɛ. 10O bɛɛ n'a ta, a sera k'a yɛrɛ minɛ, ka tɛmɛ ka ta'a ka soo. A ser'a ka soo tuma min na, a ye mɔgɔ bila ka ta'a teriw n'a ka muso Zɛrɛsi wele. 11Aman y'a daminɛ k'a ka nafoloba, n'a deenw ka caya koo fɔ u ye. Masacɛ ye boɲa min la a kan, n'a kɛra masacɛ ka baara kuntigi, ni baaradenw bɛɛ kuntigi ye cogo min na, a y'o bɛɛ fɔ u ye. 12A y'a fɔ tugu ko: «O dama tɛ, masacɛ ka muso Ɛsitɛri ye ne kelen, ni masacɛ le wele a ka dumuni labɛnnin na, a ye ne ni masacɛ wele sini tugu. 13Nga ni ne ye zuwifucɛ Maridose nin siginin ye masacɛ ka luu daa la, o koo bɛɛ be kɛ fuu ye ne ɲana.» 14A ka muso Zɛrɛsi n'a teriw bɛɛ y'a fɔ a ye ko: «To u be lɔgɔ dɔ labɛn min jaɲa be mɛtɛrɛ mugan ni duuru ɲɔgɔn bɔ, sini sɔgɔma i k'a ɲini masacɛ fɛ, u ka Maridose dulon o lɔgɔ nin kan. O la, i nisɔndiyanin bena taga ni masacɛ ye dumuni nin kɛyɔrɔ la.» O kuma diyara Aman ye, a y'a kɛ u ye lɔgɔ nin lalaga.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index