Search form

Ɛst 7

Aman fagako

1Masacɛ ni Aman tagara masacɛ ka muso Ɛsitɛri ka dumuni kɛyɔrɔ la. 2O loon filanan nin na, k'u to duvɛn min na, masacɛ ye Ɛsitɛri ɲininga tugu ko: «Masamuso Ɛsitɛri, i be mun le fɛ? O bena d'i ma. I be mun le ɲinina? Hali n'a kɛra ne ka mara tilan kelen ye, n'i b'a fɛ, ne ben'a d'i ma.» 3O tuma na, a y'a fɔ masacɛ ye ko: «Ni ne koo ka di ele masacɛ ye, n'i be sɔn ka ne nii kisi, ani ne ka siya fana, o le ye ne ka ɲinifɛn ye masacɛ fɛ ani n ka daalili. 4Bari ne ni n ka siya feerela, janko u k'an halaki, k'an faga ka ban pewu. N'u yɛrɛ tun y'an feere ka kɛ jɔɔnw ye dama, ne tun tena foyi fɔ, bari o tun tena masacɛ sigɛnkun bɔ.»

5Masacɛ y'a ka muso Ɛsitɛri ɲininga ko: «O tigi nin ye jɔn ye? Min b'a fɛ k'o kɛ, ale be min?» 6Ɛsitɛri y'a fɔ k'o cɛnnikɛbaga nin n'o jugu nin ye Aman ye, mɔgɔjugu nin! Siranya ye Aman minɛ k'a to masacɛ n'a ka muso ɲakɔrɔ. 7Masacɛ dimininba wilila ka bɔ dumunikɛyɔrɔ la ka ta'a ka nankɔ kɔnɔ. Aman tora yen ko a be masacɛ ka muso Ɛsitɛri daali janko u kan'a faga, bari a tun y'a ye ko ale fagako le be masacɛ kɔnɔ ka ban. 8Masacɛ bɔtɔ a ka nankɔ kɔnɔ n'a be nana dumunikɛso kɔnɔ, Ɛsitɛri fɛ kalaka kan, Aman tun be yi. Masacɛ kabara k'a fɔ ko: «O n'a ta bɛɛ a b'a fɛ ka ben masamuso kan n ka soo kɔnɔ ni n be yen!» O kuma nin fɔtɔ masacɛ fɛ, u ye fani biri Aman ɲaa kan.d 9Masacɛ ka baaraden Aribona y'a fɔ masacɛ ye ko Aman yɛrɛ tun ye lɔgɔ lalaga Maridose faga kama, min tun ye koɲuman kɛ masacɛ ye, k'o lɔgɔ nin be Aman ka soo, a jaɲa be mɛtɛrɛ mugan ni duuru ɲɔgɔn bɔ. Masacɛ y'a fɔ ko u ka taga Aman yɛrɛ dulon o kan. 10Aman tun ye lɔgɔ min lalaga Maridose faga kama, u y'ale yɛrɛ le dulon o kan. O kɔ, masacɛ dusu sumana.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index