Search form

Ɛst 8

1O loon kelen yɛrɛ la, masacɛ Sɛrisɛsi ye Aman ka soo bɛɛ di a ka muso Ɛsitɛri ma, Aman min tun kɛra zuwifuw jugu ye. O loon yɛrɛ la fana, Maridose tagara to masacɛ kɔrɔ, bari Ɛsitɛri tun y'a fɔ ko Maridose ye ale ka mɔgɔ dɔ ye. 2Masacɛ tun y'a ka bololanigɛ min di Aman ma ka sɔrɔ k'a minɛ a fɛ, a y'o bɔ k'a di Maridose ma. Ɛsitɛri fana ye Maridose sigi Aman ka soo kunna.

3O kɔ, Ɛsitɛri tagar'a kunbiri gwan masacɛ ɲakɔrɔ ka kuma a fɛ tugu. A tun be kasira k'a daali ko a k'a to Agagi kɔmɔgɔ Aman ye baarajugu min ŋaniya zuwifuw kama, o ka dabila.

Masacɛ be sariya dɔ sigi zuwifuw kosɔn

4Masacɛ y'a ka sanubere wili k'a sin Ɛsitɛri ma, a wilila ka lɔ masacɛ ɲafɛ, 5k'a fɔ a ye ko: «Masacɛ, n'i be sɔn, ni ne koo ka d'i ye, n'i y'a ye ko koo nin ka ɲi, ani ko ne koo ka d'i ye sɔbɛ la, a to u be sɛbɛ dɔ sɛbɛn min b'a yira ko Agagi kɔmɔgɔ Amedata dencɛ Aman ka bataki kɔnɔnako daa fagara, a tun ye min latigɛ k'a sɛbɛn janko u k'i ka maraw bɛɛ kɔnɔ zuwifuw faga. 6Kojugu min bena ne ka siya sɔrɔ, ne be se k'o muɲu cogo di? Ne bena to ka ne ka siya halakitɔ filɛ cogo di?»

7O la, masacɛ Sɛrisɛsi y'a fɔ a ka muso Ɛsitɛri ni zuwifucɛ Maridose ye ko: «Ne ye Aman ka soo di e Ɛsitɛri ma, Aman yɛrɛ dulonna ka ban lɔgɔ kan, bari a tun wilila zuwifuw kama. 8Aw yɛrɛ ka bataki dɔ sɛbɛn ni ne masacɛ tɔgɔ ye, ka zuwifuw dɛmɛ, sɛbɛncogo min ka di aw ye, ka taamasiɲɛ kɛ a kan ni ne masacɛ ka bololanigɛ ye, bari n'u ye bataki min sɛbɛn ka taamasiɲɛ la a kan ni masacɛ ka bololanigɛ ye, mɔgɔ te se k'o kɔnɔnakuma yɛlɛma.» 9O waati yɛrɛ la, u ye masacɛ ka sɛbɛnnikɛlaw wele. U ye batakiw sɛbɛn, ka kɛɲɛ ni Maridose ka fɔta bɛɛ ye, saan nin kalo sabanan tile mugan ni saba loon, min ye *Siwan kalo ye, k'u ci zuwifuw ni masacɛ ka dakɔrɔsigiw ma, ni masacɛ ka lasigidenw, an'a ka mara kɛmɛ ni mugan ni wolonwula kuntigiw ma, k'a ta Ɛndi jamana na fɔɔ ka ta'a bila Etiyopi jamana na. U y'a sɛbɛn ka kɛɲɛ ni mara kelen kelen bɛɛ ka siyakan n'u ka sɛbɛnni kɛcogo ye, ka zuwifuw ta sɛbɛn ka kɛɲɛ n'u ka kaan sɛbɛncogo ye fana. 10U ye bataki nunu sɛbɛn ni masacɛ Sɛrisɛsi tɔgɔ ye, ani ka taamasiɲɛ la u kan n'a ka bololanigɛ ye. Bataki nunu dibagaw tun yɛlɛla soo ɲanamanw kan minw tun be masacɛ ka bila la. 11Masacɛ tun ye sira di zuwifuw ma duguw bɛɛ kɔnɔ, ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲɔgɔn lajɛn k'u b'u kɛlɛ, n'u kɛra siya o siya ye ka bɔ mara o mara la, k'u ka ɲɔgɔn lajɛn k'o tigiw kɛlɛ k'u faga ka ban pewu, u ni u ka denmisɛnw n'u ka musow, ani k'u ka bololafɛnw ta. 12K'o koo ka kɛ loon kelen na, masacɛ Sɛrisɛsi ka maraw bɛɛ kɔnɔ, saan kalo tan ni filanan tile tan ni saba loon, min ye *Adari kalo ye. 13O bataki nunu tun ka kan ka kalan maraw bɛɛ kɔnɔ ka kɛ sariya ye ka fɔ siyaw bɛɛ ɲana janko zuwifuw labɛnnin ka sɔrɔ o loon na k'u mɔnɛ bɔ u juguw la. 14Ka kɛɲɛ ni masacɛ ka fɔta ye, bataki nunu dibagaw yɛlɛla masacɛ ka soow kan ka teliya ka taga n'u ye. Sɛbɛ nin dɔ kalanna fana Suzi dugu kɔnɔ min tun ye masadugu ye.

15O kɔ, Maridose bɔra masacɛ ka soo kɔnɔ, masafani tun b'a kaan na, fani nin tun ɲɛgɛɲɛgɛnin lo, gwɛman ni wuleman tun b'a la. A tun ye masafugulan sanulaman belebeleba biri, ani ka forocaɲuman wuleman don a kaan na. Suzi dugu mɔgɔw nisɔndiyara n'u be pɛrɛnna. 16Hɛrɛ ni nisɔndiya, ani boɲa, o le tun kɛra zuwifuw ta ye o loon na. 17Masacɛ ka cii sera mara o mara kɔnɔ, dugu o dugu kɔnɔ, o yɔrɔ zuwifuw tun nisɔndiyara kosɔbɛ, ka ɲanagwɛ, ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. Jamana kɔnɔ siya wɛrɛ caaman y'u yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ zuwifuw ye, bari u tun be siran u ɲa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index