Search form

Ɛst 9

Zuwifuw b'u mɔnɛ bɔ

1Saan kalo tan ni filanan tile tan ni sabanan loon, n'o ye *Adari kalo ye, ka kɛɲɛ ni masacɛ ka sariya n'a ka sira dinin ye, zuwifuw juguw tun be miiri k'olu le bena se u kɔrɔ loon min na, a ma kɛ ten tugu, zuwifuw le yɛlɛmana ka se u juguw kɔrɔ. 2Zuwifu minw tun be masacɛ Sɛrisɛsi ka maraw bɛɛ n'u duguw kɔnɔ, olu ye ɲɔgɔn lajɛn, mɔgɔ minw tun b'a fɛ k'u halaki, u wilila olu kama. Mɔgɔ si tun te se ka lɔ u ɲakɔrɔ, bari siya tɔw bɛɛ tun siranna u ɲa kosɔbɛ. 3Masacɛ ka mara bɛɛ kuntigiw n'a ka dakɔrɔsigiw, n'a ka lasigidenw, n'a ka baarakɛlaw tun be zuwifuw dɛmɛ, bari u tun be siran Maridose ɲa kosɔbɛ. 4Maridose tun kɛra mɔgɔbaba ye masacɛ ka soo kɔnɔ, a tɔgɔ bɔra fɔɔ ka se maraw bɛɛ la, a tun be barika sɔrɔla ka taga ɲa.

5Zuwifuw y'u juguw bɛɛ faga ni murujanjanw ye, k'u halaki k'u ban pewu. U y'u sago kɛ u juguw la. 6Zuwifuw tun ye mɔgɔ kɛmɛ duuru le faga Suzi dugu kɔnɔ min ye masadugu ye. 7U ye Parisandata faga, ani Dalifɔn, ni Asipata, 8ani Porata, ni Adaliya, ni Aridata, 9ani Parimasita, ni Arizayi, ani Aridayi, ni Wayizata, 10minw tun ye u jugu, Amedata dencɛ Aman, ka deen tan ye. Nga u ma u bololafɛnw ta. 11O loon kelen na, mɔgɔ minw tun fagara Suzi dugu kɔnɔ, min ye masadugu ye, u nana o daa fɔ masacɛ ye.

12A y'a fɔ a ka muso Ɛsitɛri ye ko: «Zuwifuw ye mɔgɔ kɛmɛ duuru faga Suzi dugu kɔnɔ min ye masadugu ye, ani Aman deen tan fana. U ye mun le kɛ ne ka mara tɔ nunu kɔnɔ sa? I be mun le fɛ tugu? N bena o kɛ i ye. I be mun le ɲini tugu? N be o kɛ i ye.» 13Ɛsitɛri y'a fɔ masacɛ ye ko n'a be sɔn, ko a ka sira di zuwifuw ma, minw be Suzi dugu kɔnɔ, u k'o ɲɔgɔn kɛ tugu sini ka kɛɲɛ ni masacɛ ka sira dinin ye bii, ani k'u ka Aman deen tan nunu dulon lɔgɔ kan. 14Masacɛ ye sira di, u y'o fɔ Suzi dugu kɔnɔ, u ye Aman deen mɔgɔ tan nunu dulon lɔgɔ kan. 15Zuwifu minw tun be Suzi dugu kɔnɔ, olu ye ɲɔgɔn lajɛn Adari kalo tile tan ni naaninan loon tugu, ka mɔgɔ kɛmɛ saba faga Suzi dugu kɔnɔ, nga u ma maga u bololafɛnw na.

16Zuwifu tɔw minw tun be masacɛ ka maraw la, olu ye ɲɔgɔn lajɛn k'u juguw kɛlɛ janko k'u yɛrɛ kisi. U banbana o lonɲuman nin na k'u yɛrɛ bɔsi u juguw bolo. U y'u faga fɔɔ ka se mɔgɔ waa bi wolonwula ni duuru (75 000). Nga u ma maga u bololafɛnw na.

Zuwifuw ka ɲanagwɛ

17O koow kɛra *Adari kalo tile tan ni sabanan loon. Tile tan ni naaninan loon na, zuwifuw lafiɲɛna ka ɲanagwɛ kɛ, ka nisɔndiya. 18Minw be Suzi dugu kɔnɔ, olu ye ɲɔgɔn lajɛn kalo tile tan ni sabanan loon, ani a tile tan ni naaninan loon fana. Kalo nin tile tan ni duurunan loon, olu fana lafiɲɛna ka ɲanagwɛ kɛ, ka nisɔndiya. 19O le y'a to zuwifu minw be kongoduguw kɔnɔ, olu be Adari kalo tile tan ni naaninan loon le kɛ u ka ɲanagwɛlon ye ka nisɔndiya kosɔbɛ, ka to ka fɛɛn dɔw di ɲɔgɔn ma.

20Maridose y'o koow sɛbɛn k'o ci zuwifuw bɛɛ ma minw yɔrɔ tun ka surun ani minw yɔrɔ tun ka jan, masacɛ Sɛrɛsɛsi ka maraw bɛɛ la, 21k'a fɔ u ye k'u ka ɲanagwɛ kɛ saan o saan Adari kalo tile tan ni naaninan loon, ani a tile tan ni duurunan loon, 22u k'u jati loonw ye u ye hɛrɛ sɔrɔ minw na, k'u yɛrɛ bɔsi u juguw bolo, ani k'u jati kalo ye, u ka dusukasi yɛlɛmana ka kɛ nisɔndiya ye, u ka nisɔngoya yɛlɛmana ka kɛ ɲanagwɛ ye min na. Ko u ka ɲanagwɛ, ka nisɔndiya o loon nunu na, ka to ka dumuni di ɲɔgɔn ma, ani ka dɛsɛbagatɔw sɔn. 23Zuwifuw y'a latigɛ ko u tun y'a daminɛ ka koo min kɛ ka ban, ani Maridose ye min sɛbɛn, k'u bena o kɛ. 24- Bari Agagi kɔmɔgɔ Amedata dencɛ Aman min tun ye zuwifuw jugu ye, ale tun y'u fagako latigɛ. A tun ye *kalabon le kɛ, u tun be min wele ko Purimu, waasa ka se k'u faga k'u halaki pewu. 25Nga Ɛsitɛri tun tagara masacɛ fɛ, o la,e masacɛ y'a fɔ ani k'a sɛbɛn ko Aman ye kojugu min labɛn zuwifuw kama, o ka segi ka ben a yɛrɛ kuun na, ko ka Aman n'a deenw dulon lɔgɔ kan.

26O le y'a to, u y'o loon nunu wele ko Purimu ɲanagwɛlon. O bataki nin kɔnɔnakuma kosɔn, u tun ye fɛɛn minw ye ani koo minw kɛra u la, o bɛɛ kosɔn, 27Zuwifuw y'a latigɛ u ni u kɔmɔgɔw ye, ani mɔgɔ minw tugura u kɔ, k'u bena to k'o loon fila nunu bato saan o saan o waati kelen na, ka kɛɲɛ ni min fɔr'a kɛcogo la. 28U kɔmɔgɔw bɛɛ ka kan k'u hakili to o loon nunu na, k'u bato u ka soow kɔnɔ ni maraw bɛɛ kɔnɔ ani dugubabaw bɛɛ kɔnɔ. Ko Purimu ɲanagwɛ kɛli man kan ka dabila abada zuwifuw fɛ, ani u kɔmɔgɔw ka kan k'u hakili to a la.

29Abiyayili denmuso Ɛsitɛri, n'o ye masacɛ muso ye, ani zuwifucɛ Maridose ye sɛbɛ dɔ ci tugu janko ka se ka loon nunu wajibiya, min koo fɔra sɛbɛ dɔ nin kɔnɔ. 30U ye batikiw ci masacɛ Sɛrisɛsi ka mara kɛmɛ ni mugan ni wolonwula kɔnɔ zuwifuw bɛɛ ma. Hakilisigi kuma ni hɛrɛkuma le tun be bataki nunu kɔnɔ. 31U cira janko Purimu ɲanagwɛlon nunu kɛwaati ka yira, ka kɛɲɛ ni zuwifucɛ Maridose ni masacɛ ka muso Ɛsitɛri ka koo latigɛli ye. U ye min latigɛ u yɛrɛw ye n'u deenw ye, u bena suun don ka kasi loon minw na. 32A kɛra ten, Ɛsitɛri ka sɛbɛ sera ka Purimu ɲanagwɛlon nunu koo wajibiya, ani u y'o koo sɛbɛn sɛbɛ dɔ kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index