Search form

Ɛst int

Kunnafoni

Zuwifumuso dɔ koo le fɔra Ɛsitɛri ka kitabu kɔnɔ, min tun y'a nii saraka a ka siya kisili kama. Muso nin tɔgɔ tun ko Ɛsitɛri, o kama a tɔgɔ lara kitabu nin kan.

O koo nin kɛra pɛrɛsiw ka masacɛ Sɛrisɛsi ka tile la. O waati la, zuwifu caaman tun kɔsegira u yɛrɛ ka jamana na. Nga, u dɔw tun tora pɛrɛsiw ka jamana na. Pɛrɛsiw ka masacɛ y'a ka muso furu sa ka Ɛsitɛri furu. Ɛsitɛri tun ye zuwifusunguru ye, a tun cɛɛ ka ɲi haali. O waati kelen na fana, masacɛ ka dakɔrɔsigi dɔ tun be yen, a tɔgɔ ko Aman. Ale ye janfa dɔ siri janko ka zuwifuw bɛɛ halaki ka ban pewu. Ɛsitɛri facɛfitini deen Maridose bɔra o kala ma, ale ni Ɛsitɛri sera k'u ka siya kisi halakili ma.

Ala tɔgɔ kɔni ma fɔ kitabu nin kɔnɔ, nga Ala b'a ka jama dɛmɛ cogo min na, kitabu nin b'o yira. Ɛsitɛri facɛfitini deen y'a fɔ a ye ko:

«E Ɛsitɛri kɛra masacɛ ka muso ye, nin le kama wa, jɔn b'o lɔn?» (4.14)

Zuwifuw ka ɲanagwɛ min tɔgɔ ko Purimu, o bɔyɔrɔ n'a kɔrɔ be fɔ kitabu nin kɔnɔ.

Kitabu nin tilancogo

Ɛsitɛri be kɛ masamuso ye 1.1—223

Aman ka janfa siriko 3.1-15

Maridose be kuma Ɛsitɛri fɛ 4.1-17

Masacɛ be Maridose boɲa 5.1—6.14

Aman ka fagako 7.1-10

Zuwifuw b'u juguw faga 8.1—9.19

Purimu ɲanagwɛ be kɛ 9.20-32

Masacɛ ni Maridose be fanga sɔrɔ kosɔbɛ 10.1-3

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index