Search form

Bɔk 13

Buru funubali ani deen fɔlɔw ka koo

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2- «Aw k'aw dencɛ fɔlɔw bɛɛ di ne ma, ani begɛnw ta fana, Isirayɛlidenw ka dencɛ fɔlɔw, ani begɛnw ta. O bɛɛ ye ne ta ye.»

3Musa y'a fɔ jama ye ko: «Aw bɔra jɔnya la loon min na Ezipiti, aw k'aw hakili to o loon na, saan o saan, ka ɲanagwɛ kɛ o loon na, bari Masaba ye aw bɔ yen ni barika ye. Aw man kan ka buru dumu, fununan be min na. 4Aw be bɔra bii *Abibu kalo la. 5Masaba ye layidu ta aw bɛmaw ye ko a bena kanaanw ni itiw ani amoniw ni iviw ani zebuziw ka jamana di aw ma. Nɔnɔ ni lii ka ca o yɔrɔ la kosɔbɛ, jamana diman lo. N'a y'a kɛ aw donna yen tuma min na, aw ka landa nin kɛ kalo nin na. 6Fununan te buru min na, aw bena o dumu tile wolonwula kɔnɔ. Tile wolonwulanan loon bena kɛ ɲanagwɛlon ye Masaba ye. 7Fununan te buru min na, aw bena o dumu tile wolonwula nunu kɔnɔ. Buru si kana sɔrɔ, fununan be min na, fununan si kana sɔrɔ aw ka jamana yɔrɔ si la. 8O loon na, aw k'a fɔ aw deenw ye ko Masaba ye nin ni nin le kɛ aw ye aw bɔtuma Ezipiti jamana na, ko aw be koo nin kɛ o le kama. 9O bena kɛ aw fɛ i n'a fɔ taamasiɲɛ aw bolo kan, n'aw teen na, k'aw hakili jigi o la ko Masaba ka sariya kuma ka kan ka to aw daa la tuma bɛɛ, bari a y'aw bɔ Ezipiti jamana kɔnɔ a ka sebagaya barika la. 10O la, aw bena landa nin bato a waati latigɛnin na saan o saan.

11«Ni Masaba sera n'aw ɲuman ye kanaanw ka jamana kɔnɔ, k'a di aw ma, i n'a fɔ a ye layidu ta aw, n'aw bɛmaw ye cogo min na, 12- o tuma na, aw k'aw dencɛ fɔlɔw bɛɛ di Masaba ma, n'aw ka begɛnw deen fɔlɔw. Fɛɛn o fɛɛn kɛra cɛman ye, o ye Masaba ta ye. 13Aw bena to ka fali deen fɔlɔ kunmabɔ ni sagaden ye k'o di Masaba ma. N'aw m'o kɛ, aw k'a kuun ci. Aw bena to k'aw dencɛ fɔlɔw kunmabɔ fana. 14Sini ma sini ma, n'aw deenw y'aw ɲininga ko: ‹Nin kɛkun ye mun ye?›, aw k'a fɔ u ye ko: ‹Masaba ye an bɔ Ezipiti jɔnya la ni barika ye. 15Masacɛ tun te sɔnna an ka taga minkɛ, o la, Masaba ye Ezipitikaw deen fɔlɔw, n'u ka begɛnw deen fɔlɔw bɛɛ faga. O le y'a to an be begɛnw deen fɔlɔ cɛmanw bɛɛ di Masaba ma k'o kɛ saraka ye, ani k'an dencɛ fɔlɔw kunmabɔ.› 16Ayiwa, a bena kɛ taamasiɲɛ ye aw fɛ, i n'a fɔ bolo kan taamasiɲɛ ni teen na ta. Bari Masaba y'an bɔ Ezipiti jamana kɔnɔ n'a yɛrɛ ka sebagaya ye.»

Isirayɛlidenw ka koo kongokolon kɔnɔ

17Tuma min na Ezipiti masacɛ ye sira di jama ma, filisiw ka jamana sira tun ka surun, nga Ala m'a kɛ u ka o sira nin minɛ, bari a ko: «N'u y'a ye ko u bena kɛlɛ kɛ yen, n'a sɔrɔ u ka miiri bena yɛlɛma, ka kɔsegi Ezipiti.» 18O la, Ala y'a kɛ jama munumununa ni kongokolon sira ye ka taga Buruku kɔgɔji faan fɛ. Isirayɛlidenw bɔra Ezipiti jamana na tuma min na, u labɛnnin tun lo. 19- Musa ye Yusufu kolow bɔ a kaburu kɔnɔ, ka taga n'u ye, bari Yusufu tun ye Isirayɛlidenw wajibiya ka kali. A ko: «Siga t'a la, Ala bena na aw dɛmɛ ka bɔ yan. N'a y'o kɛ tuma min na, aw ka ne kolow ta ka taga n'u ye.»

20U wilila ka bɔ Sukɔti ka taga sigi Etamu, kongokolon daa la. 21Masaba tun bilara u ɲa tilefɛ, sankaba kɔnɔ janko ka sira yira u la. Sufɛ, a tun be bila u ɲa tasuma kɔnɔ sanfɛ ka yeelen bɔ u ye, janko u ka se ka taama suu ni tile. 22Sankaba nin tun te bɔ jama ɲafɛ tilefɛ, tasuma fana tun te bɔ u ɲa sufɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index