Search form

Bɔk 16

Isirayɛlidenw be ŋunuŋunu

1Isirayɛli jama bɛɛ bɔra Elimu ka taga se Sin kongokolon kɔnɔ, min be Elimu ni Sinayi cɛ. U sera yen kalo filanan tile tan ni duurunan loon, u bɔnin kɔ Ezipiti jamana na. 2K'u to kongokolon kɔnɔ, jama bɛɛ tora ka ŋunuŋunu Musa ni Arɔn kama. 3Isirayɛlidenw y'a fɔ u ye ko: «N'an tun sara Masaba bolo Ezipiti yen, o tun ka fisa! O yɔrɔ la, an tun be sogo ɲimi, ka dumuni kɛ ka fa. Aw do nana n'an ye yan kongokolon nin kɔnɔ janko jama nin bɛɛ ka sa yan kɔngɔ bolo.»

Maanɛ ni kɔnɔw

4- Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Ne bena dumuni jigi aw ye ka bɔ sankolo la i n'a fɔ sanji. Jama bena to k'a bɔ loon o loon, ka dɔ cɛ min be bɛn u ka loon kelen dumuni ma. Ne bena u kɔrɔbɔ ten k'a filɛ ni u bena ne ka kuma bato, walima n'u ten'a bato. 5U bena min cɛ tile wɔɔrɔnan loon, n'u y'o labɛn, o be kɛ tile kelen ta ɲɔgɔn fila ye.»

6O la, Musa ni Arɔn y'a fɔ Isirayɛlidenw bɛɛ ye ko: «Bii wulafɛ, aw ben'a lɔn ko Masaba le y'aw bɔ Ezipiti. 7Sini sɔgɔma, aw bena Masaba ka nɔɔrɔ ye, bari Masaba y'aw ŋunuŋunukan mɛn a kama. Anw ye jɔn ye n'aw be ŋunuŋunu an kama?» 8Musa y'a fɔ tugu ko: «Aw bena Masaba ka nɔɔrɔ ye n'a ye sogo di aw ma bii wulafɛ, aw k'o ɲimi, ka dumuni di aw ma sɔgɔma fɔɔ aw be fa, bari a ye aw ŋunuŋunukan mɛn a koo la. Anw ye jɔn ye? Aw te ŋunuŋununa anw kama dɛ, aw be ŋunuŋununa Masaba le kama.»

9O kɔ, Musa y'a fɔ Arɔn ye ko a k'a fɔ Isirayɛli jama bɛɛ ye ko u ka gwɛrɛ Masaba ɲakɔrɔ, ko bari a y'u ŋunuŋunukan mɛn. 10Ka Arɔn to kuma na Isirayɛli jama bɛɛ fɛ, u y'u ɲaa yɛlɛma ko u be filɛli kɛ kongokolon faan fɛ, Masaba y'a ka nɔɔrɔ yira sankaba cɛma. 11Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 12«Ne ye Isirayɛlidenw ŋunuŋunukan mɛn. I ka ta'a fɔ u ye ko u bena sogo ɲimi wuladafɛ, ka dumuni kɛ ka fa sɔgɔma. O la, u ben'a lɔn ko ne ye Masaba ye, u ka Ala.»

13Wuladafɛ, tukɔnɔwɔlɔnw nana u sigiyɔrɔ bɛɛ fa. O dugusagwɛ, komiji tun be yɔrɔ bɛɛ la k'u sigiyɔrɔ lamini. 14O komiji jiginin kɔ, fɛnmisɛn dɔ tun tora dugukolo kan kongokolon kɔnɔ yen. A tun ka misɛn gwɛman gwɛman i n'a fɔ sanbɛrɛmisɛn. 15- Isirayɛlidenw y'o ye tuma min na, u tora ka ɲɔgɔn ɲininga ko: «Nin ye mun ye?» Bari u tun m'a lɔn fɛɛn min lo. Musa y'a fɔ u ye ko: «Masaba be fɛɛn min d'aw ma ka kɛ aw ka dumuni ye, o lo.» 16Masaba y'a fɔ ko: «Mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ka dɔ cɛ min b'a fa. Sotigi kelen kelen bɛɛ ka dɔ cɛ u ka somɔgɔw ye, mɔgɔ kelen, sinsindennin ɲaa kelen, ka kɛɲɛ n'u ka mɔgɔw daa ye.»

17A fɔra cogo min na, Isirayɛlidenw y'a kɛ ten. Dɔw ye caaman cɛ, dɔw ye dɔɔni cɛ. 18- U y'a suma ni sinsindennin ye tuma min na, u y'a ye ko mɔgɔ min ye caaman cɛ, ale ta ma tɛmɛ a daan kan, min ye dɔɔni cɛ, ale ta fana ma dɛsɛ. Min be kɛɲɛ u ma, u kelen kelen bɛɛ tun ye o le cɛ. 19O kɔ, Musa y'a fɔ u ye ko mɔgɔ si ta tɔɔ man kan ka si. 20O bɛɛ n'a ta, dɔw ma mɛnni kɛ Musa fɛ, olu ta tɔɔ sira. Tumuw donna a la fɔɔ k'a kasa bɔ. O la, Musa dimina u kɔrɔ. 21Sɔgɔma o sɔgɔma, u kelen kelen bɛɛ tun b'a cɛ ka kɛɲɛ n'u makoya ye. Ni tile gwanna, a tun be yeelen ka tunu.

22Tile wɔɔrɔnan loon na, u ye tile fila ta cɛ. U kelen kelen bɛɛ ta bɛnna sinsindennin ɲaa fila ma. Jama ɲamɔgɔw tagara o ɲafɔ Musa ye. 23- Musa y'a fɔ u ye ko: «Masaba ye min fɔ, o filɛ nin ye: ‹Sini ye lafiɲɛlon ye, Masaba ka loon. Aw b'a fɛ ka min tobi, aw k'o tobi bii, aw b'a fɛ ka min barabara, aw k'o barabara bii, k'a tɔɔ mara sini kama.› » 24O la, u ye dɔ bila fɔɔ o dugusagwɛ i ko Musa y'a fɔ cogo min na. A kasa ma bɔ, tumu ma sɔrɔ ka don a la. 25Musa ko: «Aw k'o dumu bii, bari, bii ye lafiɲɛlon ye, o bilara Masaba ye. Aw tena dɔ sɔrɔ bii. 26Aw k'a cɛ tile wɔɔrɔ kɔnɔ, nga tile wolonwulanan loon ye lafiɲɛlon ye, foyi tena sɔrɔ o loon na.»

27O bɛɛ n'a ta, mɔgɔ dɔw bɔra tile wolonwulanan loon na ko u be taga dɔ cɛ, nga u ma foyi sɔrɔ. 28O la, Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Aw bena ban ka ne ka kuma, ni ne ka sariya bato fɔɔ tuma jumɛn? 29Aw k'aw hakili to a la ko ne, Masaba ye lafiɲɛlon di aw ma. O le y'a to ne be tile fila dumuni di aw ma tile wɔɔrɔnan na. Aw bɛɛ ka to aw ka yɔrɔ la tile wolonwulanan loon na, mɔgɔ si kana bɔ a ka yɔrɔ la.»

30O la, jama lafiɲɛna tile wolonwulanan loon na.

31- Isirayɛlidenw ye dumuni nin tɔgɔ la ko maanɛ, a tun be i n'a fɔ suman dɔ kisɛ, min tɔgɔ ko koriyandiri, a gwɛnin tun lo. A tun ka timi i n'a fɔ lidigɛ.

32Musa y'a fɔ ko: «Masaba ko aw ka maanɛ sinsindennin ɲaa kelen mara aw kɔmɔgɔw ye janko ne ye dumuni min di aw ma kongokolon kɔnɔ aw bɔnin kɔ Ezipiti, u ka se k'o ye.» 33- O la, Musa y'a fɔ Arɔn ye ko: «I ka daga ta ka maanɛ sinsindennin ɲaa kelen kɛ a kɔnɔ k'a bila Masaba ɲakɔrɔ janko a ka mara an kɔmɔgɔw ye.» 34Arɔn y'a bila Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ɲafɛ, i ko Masaba y'a fɔ Musa ye cogo min na, janko k'a mara.

35- Isirayɛlidenw ye maanɛ dumu saan bi naani kɔnɔ, fɔɔ ka taga se tuma min na u sera mɔgɔw sigiyɔrɔ la jamana dɔ kɔnɔ. U ye maanɛ dumu fɔɔ ka taga se Kanaan jamana donyɔrɔ ma.

36Sinsindennin nin ɲaa tan le be sinsin fa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index