Search form

Bɔk 17

Jama be ŋunuŋunu tugu

1Isirayɛli jama bɛɛ bɔra Sin kongokolon kɔnɔ ka to ka o yaala ka sigi ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye. U tagara sigi Erefidimu. Jii tun te yen ni jama b'a min. 2O la, u ye Musa kɛlɛ, u ko: «Jii d'an ma, an b'a min.»

Musa y'u jaabi ko: «Mun na aw b'a fɛ ka ne kɛlɛ? Mun na aw be Masaba darabɔ?»

3Minnɔgɔ gwanna jama na o yɔrɔ la. U tora ka ŋunuŋunu Musa kama k'a fɔ ko: «Mun na i ye an minɛ ka bɔ Ezipiti, k'a to anw, n'an deenw, ani an ka begɛnw bena sa minnɔgɔ bolo?»

4Musa kasira Masaba nɔɔ fɛ ko: «Ne ka kan ka mun kɛ jama nin ye? A tora dɔɔni u tun bena ne bon ni kabakuruw ye.»

5Masaba ye Musa jaabi ko: «Taga jama ɲafɛ, e ni Isirayɛli cɛkɔrɔba dɔw. I ye Nili baji gosi ni bere min ye, i ka taga n'ale ye i bolo. 6Ne bena lɔ i ɲa fara kan *Orɛbu kulu kɔrɔ. I ka fara nin gosi, jii bena bɔ a la, jama ben'a min.» Musa y'a kɛ ten Isirayɛli cɛkɔrɔbaw ɲana. 7A y'o yɔrɔ wele ko Masa ani Meriba, bari Isirayɛlidenw ye sɔsɔli kɛ, ani ka Masaba kɔrɔbɔ. U ko: «Masaba b'an cɛma wa, walima a t'an cɛma?»

Isirayɛlidenw be se amalɛkiw kɔrɔ

8Amalɛkiw nana Isirayɛlidenw kɛlɛ Erefidimu. 9Musa y'a fɔ Zozuwe ye ko: «Cɛɛ dɔw woloma ka taga amalɛkiw kɛlɛ. Sini, ne bena lɔ tintin kan ni Ala ka bere ye n bolo.» 10Zozuwe ye amalɛkiw kɛlɛ i ko Musa tun y'a fɔ cogo min na. Musa ni Arɔn ani Huri yɛlɛla tintin kan. 11Ni Musa y'a bolo wili tuma min na, Isirayɛlidenw tun be see sɔrɔ. N'a y'a bolo jigi tuma min na, amalɛkiw be see sɔrɔ. 12Musa bolow jara tuma min na, u ye kabakuru ta k'o bila a kɔrɔ, a sigira o kan. Arɔn ni Huri y'a bolow minɛ ka lɔ, mɔgɔ kelen tun b'a faan kelen na, kelen b'a faan dɔ nin na. A kɛra ten, Musa bolow ma ja tugu fɔɔ ka tile ben. 13Zozuwe sera amalɛkiw kɔrɔ k'u faga ni murujan ye.

14- O kɔ, Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «I ka o koo nin sɛbɛn kitabu kɔnɔ janko mɔgɔw kana ɲinɛ a kɔ. A fɔ Zozuwe ye fana ko ne bena Amalɛki tɔgɔ tunu ka bɔ dugukolo kan.»

15Musa ye sarakabɔyɔrɔ dɔ lɔ yen k'o tɔgɔ la ko: «Masaba ye ne ka kɛlɛkɛtaamasiɲɛ ye.» 16A ko: «Masaba darabɔra ka ban minkɛ, o la, a bena amalɛkiw kɛlɛ tuma bɛɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index