Search form

Bɔk 19

Koo minw kɛra Sinayi kulu kan

1Isirayɛlidenw bɔnin kɔ Ezipiti, kalo sabanan dafalon yɛrɛ, u sera kongokolon kɔnɔ Sinayi kulu gɛrɛfɛ. 2U bɔra Erefidimu ka taga sigi Sinayi kongokolon kɔnɔ. U sigira yen kulu nin gɛrɛfɛ. 3Musa yɛlɛla Ala faan fɛ. Masaba y'a wele kulu nin kan k'a fɔ a ye ko: «I ka kan ka fɛɛn min fɔ Yakuba ka somɔgɔw, Isirayɛlidenw ye, o filɛ nin ye. 4Ko: ‹Ne ye min kɛ Ezipitikaw la, aw y'o ye, ne y'aw ta i n'a fɔ sɛgɛn be fɛɛn ta cogo min na ka na n'aw ye n fɛ. 5- - Sisan ni aw ye mɛnni kɛ ne fɛ, ka to bɛɛn na ni ne ye, siyaw bɛɛ cɛma, aw bena to ne taya la. Bari, dugukolo bɛɛ ye ne ta ye, 6- aw bena kɛ ne Masa Ala ka sarakalasebagaw ye, ni siya senuman ye.› I k'o kumaw fɔ Isirayɛlidenw ye.» 7A tagara u ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛn, ka kuma nunu bɛɛ fɔ u ye, i ko Masaba tun y'a fɔ cogo min na. 8Jama bɛɛ lajɛnnin y'a jaabi ko: «Masaba ye min fɔ, an bena o bɛɛ kɛ.» Musa fana segira k'o fɔ Masaba ye.

9Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Ne bena gwɛrɛ i la sankabafin kɔnɔ, janko jama ka ne kumakan mɛn ne kumatɔ i fɛ, u ka se ka la i la tuma bɛɛ.» O kɔ, Musa ye jama ka kuma lase Masaba ma.

10Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Taga jama fɛ k'a fɔ u ye ko u k'u yɛrɛ saniya bii ni sini, k'u ka faniw ko. 11Ko u labɛnnin ka sɔrɔ tile sabanan loon, bari ne, Masaba bena jigi o loon na Sinayi kulu kan jama bɛɛ ɲana. 12- I ka daan yira jama na ka kulu nin lamini k'a fɔ u ye ko u k'u yɛrɛ kɔlɔsi, u kana yɛlɛ kulu kan, u kana maga a jukɔrɔla la. Ko ni fɛɛn o fɛɛn magara a la, o bena faga! 13Mɔgɔ bolo tena se a ma, a bena bon ni kabakuru le ye, walima k'a sɔgɔ ni biɲɛ ye. A kɛra begɛn ye, walima mɔgɔ, a ɲanaman kana to. Ni buru fiyɛra tuma min na, o tuma na, u be se ka gwɛrɛ kulu la.»

14Musa jigira ka bɔ kulu kan ka taga jama yɔrɔ la. A y'a fɔ u ye ko u k'u yɛrɛ saniya. U y'u ka faniw ko. 15O kɔ, a y'a fɔ jama ye ko: «Aw k'aw yɛrɛ labɛn sinikɛnɛ kama. Aw kana gwɛrɛ musow la.»

16- - Tile sabanan loon sɔgɔmadafɛ, saan pɛrɛnna, ka manamana, sankabafin tun be kulu kunna, buru fiyɛra kosɔbɛ. Jama bɛɛ yɛrɛyɛrɛla u sigiyɔrɔ la. 17Musa bɔra u ka sigiyɔrɔ la ni jama ye ka taga Ala kunbɛn, ka taga lɔ kulu gɛrɛfɛ. 18Sinayi kulu faan bɛɛ kɛra sisi ye, bari Masaba jigira a kan tasuma kɔnɔ. Sisi nin tun be wilila i n'a fɔ dibi ta. Kulu bɛɛ yɛrɛyɛrɛla kosɔbɛ.

19Buru fiyɛkan tun be boɲana dɔrɔn. Musa tun be kuma, Ala b'a jaabi ni kumakanba ye i n'a fɔ sanpɛrɛn. 20Masaba jigira Sinayi kulu kan ka Musa weele ko a ka yɛlɛ ka na. Musa yɛlɛla yen.

21Masaba y'a fɔ a ye ko: «Jigi ka taga kangari la jama ye janko u kana girin ka gwɛrɛ ne, Masaba la waasa ka filɛli kɛ. N'o tɛ, caaman bena sa. 22Hali sarakalasebaga minw be gwɛrɛ ne Masaba la, olu fana ka kan k'u yɛrɛ saniya, n'o tɛ, ne bena u faga.» 23Musa y'a fɔ Masaba ye ko: «Jama te se ka yɛlɛ Sinayi kulu kan, bari i yɛrɛ ye kangari la an ye ko ne ka daan bɔ ka kulu lamini, ani k'a yira jama la k'u ma kan ka gwɛrɛ a la.»

24Masaba y'a fɔ a ye ko: «Jigi ka taga, i ni Arɔn ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ. Nga sarakalasebagaw ni mɔgɔ tɔw kana girin ko u be yɛlɛ ka na ne Masaba fɛ dɛ, n'o tɛ, ne bena u faga.» 25O la, Musa jigira ka taga jama fɛ k'o koow fɔ u ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index