Search form

Bɔk 2

Musa woloko n'a ka denmisɛnya

1O tuma na, Levi kɔmɔgɔ dɔ ye muso dɔ furu, min tun ye Levi kɔmɔgɔ dɔ ye fana. 2- O muso ye kɔnɔ ta ka dencɛ wolo. A y'a ye k'o deen tun cɛɛ ka ɲi, a y'a dogo kalo saba. 3Tuma min na a tun te se k'a dogo tugu, a ye segi ta min dilannin tun be ni biin sifa dɔ ye, k'a mɔn ni tulu sifa dɔ ye, ni bɔgɔgwɛ. A ye deen la o kɔnɔ k'a bila Nili baa dagolo la biinw cɛma. 4Deen kɔrɔmuso lɔra yɔrɔjan janko k'a filɛ min bena kɛ deen na.

5Ezipiti masacɛ denmuso nana bada la ko a be ko yen. A ka baaraden musomanw tun be yaalayaalala bada la. A ye segi nin ye biinw cɛma k'a ka jɔnmuso ci ka ta'a ta. 6A y'a daa yɛlɛ k'a ye denɲɛnin lo. Dencɛ tun lo, n'a be kasira. A makari y'a minɛ. A ko: «Nin ye eburuw ka deen dɔ ye.» 7Deen kɔrɔmuso nan'a fɔ masacɛ denmuso ye ko: «I b'a fɛ ne ka taga eburumuso dɔ wele, a ka na siin di deen nin ma wa?» 8Masacɛ denmuso ko ɔnhɔn. O la, a tagara deen baa wele. 9Deen baa nana tuma min na, masacɛ denmuso y'a fɔ a ye ko: «Deen nin ta ka to ka siin d'a ma, n bena i sara.» Muso ye deen ta ka to ka siin d'a ma. 10- Deen kɔgɔra tuma min na, a baa tagar'a di masacɛ denmuso ma, a kɛra i n'a fɔ ale deen. A y'a tɔgɔ la ko Musa, bari a ko: «Ne y'a sama ka bɔ jii la.»

Musa be boli ka taga Madiyan jamana na

11- - Musa kɛra mɔgɔkɔrɔba ye tuma min na, loon dɔ, a tagar'a balima Isirayɛlidenw fɛ. U be baara gwɛlɛman minw kɛra, a y'o ye. A ye Ezipitika dɔ ye, min tun b'ale Musa balima eburu dɔ bugɔra. 12A ye filɛli kɛ a gɛrɛfɛ, a ma mɔgɔ ye minkɛ, a ye Ezipitika nin faga k'a suu dogo cɛncɛn na. 13O dugusagwɛ, a bɔra k'a ye ko eburu fila be ɲɔgɔn bugɔra. Tiɲɛ tun te min fɛ, a y'a fɔ ale ye ko: «Mun na i b'i tɔɲɔgɔn bugɔra?» 14O cɛɛ y'a jaabi ko: «Jɔn y'i bila anw kunna, k'i kɛ anw kitibaga ye? A b'i kɔnɔ ka ne faga i n'a fɔ i ye Ezipitika nin faga cogo min na wa?» Musa siranna, a y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: «Koo nin bɔra kɛnɛma koyi!»

15- Masacɛ y'o koo mɛn tuma min na, a tun b'a fɛ ka Musa faga. Nga Musa bolil'a ɲa ka taga Madiyan jamana na. A sera yen tuma min na, a tagara sigi kɔlɔn dɔ daa la.

16Madiyan murutigi dɔ tun be ni denmuso wolonwula ye. O denmuso nunu nana k'u be jii bɔ, k'u facɛ ka begɛnw min. 17Begɛndɛndɛbaga dɔw nana k'u gwɛn. Musa ma sɔn, a ye sunguru nunu dɛmɛ, ka jii bɔ k'a di u ka begɛnw ma. 18U kɔsegira u faa Erewuyɛli fɛ tuma min na, ale y'u ɲininga ko: «Mun y'a to aw nana joona bii?» 19U ko: «Ezipitika dɔ y'an bɔsi begɛndɛndɛbagaw bolo. Ale yɛrɛ le ye jii bɔ k'a di begɛnw ma.» 20A y'a fɔ a denmusow ye ko: «O cɛɛ be min? Mun na aw y'a to yen? Aw ye ta'a wele a ka na dumuni kɛ.» 21Musa sɔnna ka to n'o cɛɛ nin ye. A y'a denmuso Sipora di Musa ma furu la. 22Sipora ye dencɛ sɔrɔ. Musa y'a tɔgɔ la ko Gɛrisɔn, ko: «Ne kɛra lonan ye jamana nin kɔnɔ.»a

Ala be Musa kɛ Isirayɛlidenw hɔrɔnyabaga ye

23Waatijan tɛmɛnin kɔ, Ezipiti masacɛ nana sa. Isirayɛlidenw tora ka ŋuna u ka jɔnyabaara kosɔn, ka to ka kasi kosɔbɛ. Ala ye u kasikan mɛn k'u to u ka jɔnya la. 24- A y'u ŋunakan mɛn, a fana hakili tor'a ka layidu la, a tun ye o min ta Ibrayima ni Isiyaka ani Yakuba ye. 25O la, a y'u ye tuma min na, u hinɛ donn'a la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index