Search form

Bɔk 24

Musa yɛlɛko filanan Sinayi kulu kan

1Masaba y'a fɔ Musa ye tugu ko: «Yɛlɛ ka na ne fɛ, e ni Arɔn, ni Nadabu ni Abiyu, ani Isirayɛli cɛkɔrɔba bi wolonwula. Aw k'aw kunbiri gwan yɔrɔjan. 2E Musa dama le bena gwɛrɛ ne la. Tɔ nunu kana gwɛrɛ. Jama fana kana yɛlɛ n'i ye.»

3Musa tagara Masaba ka kumaw n'a ka sariyaw bɛɛ fɔ jama ye. U bɛɛ y'a jaabi ni kaan kelen ye, ko: «Masaba ye min fɔ, an bena o bɛɛ kɛ.»

4O kɔ, Musa ye Masaba ka kuma nunu bɛɛ sɛbɛn. O dugusagwɛ, a wilila sɔgɔma joona ka sarakabɔyɔrɔ lɔ kulu nin jukɔrɔ. A ye kabakuru tan ni fila fana lɔ, Isirayɛli deen tan ni fila kɔmɔgɔw tɔgɔ la. 5A ye Isirayɛlidenw kanbelen dɔw ci, olu ye saraka jɛnitaw bɔ Masaba ye ka tura kɛɲɛninw faga jɛnɲɔgɔnya sarakaw ye. 6Musa y'u joli tilancɛ kɛ minan dɔw kɔnɔ k'a tɔɔ tilancɛ seriseri sarakabɔyɔrɔ kan. 7O kɔ, a ye Layidusɛbɛ ta k'a kalan jama ɲana. U ko: «Masaba ye min fɔ, an bena o bɛɛ kɛ, an ben'a sago kɛ.» 8- Musa ye joli ta k'a seriseri jama kan k'a fɔ ko: «Nin ye bɛɛn joli ye Masaba ye min ta aw ye, k'o juu sigi kuma nunu bɛɛ kan.»

9O kɔ, Musa ni Arɔn, ani Nadabu ni Abiyu ani Isirayɛli cɛkɔrɔba bi wolonwula nunu yɛlɛla kulu kan. 10U ye Isirayɛli ka Ala ye. A lɔyɔrɔ tun be i n'a fɔ yɔrɔ min dilanna ni kabakuru bulaman sifa dɔ ye min sɔngɔ ka gwɛlɛ. O yɔrɔ ɲaa tun be i n'a fɔ sankolo ɲaa ni kaba t'a kan. 11Nga Ala ma maga Isirayɛlidenw ka ɲamɔgɔ nunu na. U y'a ye. U ye dumuni kɛ ka minni kɛ.

12Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Yɛlɛ ka na ne fɛ kulu kan, ka to yan. Ne bena walaka kabakurulamanw d'i ma, ne ye n ka sariya ni ladiliw sɛbɛn minw kan, janko ka jama kalan.» 13O kɔ, Musa n'a dɛmɛbaga Zozuwe wilila ka sira ta ɲɔgɔn fɛ. Musa yɛlɛla ka taga Ala ka kulu kan. 14A tun y'a fɔ cɛkɔrɔbaw ye ko: «Aw k'an makɔnɔ yan, sanni an ka kɔsegi ka na. Arɔn ni Huri be n'aw ye. Ni koo dɔ donna mɔgɔ dɔ n'a tɔɲɔgɔn cɛ, u be taga u fɛ, u b'o ɲanabɔ.» 15Ayiwa, Musa yɛlɛla kulu kan tuma min na, sankaba ye kulu datugu, 16Masaba nɔɔrɔ tun be Sinayi kulu kan. Sankaba y'a datugu tile wɔɔrɔ kɔnɔ. Tile wolonwulanan loon, Masaba ye Musa wele sankaba kɔnɔ. 17Isirayɛlidenw ɲana, Masaba ka nɔɔrɔ tun be i n'a fɔ tasumaba, kulu kan. 18Musa yɛlɛla kulu kan ka don sankaba kɔnɔ. A tora kulu kan tile bi naani ni suu bi naani.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index