Search form

Bɔk 31

Batolikɛso baarakɛlaw

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«A filɛ, ne ye Zuda kɔmɔgɔ Huri dencɛ Uri ka deen Besalɛli woloma 3ka n yɛrɛ Nii d'a ma, ka see d'a ma, ka hakili d'a ma, ani lɔnniya, janko a ka se ka bololabaara sifa bɛɛ kɛcogo lɔn, 4ka se ka sanu ni warigwɛ, ani zira baara kosɔbɛ, 5ka kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw ɲɛgɛn k'u dondon fɛɛn dɔw kɔnɔ, ka yiri lɛsɛ, ani ka bololabaara sifa bɛɛ kɛ. 6Ne ye Dan kɔmɔgɔ Ayisamaki dencɛ Ooliyabu fara a kan ka kɛ a dɛmɛbaga ye, ka see di bololabaarakɛlaw bɛɛ ma fana, janko, ne ye fɛɛn min bɛɛ koo fɔ i ye, u ka se k'o bɛɛ dilan: 7Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu, ni layidu taamasiɲɛ kɛsu n'a datugunan, ani soo nin minan tɔw bɛɛ, 8tabali n'a minanw, fitinɛ sanulaman min ye sanu yɛrɛ yɛrɛ ye, n'a minanw bɛɛ, ni wusulan jɛniyɔrɔ, 9saraka jɛnita bɔyɔrɔ n'a minanw bɛɛ, ni dagaba n'a jusigilan, 10sarakalasefaniw, sarakalasebaga Arɔn ta n'a dencɛw fana ta, u bena minw don k'u ka sarakalasebaara kɛ, 11ani tulu mɔnta, ni ne ka sigiyɔrɔ wusulan kasadiman. Ne ye min fɔ i ye, u k'o fɛɛn nunu dilan ka kɛɲɛ n'o ye tigitigi.»

Lafiɲɛlon

12Masaba y'a fɔ Musa ye ko 13a k'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko: «Aw ka ne ka lafiɲɛlonw bato, bari o ye taamasiɲɛ ye ne ni aw cɛ kudayi, janko mɔgɔw k'a lɔn ko ne ye Masaba ye, min y'aw woloma ka kɛ n ta ye. 14Aw ka lafiɲɛlon bato, bari o ye ne ka loon ye. Ni mɔgɔ o mɔgɔ ye lafiɲɛlon landa cɛn, o be faga. Ni mɔgɔ min ye baara kɛ o loon na, o tigi niin ka kan ka bɔ a ka mɔgɔw cɛma. 15- Aw ka baara kɛ tile wɔɔrɔ kɔnɔ, nga tile wolonwulanan ye lafiɲɛlon ye, min bilara ne Masaba ye. Ni mɔgɔ o mɔgɔ be baara kɛ lafiɲɛlon na, o bena faga. 16Isirayɛlidenw n'u kɔmɔgɔw bɛɛ ka lafiɲɛlon bato, bɛɛn taamasiɲɛ lo min ka kan ka to yen kudayi. 17- O bena kɛ taamasiɲɛ ye ne ni u cɛ kudayi. Bari ne Masaba ye sankolo ni dugukolo dan tile wɔɔrɔ kɔnɔ. Tile wolonwulanan loon, ne ma baara kɛ, n lafiɲɛna.»

Walaka kabakurulamanw

18Masaba tilara kuma na ni Musa ye Sinayi kulu kan tuma min na, a ye walaka fila di Musa ma, a ka sariya tan sɛbɛnnin be minw kan. Ala yɛrɛ le tun ye sɛbɛnni nin kɛ walaka kabakurulaman nunu kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index